Značaj Strateškog Upravljanja za Rast iBB Razvoj Poslovnih Sistema / The Importance of Strategic Management for Growth and Development of Business Systems

Open access

Rezime

Savremeni uslovi poslovanja postaju sve veći izazov za definisanje strategija poslovanja i odlučivanja. Poseban problem uticaja sve većeg broja faktora se definiše kod strateških oblasti iz javnog sektora. U cilju kvalitetnog odlučivanja, top menadžment preduzeća mora imati veliki broj kvalitetnih i blagovremenih informacija. Tržišna orijentacija preduzeća je kontinuirani proces koji polazište ima u posjedovanju informacija sa tržišta, njihovoj interpretaciji u mehanizmima preduzeća, te u kvalitetnoj analizi tih podataka u cilju donošenja efikasnih odluka. U procesu stvaranja, alokacije informacija u preduzeću i reakciji na tako prikupljene informacije učestvuju sve organizacione jedinice, kao i svi nivoi menadžmenta. Pri tome je cjelokupan proces okrenut prema stvaranju uslova za profitabilno poslovanje, ali i za maksimalno zadovoljenje potreba potrošača. Top menadžment u skladu sa tim mora da vodi adekvatnu stratešku politiku planiranja i funkcionisanja, koja u sebe uključuje dinamiku među organizacionim jedinicama, te takvu organizacionu strukturu koja određuje i omogućava tržišnu orijentaciju. Kao rezultat procesa provođenja svih elemenata strateškog menadžmenta, razvijaju se sposobnosti preduzeća koje predstavljaju preduslov za ostvarivanje konkurentskih prednosti koje se ostvaruju kod potrošača, zaposlenih i putem poslovanja preduzeća. U donošenju poslovnih, a, posebno, strateških odluka, koriste se informacije o potrošačima, ali i informacije iz okruženja koje mogu uticati na reakciju preduzeća. Iz svega navedenog, može se zaključiti da analiza potrošača i praćenje prilika i prijetnji, odnosno uticaja internih i eksternih faktora, omogućava tržišno orijentisanom preduzeću da ostvari konkurentske prednosti, ali, istovremeno, da stvori sve uslove za kontinuiran rast i razvoj.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Babić M. i Lukić Z. (2009). Management. Ekonomski fakultet Banja Luka.

  • Haberberg A & Rieple A. (2001). The Strategic Management of Organisations. Financial Times and Prentice Hall.

  • Stacey R. (1997). The Strategic Management and Organizational Dynamics. Zagreb: Mate.

  • Stoner J. Freeman E. & Gilbert D. (2002). Management. Beograd: Želnid.

  • Šunje A. (2003). Top-manager of a visionary and strategist. Sarajevo: Tirada.

  • Weihrich H. & Koontz H. (1998). Management. Mate Zagreb.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 317 171 5
PDF Downloads 139 88 4