Direct Foreign Investment in Peripheral Regions: A Case Study of the Lublin Voivodship

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The subject of analysis and evaluation are foreign direct investments (FDI) in Poland with particular emphasis on the Lublin Voivodship as a peripheral region. The aim of the paper is to present the investment attractiveness of the voivodship, the state of investment and ways to enhance the investment attractiveness of the region.

Materials and methods: This paper is based on statistical data from the Central Statistical Office (GUS), the National Bank of Poland (NBP) and other institutions, as well as published literature of this topic.

Results: This paper presents theoretical foundations of foreign investments, characteristics of the inflow of foreign direct investments to Poland in the years 2000-2017, their origin and directions of their use and distribution in the country. FDI is presented in detail in Lublin Voivodship, which is considered to be a peripheral region of Poland and the European Union.

Conclusions: FDI inflow to Poland was uneven in time, and investments were concentrated in the Masovian Voivodship and a few other voivodships of Western and Central Poland. Lublin Voivodship, despite activities increasing its investment attractiveness, still has unused opportunities for application of foreign investments.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1.  Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013 (2013). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk.

 • 2. Czerniak A Blauth K Lipiński Ł. (2017). Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu. Polityka Insight Research.

 • 3. Dunning J.H. (1979). Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies11(1) 9-31. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490593

 • 4. Godlewska-Majkowska H. (2016). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa.

 • 5. Godlewska-Majkowska H. (2017). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa.

 • 6. Gorynia M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw Warszawa: PWE.

 • 7. Gromada A Janyst T Golik K. (2015). Kapitał w Polsce w XXI wieku. Kapitał zagraniczny: czy jesteśmy gospodarką poddostawcy? Warszawa: Fundacja Kaleckiego.

 • 8. GUS (2018). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r. Warszawa.

 • 9. http://www.invest-in-silesia.pl/uploads/Atrakcyjnosc_inwestycyjna_2016-raport.pdf (dostęp 26.05.2019 r.)

 • 10. Kłysiak-Uryszek A. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu Teoria i praktyka. CeDeWu Warszawa.

 • 11. Kuciński K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce Warszawa: Difin.

 • 12. Parulska S. (2018) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie lubelskim. Praca inżynierska Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej.

 • 13. Raport NBP (2017). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku Departament Statystyki Warszawa.

 • 14. Woźniak-Miszewska M. (2012). Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych Warszawa.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 8 8 8
PDF Downloads 4 4 4