Commune Government as a Creator of Local Relations – The Local Innovation Context

Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj 1
 • 1 Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland

Summary

Subject and purpose of work: The objective of the study is to characterise the status and nature of local authorities’ relations with local communities and to assess the importance of local relations in the process of strengthening local innovation.

Materials and methods: The survey method was employed in the research and a questionnaire was sent to heads of communes /mayors via electronic means. The research material consisted of 105 questionnaire forms.

Results: There is a perceived imbalance in the development of interactions with social and economic actors to the disadvantage of interactions with economic sector representatives. Increasing local innovation rooted in the economic dimension of the development processes of the analysed local systems has been revealed to be of a relatively lesser importance. Local Action Groups are a major contributor to the development and innovation process, mainly in the social dimension. Local relations are not perceived by the representatives of local authorities as particularly important factors of regional innovation.

Conclusions: The analysis of the local systems revealed a need to increase the scale of activity of local government representatives as part of developing relations with the economic sector. Opportunities should be sought arising from building local partnerships aimed at the implementation of pro-innovative, multi-stakeholder projects, which will have a greater capacity to influence local development processes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2018). New concepts for rural development in the strategies and policies of the European Union/ Nowe koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w strategiach i politykach Unii Europejskiej. Economic and Regional Studies, 11(30), 7-31. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0022.

 • 2. Brodziński, Z., Janikowska, A.J. (2009). Obszary aktywności innowacyjnej Lokalnych Grup Działania w województwie warmińsko-mazurskim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3(58), 48-56.

 • 3. Camagni, R. (2017). Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital. W: R. Capello (red.), Seminal Studies in Regional and Urban Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1_6.

 • 4. Camagni, R., Capello, R. (2013). Regional Competitiveness and Territorial Capital: A Conceptual Approach and Empirical Evidence from the European Union. Regional Studies, 47(9), 1383-1402. https://doi.org/10.1080/00343404.2012.681640.

 • 5. Capello, R., Nijkamp, P. (2009). Introduction: regional growth and development theories in the twenty-first century – recent theoretical advances and future challenges. W: R. Capello, P. Nijkamp (red.). Handbook of regional growth and development theories. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781848445987.

 • 6. Dargan, L., Shucksmith, M. (2008). LEADER and Innovation. Sociologia Ruralis, 48, 271-294. https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2008.00463.x.

 • 7. Furmankiewicz, M. (2002). Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8), 5-24.

 • 8. Furmankiewicz, M., Stefańska, J. (2010). Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych „Lokalnych Grupach Działania” w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 1(39), 5-25.

 • 9. Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2014). Koniunktura w Polsce lokalnej 2013. Studia Regionalne i Lokalne, 4(58), 5-24.

 • 10. Guzal-Dec, D. (2009). Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 • 11. Guzal-Dec, D. (2015). Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.

 • 12. Guzal-Dec, D. (2016). Local Action Groups in the Development of Rural Areas in Lubelskie Voivodeship (Poland). Proceedings of the 2016 International Conference “Economic Science for Rural Development”, 42, 65-71.

 • 13. Guzal-Dec, D., Zwolinska-Ligaj, M. (2017). Local Action Groups as new organisations in rural development an exapmle of the lublin region (Poland). Proceedings of the 2017 International Conference “Economic Science for Rural Development”, 44, 58-68.

 • 14. Guzal-Dec, D., Zwolińska-Ligaj, M. (2010). Relacje gmin „naturowych” z otoczeniem w zakresie realizacji koncepcji zrówno- ważonego rozwoju. W: A. Bołtromiuk (red.), Europejska sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa (127-141). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

 • 15. Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. Public money and management, 25(1), 27-34.

 • 16. Kawa, M., Kuźniar, W. (2015). Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości. Marketing i Zarządzanie, 40, 279-287. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.40-23.

 • 17. Lukesh, R. (2007). The LAG-Handbook. A Guide through the Stunning World of Local Action Groups. Brussel: Leader+ Observatory Contact Point.

 • 18. Marks-Bielska, R. (2017). The Role of Local Authorities in Creating Conditions for the Development of Economic Activities: a Case Study of Rural Municipalities in Poland. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017, ed. Raupelienė, A., 1179-1183. https://doi.org/10.15544/RD.2017.249.

 • 19. Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Babuchowska, K., Wojarska, M. (2017). Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy – czynniki kształtujące i interakcje. Raport z wykonania projektu badawczego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 • 20. Marks-Bielska, R., Serocka, I. (2018). The Impact of Warmia and Masuria Local Authorities on Entrepreneurship Development in the Business Location Factors Context. Folia Oeconomica Stetinensia, 18(1), 67-81. https://doi.org/10.2478/foli-2018-0006.

 • 21. Nowakowska, A. (2013). Terytorium – źródło procesów innowacji. W: A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • 22. Pietrzyk, I. (2002). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • 23. Podgórniak-Krzykacz, A. (2013). Samorząd terytorialny w warunkach governance i sieci. Biblioteka Regionalisty, 13, 167-178.

 • 24. Stimson, R., Stough, R., Nijkamp, P. (2011). Endogenous regional development. W: R . Stimson, R . Stough, P. Nijkamp (red.). Endogenous Regional Development: Perspectives, Measurement and Empirical Investigation. New Horizons in Regional Science, Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781849804783.

 • 25. Warner, M. E. (2010). The Future of Local Government: Twenty-First-Century Challenges. Public Administration Review, 70, 145-147. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02257.x.

 • 26. Wojciechowski, E., Podgórniak-Krzykacz, A., Kalisiak-Mędelska, M., Chądzyński, J. (2014). Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-168-5.

 • 27. Zajda, K. (2013). Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy –współdziałanie na rzecz rozwoju wsi w powiecie radomszczańskim. Samorząd Terytorialny, 3, 10-20.

 • 28. Zwolińska-Ligaj, M. (2015). Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego: perspektywa przedsiębiorstw. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.

 • 29. Zwolińska-Ligaj, M. (2018). Kształtowanie lokalnych systemów innowacji jako sposób realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju na przykładzie regionów peryferyjnych. Monografie i Rozprawy, 9, Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.

 • 30. Zwolińska-Ligaj, M., Guzal-Dec, D., Adamowicz, M. (2018). Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego. Wieś i Rolnictwo, 179(2), 247-279.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search