Value anchorage of social forecasting

Open access

Hodnotové ukotvení sociálního prognózování

Stať rozebírá možné přístupy k identifikaci a uplatnění hodnotových východisek v sociálním prognózování. Zobecněním zkušeností z práce Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a s využitím mezinárodních inspirací dospívá k závěru, že kritérium kvality a udržitelnosti života a jeho ekonomická, sociální, environmentální a bezpečnostní dimenze poskytují solidnější základ pro hodnotové ukotvení sociálních prognóz, vizí a strategií, než by tomu bylo v případě dosud často užívaného indikátoru - hrubého domácího produktu.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dahrendorf R. (1985): Law and Order. London: Stevens and Sons.

 • Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. 2010. New York: United Nations Development Program.

 • Klíčová ohrožení a rozvojové příležitostí rozvoje České republiky do roku 2025. 2011. Praha: CESES FSV UK. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Technologické centrum AV ČR.

 • Potůček M. a kol. (2002): Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg.

 • Potůček M. a kol. (2005): Jak jsme na tom a co dál? Strategický audit České republiky. Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Potůček M. a kol. (2011): Poznávání budoucnosti jako výzva. Praha: Karolinum.

 • Potůček M. Mašková M. a kol. (2009): Česká republika. Trendy ohrožení příležitosti. Praha: Karolinum.

 • Potůček M. Musil J. Mašková M. (eds.) (2008): Strategické volby pro Českou republiku: teoretická východiska. Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 2009. Paris. Dostupné na http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

 • Second European Quality of Life Survey Overview. 2009. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dostupné na http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF0902EN.pdf

 • Schweitzer A. (1974): Nauka úcty k životu. Praha: Lyra Pragensis.

 • Šmajs J. (2009): Ke kritické funkci společenských věd. Nepublikovaný rukopis 17 s.

 • Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 2001. Praha: Gutenberg.

 • Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003: Odkud přicházíme co jsme kam jdeme? 2003. Praha: UNDP a UK.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 89 33 0
PDF Downloads 61 38 2