The Change in the Economic Use of the River Valley Area of the Krzna as a Result of Riverbed Regulation

Open access

Summary

Subject and purpose of work: This article identifies changes in the economic use of the river valley area of the Krzna, which occurred as a consequence of the regulation of its bed from the Klukówka estuary to the estuary of the Krzna to the Bug.

Materials and methods: The analysis was carried out on the basis of cartographic maps and aerial photographs, as well as statistical analyses for the period 1931-2015.

Results: The study confirmed the changes in the economic use of the valley of the Krzna River for the agricultural exploitation of the area and increasing crop yields. The biggest changes encompassed wetlands and swamps, mainly in favour of grasslands, whose area increased by 566%, to 2475.7 ha.

Conclusions: The regulatory work carried out resulted in an increase in arable land, forests and areas for development, as well as in the reduction of water surface area from 251.94 ha in 1931 to 57.28 ha in 2015.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Ciepielowski A. (1999). Podstawy gospodarowania wodą. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 • 2. Dec E. (1985). Charakterystyka hydrograficzna woj. bialskopodlaskiego. Rocznik Międzyrzecki Tom XVI-XVII s.183-193.

 • 3. Hachoł J. Bondar-Nowakowska E. (2016). Wielokryterialna ocena skutków regulacji rzek Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej s. 108-119.

 • 4. Hildebrandt-Radke I. Przybycin J. (2011). Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego. Przegląd Geograficzny 83/3 s. 323-342. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.3.2

 • 5. Kałuski S. (2010). Rzeki a kształtowanie się transgranicznych więzi regionalnych. Prace i Studia Geograficzne Tom. 44 s. 69–77.

 • 6. Kycko M. (2011). Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. Teledetekcja środowiska 45 s. 66-73.

 • 7. Lipiński J. (2006). Zarys rozwoju oraz produkcyjne i środowiskowe znaczenie melioracji w świetle badań. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 5 (1) s. 3–15.

 • 8. Łajczak A. (2006). Regulacja rzeki a zagrożenie powodziowe na przykładzie Wisły między Skoczowem i Puławami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr. 4/1 s. 197-215.

 • 9. Oglęcki P. (2006). Ocena hydromorfologiczna rzek nizinnych na przykładzie rzeki Wkry. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr. 4/1 s. 175-184.

 • 10. Paśnikowski S. Ziębowicz J. (1975). Studium generalne rzeki Krzny. Maszynopis.

 • 11. Pietrzak M. Siwek J. (2000). Wykorzystanie map historycznych przetworzonych przy użyciu GIS do oceny zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim. W: W. Chełmicki (red.) Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim s. 21-30 t. 1 Kraków IGiGP UJ s. 21-30.

 • 12. Plit J. (2018). Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 s. 230-240.

 • 13. Somorowski Cz. (1999). Współczesne problemy melioracji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 • 14. Szuba K. (2012). Przemiany stosunków wodnych w zlewni i dolinie Dunajca w kontekście poszukiwania środków ograniczenia zagrożenia powodziowego. Czasopismo Techniczne. Środowisko 109.2-Ś s. 237-251.

 • 15. Uziak S. Turski R. (2008). Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

 • 16. Wielka Historia Polski. (2000). Kraków: Wydawnictwo Pinnex.

 • 17. www.geoportal.gov.pl (10.05.2018)

 • 18. Zbucki Ł. Konopka A. (2018). Zmiany użytkowania terenu w Białej Podlaskiej w latach 1983–2015. Acta Geographica Silesiana 12/4 (32) s. 73-81.

 • 19. Żelazo J. (2009). Wybrane problemy zabudowy rzek o szczególnych wartościach przyrodniczych. Nauka Przyroda Technologie Tom 3 Zeszyt 3 s. 1-13.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 46 46 0
PDF Downloads 58 58 3