An Incubator of Local Processing as a Business Opportunity for Regional Development in Poland

Open access

Summary

Subject and purpose of work: In recent years, kitchen incubators have captured increasingly larger and more sophisticated titles in the local and national press. Organised local producers have been applying for funds to build such facilities. This article aims to introduce the notion of a kitchen incubator, its functioning, as well as present its role in the local development in the food production industry.

Materials and methods: The available Polish and foreign literature on the subject in question was studied. The current study was based on the analysis and observation of the kitchen incubators which are already in operation.

Results: The investigations conducted have demonstrated that kitchen incubators constitute a very important element in the development of the local economy.

Conclusions: The operation of kitchen incubators should be monitored so as to enhance their development.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Food incubator transforming regions (2016). Pobrano z: http://www.foodincubators.how/wp-content/uploads/2016/06/FITR-Guide.pdf

 • 2. Kamiński R. (2008). Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

 • 3.Karpińska J. (2006). Realizacja sektorowych programów operacyjnych oraz ich wpływ na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W: M.Ciska (red.) Regionalizacja w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa (s. 35-44). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

 • 4. Kim Ch. Mauborge R. (2006). Jak ocenić potencjał rynkowy nowych produktów. W: Zarządzanie innowacją (s. 89-116). Gliwice: Wydawnictwo HELION.

 • 5. Kołodziejczak A. (2011). Lokalne grupy działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim. W: M. Wesołowska (red.) Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji (s. 203-215). „Studia obszarów wiejskich” t. XXVI. Warszawa: IGiPZ PAN Warszawa.

 • 6. Pałka E. (2015). Rola lokalnych grup działania rozwoju obszarów wiejskich. Przykład województwa świętokrzyskiego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 3 189-203.

 • 7. Econsult Solutions (2013). U.S. Kitchen Incubators: An Industry Snapshot. Pobrano z: http://www.econsultsolutions.com/wp-content/uploads/2013/08/ESI-SharedKitchenReport_2013.pdf

 • 8. Publikacja zbiorowa (2016). Inkubator kuchenny. Poradnik tworzenia i funkcjonowania. Minkowo: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości. Pobrano z: http://www.swietokrzyskieswiss.pl/dopobrania/inkubatory_przetworcze/swietokrzy-skieswiss_pl_poradnik_tworzenia_inkubatora.pdf

 • 9. Publikacja zbiorowa (2015). Jak uruchomić i prowadzić inkubator kuchenny w lokalnym systemie żywnościowym. Kraków Lanckorona: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska http://gosciniec4zywiolow.pl/filemanager/img/podrecznik_inkuba-tor_kuchenny_RS24122014.pdf

 • 10. Wodka A. (2016). U.S. Kitchen Incubators An Industry Update. Pobrano z: http://www.actimpact.org/wp-content/uploads/2016/03/U.S.-Kitchen-Incubators-An-Industry-Update_Final.pdf

 • 11. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności art. 3 pkt. 2. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32002R0178

 • 12. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Dziennik Urzędowy L139 z dnia 30.04.2004 r. poz.0001 – 0054. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004R0852

 • 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych Dz.U. 2005 nr 10 poz. 68. Pobrano z: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050100068&ty-pe=1

 • 14. Dotacje unijne: Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Pobrano z: http://www.rp.pl/Firma/310289993-Dotacje-unijne-koszty-kwalifikowane-i-niekwalifikowane.html#ap-1

 • 15. Innowacyjna Radomka http://innowacyjnaradomka.pl/

 • 16. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Baza LGD 2014-2020. Pobrano z: http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1

 • 17. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020

 • 18. Nasza Kalwaria Niezależny info portal. Pobrano z: http://naszakalwaria.pl/uruchomiono-inkubator-kuchenny/

 • 19. Produkt lokalny z Małopolski Inkubator kuchenny Pobrano z: http://produktlokalny.pl/inkubator-kuchenny/

 • 20. Strefa Agro. Pobrano z: http://www.strefaagro.gazetakrakowska.pl/artykul/inkubator-kuchenny-pomyslem-na-rozwoj

 • 21. Stryszów Serwis Gminny Otwarcie „Inkubatora Kuchennego” w Zakrzowie – 22.09.2016. Pobrano z: http://www.stryszow.pl/gmina/wydarzenia/2038-otwarcie-inkubatora-kuchennego-w-zakrzowie-22-09-2016

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 61 61 0
PDF Downloads 57 57 1