Marketing Potential of Websites of Rural Tourism Facilities in Poland

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The aim of the study is to assess the marketing potential of websites of rural tourism facilities’ in Poland.

Materials and methods: It was assumed that the marketing potential of a website provided the basis for placing it in global popularity rankings. The study involved 1000 paid domain websites. Each website was analysed using four tools which yielded values of selected indices, including Serpstat Visibility, Alexa Global Rank and SimilarWeb Global Rank.

Results: Almost half of the websites of rural tourism facilities’ obtained 0 or 1 point in the Open Page Rank index evaluation. For 764 websites from the analysed set, the Serpstat Visibility index value was not available, while in the remaining cases it was very low. The websites either reached distant positions in Alexa and SimilarWeb rankings or were not included in them at all.

Conclusions: The adopted research model does not allow for absolute assessment of the actual marketing potential of websites. However, the study confirmed that it was not used.

1. Adamowicz, M. (2015). Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce. Handel Wewnętrzny, 5(358), 5-23.

2. Bar-Yossef, Z., Kumar, R., Broder, A., Tomkins, A. (2004). Sic transit gloria telae: Towards an understanding of the web’s decay. Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web. New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/988672.988716

3. Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. Czasopismo Geograficzne, 82(3), 249-270.

4. Berger, J., Milkman, K. L. (2012). What makes online content viral?. Journal of Marketing Research, 49(2), 192-205. https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353

5. Cai, S., Xu, Y. (2011). Designing not just for pleasure: effects of web site aesthetics on consumer shopping value. International Journal of Electronic Commerce, 15(4), 159-188. https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415150405

6. CSO (2017). Tourism in 2016. Central Statistical Office. Statistical Information and Elaborations. Social Surveys and Living Conditions Department in cooperation with Statistical Office in Rzeszów.

7. Dergiades, T., Mavragani, E., Pan, B. (2018). Google Trends and tourists’ arrivals: Emerging biases and proposed corrections. Tourism Management, 66, 108-120. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.014

8. Dorocki, S., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38-58.

9. Gardner, B. S. (2011). Responsive web design: Enriching the user experience. Sigma Journal: Inside the Digital Ecosystem, 11(1), 13-19.

10. Głąb, A. (2014). Rynek biznesowy. Raport: Wpływ internetu na gospodarkę w Polsce (s. 10-12). Warszawa: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

11. IAB Polska (2014a). Raport: Wpływ internetu na gospodarkę w Polsce. Warszawa: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

12. IAB Polska (2014b). Raport: E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

13. Kamiński, J. (2009). Nowa definicja marketingu AMA. Marketing i Rynek, 5, 7-12.

14. Król, K. (2018a). Jakość witryn internetowych wzarządzaniu marketingowym na przykładzie obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III(2), 181s. Kraków: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Oddziału Polskiej Akademii Nauk. https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.3.2.057

15. Król, K. (2018b). Marketing treści w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 29, 175-185. https://doi.org/10.17512/znpcz.2018.1.14

16. Król, K., Halva, J. (2017). Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Economic and Regional Studies, 10(2), 50-59. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0015

17. Liao, Z., Shi, X. (2017). Web functionality, web content, information security, and online tourism service continuance. Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 258-263. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.06.003

18. Lin, S.W., Fu, H.P. (2012). Uncovering critical success factors for business-to-customer electronic commerce in travel agencies. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(6), 566-584. https://doi.org/10.1080/10548408.2012.703034

19. Nielsen, J. (1998). Fighting linkrot. Nielsen Norman Group. Pobrane z: https://www.nngroup.com/articles/fighting-linkrot/

20. Pindelski, M. (2010). Sprzedaż a marketing. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 135, 11-19.

21. Pindelski M. (2012). Desygnaty pojęcia sprzedaży wnaukach ozarządzaniu. W: A.Sopińska (red.), Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka (s. 357-366). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.

22. Sawicki, B., Golian, S. (2013). Promocja idystrybucja usług noclegowych wgminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 435-445. https://doi.org/10.22630/eiogz.2014.105.9

23. Talar, S., Kos-Łabędowicz, J. (2014). Internet wdziałalności polskich przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne, 184, 134-152.

24. Thakur, A., Sangal, A. L., Bindra, H. (2011). Quantitative measurement and comparison of effects of various search engine optimization parameters on Alexa Traffic Rank. International Journal of Computer Applications, 26(5), 15-23. https://doi.org/10.5120/3100-4257

25. Wiktor, J.W. (2016). System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego. Studia Ekonomiczne, 262, 47-56.

26. Zięba, K. (2010). Skuteczność działań marketingowych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3(52), 278-287. https://doi.org/10.22630/pefim.2018.19.68

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 14 14 14
PDF Downloads 12 12 12