Analysis of the investments intervention effect from operational programmes upon the R&D infrastructure of the Czech public universities

Open access

Abstract

An analysis of the investments intervention effect from operational programmes in the programming period 2007–2013 upon the R&D infrastructure of the Czech public universities is presented. The analysis was based upon publicly available data, universities´ annual economic reports, and evaluations and analyses. A few indicators have been selected to quantify the effect of significant extension and upgrade of the universities´ R&D infrastructure where investments from structural funds amounted to 36 % of the universities´ total R&D expenditure. The effect of the financial intervention upon the performance in basic research was evaluated firstly by making use of the increase of publications number in impacted journals in the time windows 2009–2011 and 2015–2017, i.e. before the effective launch of the interventions, and after their termination. The share of foreign public funds (structural funds excluded) in the total R&D expenditure was the second indicator used. The effect upon the applied research performance was evaluated by comparing the difference of the number of patents and by the change in the share of private sources in the R&D expenditure. The analyses show an increase of the number of publications whereas the change in the share of the foreign public funds in the total R&D expenditure did not induce any positive trend. In parallel with the number of publications, the number of patents increased, too. The change in the share of the private sources in the R&D expenditure was unequivocally associated with a positive trend, especially in the out-of-Prague technical universities. For a more robust evaluation of the effect of the interventions financed by the structural funds an analogous analysis should be carried out after a longer time than the mere three years after the termination of the interventions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti výzkumu a vývoje. Evaluation Advisory Central Europe pro Ministerstvo pro místní rozvoj 2018. http://www.dotaceeu.cz/getmedia/44ed40a7-7c55-4232-8025-5aeccb3f1dc1/Ex-post_VaV_FINAL_181002.pdf.aspx?ext=.pdf

 • [2] EUA Public Funding Observatory Country Sheets 2018. https://eua.eu/downloads/publications/eua%20public%20funding%20observatory%202018%20-%20country%20sheets.pdf

 • [3] DotaceEU.cz. Zastřešující portál Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR. Evropské fondy v ČR > Programové období 2007–2013 > Čerpání v období 2007–2013 > Přehled projektů červen 2016. https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Programoveobdobi-2007-2013/Cerpani-v-obdobi-2007-2013

 • [4] Informační systém výzkumu a vývoje. Data k 25. 2. 2019. https://www.rvvi.cz/

 • [5] Český statistický úřad Ukazatele výzkumu a vývoje – 2017. https://www.czso.cz/csu/czso/ukazatele-vyzkumu-a-vyvoje-2017

 • [6] Daniel Frank: Účast ČR v H2020 a v programu EURATOM v období leden 2014–květen 2018 Echo příloha 4–5/2018. https://www.tc.cz/cs/storage/c7c5f9a67ca693c3e5fe0acec6d0d20d0d129134?uid=c7c5f9a67ca693c3e5fe0acec6d0d20d0d129134

 • [7] Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsc00001

 • [8] M. Pazour V. Albrecht E. Horlings B. van der Meulen D. Frank V. Ruzicka J. Vanecek O. Pecha Z. Kucera L. Hennen: Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States (PE 614.537) 2018. http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2018)614537

 • [9] Kučera Z. Vondrák T.: Patentová aktivita výzkumných organizací v ČR a její mezinárodní porovnání ERGO 11(2) 3–13 (2016).

 • [10] Kostić M. Čadil V.: České univerzity ve znalostním trojúhelníku: transfer znalostí univerzit podnikové sféře ERGO 11(2) 14–23 (2016).

 • [11] Zdeněk Kučera Tomáš Vondrák: Klíčové umožňující technologie – dohání ČR výzkumně a technologicky významné země? ERGO 13(1) 3–14 (2018).

 • [12] Zdeněk Kučera Tomáš Vondrák: Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji umělé inteligence – publikační a patentová aktivita. ERGO 14(1) 3–15 (2019).

 • [13] Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_2gdp&lang=en (staženo 6. 6. 2019)

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 26 26 4
PDF Downloads 24 24 5