The Specific Nature of Agricultural Production in the Vicinity of the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The aim of the study was to evaluate activities of farms located in the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park according to the principles of sustainable development.

Materials and methods: Survey research was carried out in the Korczyna commune among randomly selected farm owners at the turn of 2014 and 2015.

Results and conclusion: Agricultural production is rather versatile and unspecialized in most of the farm-holdings covered by the study in Korczyna Local Government Area (LGA). Cereals dominate the cropping system, while animal husbandry is predominantly by using the Simmental cattle breed. The farmers are aware that they farm in specific conditions, where sustainable land use is crucial for protecting biodiversity and preserving cultural heritage, thus permitting inhabitants to live in an uncontaminated environment. The Korczyna Local Government Area enjoys favourable conditions for the running of ecological farms, but with farmers visibly lacking in motivation as they consider such farming system as unprofitable, besides requiring lots of time and work.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bera M. (2014). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju gmin położonych na obszarach chronionych. Progress in Economic Sciences 1 122-127.

 • 2. Buczek J. Janas A. Majda J. Bobrecka-Jamro D. (2010). Zagospodarowanie ziemi i gruntów ornych w gminach województwa Podkarpackiego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 549 21-32.

 • 3. Choroszy B. Choroszy Z. (2013). Hodowla bydła simentalskiego w wybranych krajach członkowskich. Wiadomości Zootechniczne LI(4) 83-90.

 • 4. Cyran A. (2007). Zarys monograficzny Korczyny. Krosno: Wyd. PUW Roksana.

 • 5. Czudec A. (2007). Ekspertyza dotycząca województwa Podkarpackiego. W: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 • 6. Czudec A. (2013). Wielofunkcyjność rolnictwa górskiego i podgórskiego (na przykładzie Bieszczadów i Beskidu Niskiego). Polish Journal of Agronomy 13 3-9.

 • 7. Dudzińska M. Kocur-Bera K. (2013). Definicja małego gospodarstwa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich1(IV) 17-30.

 • 8. Duer I Fotyma M. Madej A. (2004). Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska.

 • 9. Gotkiewicz W. (2005). Uwarunkowania i możliwości aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach prawnie chronionych. Olsztyn: Wyd. UWM.

 • 10. Gotkiewicz W. (2014). Wpływ sieci Natura 2000 na działalność gospodarstw rolnych położonych na terenie obszarów specjalnej ochrony „Ostoja Warmińska” i „Przełomowa Dolina Narwi”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (I-III) 14 1(45) 5-17.

 • 11. Jarecki W. Bobrecka-Jamro D. (2013). Zużycie środków do produkcji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Inżynieria Ekologiczna 3 121-126. https://doi.org/10.12912/23920629/325

 • 12. Jasiński J. Michalski S. Śpiewak R. (2013). Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków. Wieś i Rolnictwo 3 12-59.

 • 13. Kagan A. (2011). Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 328(3) 99-115.

 • 14. Kozak E. Ciba J. Rybak T. Wcisło A. (2012). Stan środowiska i walory przyrodnicze Powiatu Strzyżowskiego. Rzeszów: Wyd. WIOŚ.

 • 15. Kopiński J. (2015). Agri-environmental effects of changes in agricultural production in Poland / Agrośrodowiskowe skutki zmian produkcji rolniczej w Polsce. Economic and Regional Studies8(3) 5-18.

 • 16. Makles Z. Domański W. (2008). Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Bezpieczeństwo Pracy 5-9.

 • 17. Marcinkowski T. Kierończyk M. (2006). Emisja amoniaku z wybranych nawozów naturalnych i mineralnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 512 411-419.

 • 18. Narayanan S. Gulati A. (2002). Globalization and the smallholders: a review of issues approaches and implications. Markets and Structural Studies Division Discussion Paper No. 50. Washington D.C.: International Food Policy Research Institute.

 • 19. Romankiewicz B. Krupa J. (2012). Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim. W:[w:] Krupa J. Soliński T. (red.) Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego. (s. 171-180). [w:] Krupa J. Soliński T. (red.) Materiały z konferencji 2-3 czerwca 2011r. (s. 171-180). Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego Dynów.

 • 20. Sarris A.H. Doucha T. Mathijs E. (1999). Agricultural restructuring in Central and Eastern Europe: implications for competitiveness and rural development. European Review of Agricultural Economics 26(3) 305-331. https://doi.org/10.1093/erae/26.3.305

 • 21. Staniak M. (2008). Mały poradnik ochrony przyrody. W: J. Michalczyk (red.) Człowiek a przyroda. Lublin: KUL Lublin Kuratorium Oświaty Lublin.

 • 22. Staniak M. Księżak J. (2010). Kierunki rozwoju działalności rolniczej na obszarach prawnie chronionych. J. Res. Appl. Agric. Eng. 55(1) 96-100.

 • 23. Urząd Gminy Korczyna (2003). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna. Pobrano z: http://korczyna.bip.krosoft.pl/?mainid=14&jb=33

 • 24. Szkiruć Z. (2005). Społeczne aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego. Między Ochroną Przyrody a Gospodarką-bliżej ochrony. Sosnowiec-Ojców: Oddział Katowicki PTG.

 • 25. Walesiuk A. Wojewódzka-Żelazniakowicz M. Halim N. Łukasik-Głęboska M. Czaban S. Myćko G. Pazio L. Ładny J. (2010). Zatrucia środkami ochrony roślin. Postępy Nauk Medycznych 9 729-735.

 • 26. www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html

 • 27. Tobiasz-Salach R. Janowska-Miąsik E. Bobrecka-Jamro D. (2013). Produkcja zbóż w województwie podkarpackim w la- tach 2002-2011. Fragm. Agron. 30(2) 153-161.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 75 75 0
PDF Downloads 59 59 1