The Place of State Higher Vocational Schools (SHVS) from the Lublin Voivodeship in Local and Regional Development Strategies

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The objective of this elaboration is to specify the place of state higher vocational schools from the Lublin voivodeship in development strategies of various territorial levels.

Materials and methods: The method of document research was applied within this elaboration, which consists of analysing the content of strategies and development plans. Within the study the induction method was also used (stage of literary studies), analysis and synthesis (stage of empirical research), deduction method (conceptual stage).

Results: References to state vocational schools occur more frequently in diagnostic segments than the programming ones of these strategic documents. Territorial self-government units (TSU) of the Chełmski subregion consider to a larger degree and thus, appreciate the functioning and public functions of vocational schools than it is the case with the Bialski or Zamojski subregions.

Conclusions: Within the regional strategic documents of the Lublin Voivodeship, statements referring to higher education refer rather to general matters. Within the local strategic documents, one may more frequently encounter more direct and literal references to the methods of possibilities of cooperation and co-action between TSU and business with state vocational schools for the benefit of local territorial arrangements.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Adamowicz M. (2014). Przemiany w systemie edukacji szkolnictwa wyższego w Polsce. W: M. Adamowicz (red.) Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce. Dokonania Stan obecny Perspektywy (s. 17-32). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.

 • 2. Adamowicz M. (2003). Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju. W: M. Adamowicz (red.) Strategie rozwoju lokalnego. Tom 1. Aspekty instytucjonalne (s. 11-23). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 • 3. Borys T. (2010). Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne. W: T. Borys (red.) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju tom I Edukacja dla ładu zintegrowanego (s. 25-40). Białystok – Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

 • 4. Guzal-Dec D. (2015). Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA XVII(3) 125-130.

 • 5. Jaroszyński M. (1971). Prawo pracowników naukowych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 • 6. Klasik A. (1996). Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. Gospodarka lokalna w teorii i praktycePrace Naukowe AE we Wrocławiu 734 23-30.

 • 7. Kowalska E. (2013) Zmiana w szkolnictwie wyższym. Studium przypadków. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

 • 8.  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 Lublin 2014.

 • 9.  Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015 Biała Podlaska 2008.

 • 10.  Strategia Rozwoju Miasta Chełm. Aktualizacja na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030 Chełm 2015.

 • 11.  Strategia Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 Chełm 2009.

 • 12.  Strategia Rozwoju Miasta Zamość do roku 2020 Zamość 2014.

 • 13.  Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2007-2015 Biała Podlaska 2008.

 • 14.  Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 Chełm 2008.

 • 15.  Strategia Rozwoju Powiatu Zamojskiego na lata 2007-2020 Zamość 2007.

 • 16.  Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2013 z perspektywą do 2020 roku Lublin 2005.

 • 17.  Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Lublin 2014.

 • 18. Szewczuk A. Kogut-Jaworska M. Zioło M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.

 • 19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych Dz. U. z 1997 r. Nr 96 poz. 590 z późn. zm.

 • 20. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2018 poz. 1668.

 • 21. Wiatrak A.P. (2016). Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego jako narzędzie rozwoju i aktywności ludności. Roczniki Naukowe SERiA XVII(6) 303-307.

 • 22. Zasadzki W. (2005). Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej. W: J. Kaja K. Piech (red.) Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce (s. 23-31). Warszawa: Wydawnictwo SGH.

 • 23. Zimny A. (2017). Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

 • 24.  Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku) Lublin-Biała Podlaska 2015.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 16
PDF Downloads 4 4 4