Změny v právní úpravě výzkumných organizací v souvislosti s novými evropskými předpisy

Open access

Výzkumná organizace je klíčovým pojmem v oblasti práva veřejné podpory týkající se financování výzkumu a vývoje. Jedná se o problematiku na evropské úrovni vycházející z článků 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, ale v případě České republiky také na úrovni národní. Definice výzkumné organizace a povaha její činnosti vyvolává řadu nejasností a úprava na evropské i národní úrovní dané situaci rovněž nepomáhá. Navíc změna pravidel veřejné podpory v roce 2014 vyvolala další nové otázky a obnovila diskusi nad otázkami původními. Pokud totiž dojde k nesprávné interpretaci, hrozí riziko existence veřejné podpory a tím pádem nemožnost stoprocentního financování. Pro pochopení úpravy výzkumné organizace je zapotřebí nejprve rozdělit problematiku do dvou tematických okruhů a po jejich postupném prověření by měla být otázka stoprocentního financování zodpovězena. Jsou jimi jednak samotná definice a dále povaha činnosti výzkumné organizace. Následným rozborem se ukazuje, že v důsledku změn obou těchto otázek se riziko přesahu do oblasti existence veřejné podpory zvýšilo, a to dokonce i v případech některých typových subjektů, jako jsou vysoké školy.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie 2012/C 326/01. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC

 • [2] Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem uveřejněno v č. 187/2014 Úřední věstník L na straně 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R0651

 • [3] Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis uveřejněnopo v č. 352/2013 Úřední věstník L na straně 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1431932681381&from=EN

 • [4] Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999 kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES uveřejněno v č. 83/1999 Úřední věstník L na straně 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999R0659&qid=1431949375570&from=EN

 • [5] Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004 kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999 kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES uveřejněno v č. 140/2004 Úřední věstník L na straně 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0794&qid=1431948995898&from=EN

 • [6] Rámec pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací Úřední věstník Evropské unie ze dne 27. 06. 2014 2014/C 198/01. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01)

 • [7] Srov. například dělení evropské legislativy pro oblast veřejné podpory na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na http://www.uohs.cz/cs/legislativa/verejna-podpora.html

 • [8] Sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Modernizace státní podpory v EU /* COM/2012/0209 final */ ze dne 8. 5. 2012. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1432046433857&uri=CELEX:52012DC0209

 • [9] Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem uveřejněno v č. 187/2014 Úřední věstník L na straně 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R0651

 • [10] Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) uveřejněno v č. 214/2008 Úřední věstník L na straně 3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1432050428549&uri=CELEX:32008R0800

 • [11] Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací Úřední věstník Evropské unie ze dne 30. 12. 2006 C 323/01. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52006XC1230(01)

 • [12] http://www.tacr.cz/hesk/

 • [13] § 3 zákona č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57818&recShow=2&nr=215~2F2004&rpp=15#parCnt

 • [14] Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací). https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53306&nr=130~2F2002&rpp=15#local-content

 • [15] http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf

 • [16] http://www.vyzkum.cz/storage/att/20ADEE2154272C32F471FCB77E00992F/VO_positive_leden%202015_var%203.pdf

 • [17] Postup při posuzování výzkumných organizací schválený na 298. Zasedání RVVI dne 31. října 2014. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752

 • [18] http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/zakonPar.jsp?idBiblio=53306&nr=130~2F2002&rpp=15#local-content

 • [19] Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací Úřední věstník Evropské unie ze dne 30. 12. 2006 C 323/01 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52006XC1230(01)

 • [20] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=74907&nr=89~2F2012&rpp=15#local-content

 • [21] http://research.nokia.com/about_nrc

 • [22] Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=46613&nr=111~2F1998&rpp=15#local-content

 • [23] Zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích. https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60379&nr=341~2F2005&rpp=15#local-content

 • [24] Valtioneuvoston asetus tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta (1444/2014) (Governmental decree on funding of research development and innovation). http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141444

 • [25] Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015208-om-statl_sfs-2015-208/?bet=2015:208

 • [26] Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014–2020. http://cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/202/regimecadreexemptedenotificationndegsa.40391relatifauxaidesalarechercheaudeveloppementetalinnovationrdipourlaperiode2014-2020.pdf

 • [27] MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg PROMOTION DE LA RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’INNOVATION A - N° 150 29 juin 2009. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0150/a150.pdf#page=2

 • [28] Zákon č. 172/2005 Zbierky zákonov o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. https://www.minedu.sk/zakon-c-1722005-zz-o-organizacii-statnej-podpory-vyskumu-a-vyvoja-a-o-doplneni-zakona-c-5752001-zz-o-organizacii-cinnosti-vlady-a-organizacii-ustrednej-statnej-spravy-v-zneni-neskorsich-predpisov/

 • [29] Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49515&nr=218~2F2000&rpp=15#local-content

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 163 67 1
PDF Downloads 123 71 1