Old-Age Pension Insurance in ZUS and KRUS in the Context of the Insured and Public Finances

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The subject of this paper was to assess the old-age pension insurance in ZUS (Social Insurance Institution) and KRUS (Agricultural Social Insurance Fund) from the perspective of a person insured and the public finances. The purpose of the study was to calculate the difference in saving efficiency of the insured in ZUS and KRUS.

Materials and methods: The study uses literature in the field of social security, legal acts, mass statistics data, and statistical data of KRUS and ZUS. Descriptive and financial analysis methods were used. The results of the study were presented using the tabular method.

Results: As a result of the analysis, it was found that currently the income adequacy of old-age pension insurance in Poland is about 50%. It is much lower than what is considered optimal, which is estimated at 70%. The share of subsidies for old-age pension insurance in budget expenditure in Poland is growing and in 2018 this ratio was 16.16%.

Conclusions: The efficiency of saving in old-age pension insurance in KRUS is over 6 times higher than the efficiency of old-age pension saving in ZUS.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Chybalski F. (red.) (2016). Adekwatność dochodowa efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne metodyczne i empiryczne. Warszawa: CH Beck.

 • 2. Jedynak T. (2018). Wpływ wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyk 2(137) 1-23.

 • 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Monitor Polski 2016 poz. 291).

 • 4. Muszalski W. (2006). Prawo socjalne. Warszawa: PWN.

 • 5. Nowak S. Nowak A. Sopoćko A. (2016). Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.7172/978-83-65402-34-9.2016.wwz.11

 • 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 nr 24 poz. 199).

 • 7. Raport pt. Poziom wydatków budżetowych na sfinansowanie ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolniczego w ogólnych wydatkach budżetu państwa na przestrzeni lat IERGIŻ-PIB Warszawa 2010.

 • 8. Rocznik statystyczny GUS.

 • 9. Szumlicz T. (red.) (2010). Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH.

 • 10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. nr 155 poz. 114 z 1998 r.

 • 11. www.zus.pl/wskazniki-waloryzacji-rocznej (data dostępu: 27.05.2019).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 14 14 6
PDF Downloads 7 7 4