Quantitative Changes of Endogenous Factors Affecting the Economic Development of the Mazowieckie Voivodeship in 2004-2017

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The article presents a quantitative change of endogenous factors affecting the development of the Mazowieckie Voivodeship in 2004-2017.

Materials and methods: The research uses a comparative analysis based on the data of the Central Statistical Office included in the Local Data Bank and the Statistical Yearbooks of the Mazowieckie Voivodeship.

Results: The results of the research show that in 2004-2017 the economic state of the Mazowieckie Voivodeship have significantly improved due to, the expansion of the transportation infrastructure and significant resources of well-educated human capital of the society.

Conclusions: To a large extent, the pace of development of the Mazowieckie Voivodeship is impacted by the capital of Poland located there. Other factors favouring the dynamic development of the voivodeship are high density of roads and railway, along with well-educated human capital.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Aghion P. Howitt P. (1998). Endogenous Growth Theory. Boston: MIT Press.

 • 2. Ałampajew P.M. (1959). Ekonomiczeskoje rajonirowanije SSSR. Moskwa: Gosplanizdat.

 • 3. Bagdziński S.L. (1994). Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej. Toruń: UMK.

 • 4. Bank Danych Lokalnych.

 • 5. Bourdieu P. Wacquant L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. T. 21. Warszawa: Oficyna naukowa.

 • 6. Brol R. (2006). Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. W: D. Strahl (red.) Metody oceny rozwoju regionalnego (s. 22-38). Wrocław: Wydawnictwo AE.

 • 7. Czemiel-Grzybowska W. (2012). Ekonomia społeczna a rozwój regionalny. W: W. Czemiel-Grzybowska (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym – raport z badań (s. 22-30). Białystok: Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny.

 • 8. Gałązka A. (2017). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie czynniki i bariery rozwoju regionalnego. Studia BAS 1(49) 9-61.

 • 9. Hirschman A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. London: New Haven.

 • 10. Kaja J. Piech K. (2005). Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna. Warszawa: SGH.

 • 11. Keynes J. (1936). The General Theory of Employment Interest and Money. London: Macmillan.

 • 12. Klasik A. (1974). Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny. Warszawa: PWE.

 • 13. Korenik S. (1999). Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo AE.

 • 14. Kudłacz T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • 15. Markowska M. (2002). Czynniki rozwoju regionalnego. W: E. Sobczak (red.) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (s. 20-33). Wrocław: Wydawnictwo AE.

 • 16. Ministerstwo Infrastruktury Rząd ogłosił Program Kolej +. Pobrane z: https:/www.gov.pl/web/infrastruktura/rzad-oglosil-program-kolej.

 • 17. Myrdal K.G. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Gerald Duckworth.

 • 18. Nogalski B. Szreder J. Walentynowicz P. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju lokalnego bariery i korzyści. W: M. Oliński (red.) Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski.

 • 19. North D.C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. The Journal of Political Economy 63 243. https:/doi.org/10.1086/257668

 • 20. North D.C. (1997). The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the transition Problem t. 1. Helsinki: Wider annual lectures. https:/doi.org/10.1057/9780230501850_1

 • 21. Parysek J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

 • 22. Parysek J.J. (2018). Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju. Studia KPZK 183 37-56.

 • 23. Rivera-Batiz L.A. Xie D. (1993). Integration among unequals. Regional Science and Urban Economics 23(3) 337-354. https:/doi.org/10.1016/0166-0462(93)90051-F

 • 24. Roczniki Statystyczne województwa mazowieckiego.

 • 25. Rogowska M. (2010). Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego. Ekonomiczne problemy usług 61 353-361.

 • 26. Romer P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy 98(5) 71-102. https:/doi.org/10.1086/261725

 • 27. Rostow W.W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto cz. 2. Cambridge: Cambridge University Press.

 • 28. Schumpeter J.A. (1961). The theory of economic development: an inquiry into profits capital credit interest and the business cycle translated from the German by Redvers Opie. New York: OUP.

 • 29. Sen A. (2002). Wolność i równość. Poznań: Zysk i Spółka.

 • 30. Tokarski T. (2005). Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 17 17 8
PDF Downloads 13 13 8