Marketing Quality of Texts Posted on the Websites of Rural Tourism Facilities in Poland

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The subject of the research were texts published on the websites of rural tourism facilities in Poland, and the purpose of the work was to assess their marketing quality.

Materials and methods: The evaluation of the marketing quality of the texts was carried out using the web application Audyt Hekko (Blink) on a collection of 842 websites of rural tourism facilities.

Results: Texts with a low (poor) marketing utility (as assessed by the testing algorithm) were found on 362 websites, which constituted approximately 44% of the set. Approximately 46.5% of the websites contained texts whose marketing utility was sufficient. Texts posted on 10% of the analysed websites were rated as useful for marketing.

Conclusions: The semantic evaluation of the texts published on most rural tourism facilities websites has shown that they have been written in the language of benefits, with the use of phrases that may arouse interest and curiosity. At the same time, however, they required optimization and a greater marketing orientation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Adamowicz M. Zwolińska-Ligaj M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie Finanse i Marketing51(2) 11-38.

 • 2. Balińska A. Zawadka J. (2013). Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 102 127-143.

 • 3. Bednarek-Szczepańska M. (2011). Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. Czasopismo Geograficzne82(3) 249-270.

 • 4. Buczkowska J. (2014). Znaczenie wyrażenia a sens wypowiedzi. Semantyczne i pragmatyczne składniki komunikacji. Studia Philosophiae Christianae UKSW50(2) 25-45.

 • 5. Broda B. Maziarz M. Piekot T. Radziszewski A. (2010). Trudność tekstów o Funduszach Europejskich w świetle miar statystycznych. Rozprawy Komisji Językowej WTN 37 23-40.

 • 6. Dorocki S. Szymańska A. I. Zdon-Korzeniowska M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 24 38-58.

 • 7. Gołębiewska B. Pajewski T. (2015). Agroturystyka i walory środowiskowe w rozwoju lokalnym. W: K. Krzyżanowska M. Roman (red.) Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce (s. 81-91). Pułtusk: Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

 • 8. Guzal-Dec D. (2015). Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu17(3) 125-130.

 • 9. Halamska M. (2011). Drobne gospodarstwa i ich właściciele na polskiej wsi. Refleksje socjologiczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska36(2) 113-129. https://doi.org/10.2478/v10225-012-0016-3

 • 10. Kachniewska M. (2012). Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. W: M. Morawski (red.) Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej (s. 13-34). Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 • 11. Kachniewska M. (2015). Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 50 35-48.

 • 12. Kiklewicz A. (2011). Reguły konwersacji HP Grice’a: pragmatyka czy semantyka?. Linguistica Copernicana2(6) 25-38. https://doi.org/10.12775/LinCop.2011.020

 • 13. Król K. (2017a). Adresy internetowe gospodarstw agroturystycznych i ich wartość informacyjna. Folia Turistica 45 79-92. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0508

 • 14. Król K. (2017b). The quality of the websites of agritourism farms in Visegrad Group countries in the light of selected synthetic measures. Economic and Regional Studies10(4) 76-85. https://doi.org/10.29316/ers-seir.2017.36

 • 15. Król K. (2018). Marketing treści w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 29 175-185. https://doi.org/10.17512/znpcz.2018.1.14

 • 16. Król K. Bedla D. (2014). Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek 11 22-29.

 • 17. Król K. Halva J. (2017). Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Economic and Regional Studies10(2) 50-59. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0015

 • 18. Kuźniar W. (2015). Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy42(2) 296-305.

 • 19. Mikulska T. (2008). Korzyści i bariery rozwoju turystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. W: I. Sikorska-Wolak (red.) Ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki wiejskiej (s. 161-173). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 • 20. Miodek J. Maziarz M. Piekot T. Poprawa M. Zarzeczny G. (2010). Jak pisać o Funduszach Europejskich? Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 • 21. Prussak W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.

 • 22. Radkowska J. Radkowski K. Sobotkiewicz D. (2009). Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Wybrane zagadnienia. Legnica: Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.

 • 23. Sawicki B. Golian S. (2013) Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie Finanse i Marketing9(58) 435-445.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 106 106 6
PDF Downloads 94 94 4