Population changes in former voivodeship cities in Poland in the context of suburbanization processes and loss of the administrative function

Open access

Abstract

The article presents an attempt to analyse population changes and to measure the strength of the impact of factors causing these changes in former voivodeship (province) cities in Poland. In view of the ongoing processes of suburbanisation, the discussion also concerns the areas surrounding the city, i.e. those creating urban systems together with the city. These zones were delineated, calling them demographic influence zones, because only demographic factors were involved in defining them. The research was conducted in the period between1999–2015, and took into account the administrative reform of the country that degraded 31 cities from voivodeship (NUTS-2) capitals to poviat (LAU-1) cities. The main aim of the study was to find an answer to the question: do the directions and the strength of population changes confirm a hypothesis of the destructive impact of the loss of administrative function on settlement units. The results of the study only partially confirmed this hypothesis. Although a decrease in the population is overwhelmingly predominant in the city core, in the case of the demographic influence zone, it has already increased. Counting both parts together, it was found that in half of the cases there was a decline and in the other half a growth of the population.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Antipova E.A. Titov A.N. 2016. The Single-Industry Towns of Belarus: Differences in Demographic and Economic Development. Journal of Settlements and Spatial Planning 7 2 126–136.

 • Bartosiewicz B. 2015. Delimitacja obszarów funkcjonalnych małych i średnich miast w regionie łódzkim. Studia Miejskie 18: 25–37.

 • Baza Demografia Statistics Poland http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ [access on 14/1/2018].

 • Bernt M. Coach C. Haase A. Cocks M. Grossman K. Cortese C. Krzysztofik R. 2014. Why and how does(n’t) urban shrinkage get onto the agenda? Experiences from Leipzig Liverpool Genoa and Bytom. International Journal of Urban and Regional Research 38 5: 1749–1766.

 • Berry B.J.L. Horton F.E. 1970. Geographic perspectives on urban systems. Prentice Hall New Jersey.

 • Bojkov V.D. 2003. Democracy in Bosnia and Herzegovina: Post-1995 political system and its functioning. Southern European Politics 4 1: 41–67.

 • Budner W. 1999. Działalności administracyjne w strukturze funkcjonalnej miast średnich i dużych. Czasopismo Geograficzne 70 1: 19–30.

 • Chabot G. Beauje-Garnier J. 1971. Zarys geografii miast. PWE Warszawa.

 • Chojnicki Z. 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.

 • Couch C. Leontidou L. Petschel-Held G. 2007. Urban sprawl in Europe – landscapes land-use change & policy. Blackwell Publishing Oxford.

 • Czarnecki B. 2011. Manifestations and consequences of depopulation of Polish cities. Outline of the problem. Architecturae at Artibus 3 4: 13–20.

 • Delaney A. Van Der Haar G. Van Tatenhove J. 2017. “If This Was a Normal Situation”: Challenges and Potentials for Deliberative Democratic Peacebuilding in Kosovo’s Emerging Governance Networks. Public Administration and Development 37 2: 136–152.

 • Długosz M. 2017. Depopulacja aglomeracji wałbrzyskiej. Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2 30 19–25.

 • Długosz Z. Biały S. 2015. Przemiany demograficzne w dużych miastach Polski na początku XXI w. [in:] M. Soja A. Zborowski (eds.) Miasto w badaniach geografów. Tom 2. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków: 13–28.

 • Drbohlav D. 2012. Patterns of immigration in the Czech Republic Hungary and Poland. [in.] M. Okólski (ed.) European Immigrations. Trends Structures and Policy Implications. Amsterdam University Press Amsterdam: 179–209.

 • Dziewoński K. 1967. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć metod i ich zastosowań. Instytut Geografii PAN Warszawa.

 • Dziewoński K. 1972. Przegląd teorii sieci osadniczej [in:] K. Sekomski (ed.) Elementy teorii planowania przestrzennego. PWN Warszawa: 163–182.

 • Dziewoński K. 1987. Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego. Przegląd Geograficzny 59 1–2: 55–64.

 • Falkowski J. 2009. Zagospodarowanie podmiejskiej przestrzeni geograficznej w Polsce. [in:] I. Jażewicz (ed.) Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku Słupsk: 217–232.

 • Gałka J. Warych-Juras A. 2018. Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition. Acta Geographica Slovenica 58 2: 63–72.

 • Harasimowicz A. 2018. Suburbanizacja a rola obszarów otaczających miasto – ujęcie teoretyczne. Studia Miejskie 29: 115–130.

 • Hudson F. S. 1970. A geography of settlements. Mac Donald and Evans Limited London.

 • Ilnicki D. Michalski P. 2015. Powiązania funkcjonalnoprzestrzenne w świetle dojazdów do pracy. Studia Miejskie 18: 55–70.

 • Kaczmarek T. 1996. Rola funkcji administracyjnych w rozwoju średnich miast Wielkopolski (Gniezno Kalisz Konin Leszno Ostrów Wlkp. Piła). Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.

 • Kamińska W. Mularczyk M. 2014. Demographic types of small cities in Poland. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development 18 4: 24–33.

 • Kantor-Pietraga I. 2014a. Both external and internal factors as an explanation of depopulation of cities on the area of Poland. Environmental & Socio-economic Studies 2 3: 56–64.

 • Kantor-Pietraga I. 2014b. Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice.

 • Kantor-Pietraga I. 2015. In the shadow of urban development. Postwar depopulating towns in Poland 1946–1990. Environmental & Socio-economic Studies 3 3: 37–46.

 • Katchanovski I. 2016. The Separatist War in Donbas: A Violent Break-up of Ukraine? European Politics and Society 17 4: 473–489.

 • Kollmorgen R. 2013. Theories of Postcommunist Transformation. Approaches Debates and Problems of Theory Building in the Second Decade of Research. Studies of Transition States and Societes 5 2: 88–105.

 • Kolosov V. 2018. Radical shifts in Russian-Ukrainian relations and geopolitics of neighbourhood. Journal of Geography Politics and Society 8 2: 7–15.

 • Komorowski J.W. 2012. Miasta wojewódzkie a miasta postwojewódzkie w Polsce – zróżnicowanie i zmiany poziomu gospodarczego w pierwszej dekadzie XXI wieku Studia Miejskie 8: 9–25.

 • Krysiński D. 2013. Wszystko co złe to reforma. O utracie statusu miasta wojewódzkiego w dyskursie kaliszan. Przegląd Socjologiczny 62 4: 25–42.

 • Krzysztofik R. Szmytkie R. 2018. Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast. Przegląd Geograficzny 90 2: 309–329.

 • Kurek S. 2011. Population changes in Poland: A second demographic transition view. Procedia Social and Behavioral Sciences 19: 389–396.

 • Kurniewicz A. Swaniewicz P. 2016. Phantom pain or a real loss? The impact of the loss of regional capital status on economic development and position in the hierarchy of the settlement system. Prace i Studia Geograficzne 61 2: 25–50.

 • Lamprecht M. 2013. Fluctuations in the Development of Cities. A Case Study of Lodz. Studia Regionalia 38: 77–91.

 • Lesthaeghe R. 2011. The “Second Demographic Transition”: A Conceptual Map for the Understanding of Late Modern Demographic Developments in Fertility and Family Formation. Historical Social Research/Historische Sozialforschung 36: 179–218.

 • Liszewski S. 1992. Funkcja administracyjna miast jako przedmiot badań geograficznych Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica 17: 249–260.

 • Lityński P. 2015. Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna 402: 184–193.

 • Lityński P. Hołuj A. 2017. Urban Sprawl Costs: The Valuation of Households’ Losses in Poland. Journal of Settlements and Spatial Planning 8 1: 11–35.

 • Local Data Bank Statistics Poland https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [access on 14/1/2018].

 • Maik W. 1988. Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa. UAM Poznań.

 • Maik W. 1992. Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych. Przegląd Geograficzny 64 3–4: 231–246.

 • Maik W. 1997. Podstawy geografii miast. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń.

 • Marszałek Ł. 2017. Changes in the number of population in large cities of Central and East-Central Europe. Journal of Geography Politics and Society 7 4: 57–63.

 • Mole R. 2012. The Baltic States from the Soviet Union to the European Union: Identity Discourse and Power in the Post Communist Transition in Estonia Latvia and Lithuania. Routledge Abingdon & New York.

 • Musiał-Malago M. 2016. The process of urban shrinking in Poland. Studia Miejskie 24: 96–106.

 • Mykhnenko V. Myedvyedyev D. Kuzienko L. 2010. Urban shrinkage in Donetsk and Makiïvka the Donetsk conurbation Ukraine series: SHRiNK SMaRT WP2 D4 https://www.ufz.de/export/data/400/39019_WP2_report_Donetsk_Makiivka_NEW_kompr.pdf [access on 19/3/2018].

 • Nelson H.J. 1955. A service classification of American cities. Economic Geography 31 3: 189–210.

 • Norkus Z. 2012. On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-Communist Transformation. Apostrofa Vilnius.

 • Okólski M. 2018. Migracje zagraniczne. [in:] A. Potrykowska (ed.) Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017–2018. Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa: 196–231.

 • Panecka-Niepsuj M. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji demograficznej miast średniej wielkości w Polsce. [in:] A. Zborowski (ed.) Człowiek – Społeczeństwo – Przestrzeń III. Centrum Kultury Ekumenicznej Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Myczkowce-Kraków: 63–84.

 • Parysek J. 2004. The socio-economic and spatial transformation of Polish cities after 1989. [in:] M. Pak D. Rebernik (eds.) Cities in transition. University of Ljubljana Ljubljana: 109–120.

 • Parysek J.J. 2008. Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji. [in:] J. J. Parysek T. Stryjakiewicz T. (eds.) Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 281‒286.

 • Parysek J.J. Mierzejewska L. 2009. Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 r. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 9–25.

 • Pumain D. Saint-Julien T. 1978. Les dimensions du changement urbain. Evolution des structures socio-economiques du systeme urbain francais de 1954 a 1975. Centre National de la Recherche Scientifique Paris.

 • Roaf J. Atoyan R. Joshi B. Krogulski K. IMF staff team. 2014. 25 years of transition: post-communist Europe and the IMF. International Monetary Fund Washington.

 • Runge A. 2011. Medium-sizedtowns in the context of size structural changes of towns in Poland. [in:] A. Runge A. Kuczabski (eds.) Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes. Publishing House “ADNDU” Kharkiv: 88–87.

 • Runge A. 2016. Urban agglomerations and transformations of medium-sized towns in Poland. Environmental & Socioeconomic Studies 4 3: 41–55.

 • Runge J. 2007. Metody badań w geografii społecznoekonomicznej – elementy metodologii wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice.

 • Runge J. 2008. Population Transformations in Traditional Economic Regions of Central Europe. Structural Approach. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 10: 63–74.

 • Runge J. Kłosowski F. 2011. Changes in Population and Economy in Śląskie Voivodship in the Context of the Suburbanization Process. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series 16: 89–106.

 • Sagan I. 2000. Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miasta w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.

 • Śleszyński P. 2013. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny 85 2: 173–197.

 • Śleszyński P. 2016. Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. Konwersatorium Wiedzy o Mieście 1 29: 97–106.

 • Słodczyk J. 2001. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Uniwersytet Opolski Opole.

 • Sobotka T. 2008. The diverse faces of the Second Demographic Transition in Europe. Demographic Research 19: 171–224.

 • Sokołowski D. 2011. Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji. [in:] B. Namyślak (ed.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław: 11–23.

 • Spórna T. 2018. The suburbanisation process in a depopulation context in the Katowice conurbation Poland. Environmental & Socio-economic Studies 6 1: 57–72.

 • Spórna T. Kurpanik M. 2013. Socio-economic changes in the Rybnik conurbation (Poland) as a result of economic restructuring – a case study. Environmental & Socioeconomic Studies 1 1: 38–47.

 • Springer F. 2016. Miasto Archipelag: Polska mniejszych miast. Karakter Kraków.

 • Šprocha B. Bleha B. Vaňo B. Buček J. 2017. Perspektívy riziká a výzvy demografického vývojanajväčších miest Slovenska. INFOSTAT – Výskumné demografické centrum Bratislava.

 • Staszewska S. 2013. Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.

 • Suliborski A. 1985. Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica 5: 213–229.

 • Suliborski A. 2001. Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia teoretyczno-empiryczne. Uniwersytet Łódzki Łódź.

 • Suliborski A. 2003. Koncepcja funkcji miejsca w badaniu zróżnicowania społeczno-gospodarczego regionu miejskiego. [in:] I. Sagan M. Czepczyński (eds.) Wymiar i współczesne interpretacje regionu. Katedra Geografii Ekonomicznej UG Gdańsk-Poznań: 217–225.

 • Suliborski A. 2010. Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Sullivan W. C. Lovell S. T. 2006. Improving the visual quality of commercial development at the rural-urban fringe. Landscape and Urban Planning 77 1–2: 152–166.

 • Szajnowska-Wysocka A. 1993. Funkcja administracyjna miast konurbacji górnośląskiej Geographia. Studia et Dissertationes 17: 100–115.

 • Szajnowska-Wysocka A. 1995. Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej. Uniwersytet Śląski Katowice.

 • Szmytkie R. Krzysztofik R. 2019. The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography 73: 2: 110–127.

 • Szymańska D. Grzelak-Kostulska E Hołowiecka B. 2009. Polish towns and the changes in their areas and population densities. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 11: 15–29.

 • Szymańska W. 2015. The role of the administrative functions in the development of the city in Poland (by example of degraded towns). [in:] W. Szymańska (ed.) Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of XXI century. Publishing House “ADNDU” Słupsk-Kharkiv: 5–18.

 • Szymańska W. 2018. Delimitacja strefy wpływów demograficznych na przykładzie byłych miast wojewódzkich w Polsce. Space – Society–Economy 23: 7–28.

 • Timofiejuk I. Lasek M. Pęczkowski M. 2003. Miary statystyczne. Główny Urząd Statystyczny Warszawa.

 • Walford N. Kurek S. 2016. Outworking of the Second Demographic Transition: National Trends and Regional Patterns of Fertility Change in Poland and England and Wales 2002–2012. Population Space and Place 22 6: 508–525.

 • Walkiewicz D. 2006. Przemiany struktury funkcjonalnej miast wojewódzkich w latach 1975–1995. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Węcławowicz G. 2016. Urban Development in Poland from the Socialist City to the Post-Socialist and Neoliberal City. [in:] V. Szirmai (ed.) “Artificial Towns” in the 21st Century. Social Polarisation in the New Town Regions of East Central Europe. Institute of Sociology Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences Budapeszt: 62–85.

 • Węcławowicz G. Bański J. Degórski M. Komornicki T. Korcelli P. Śleszyński P. 2006. Spatial organization of Poland at the beginning of the 21st century Polish Academy of Sciences. Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization PAS Warsaw.

 • Wendt J. 2001. Geografia władzy w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.

 • Wilk W. 2004. The effect of changes in administrative division on the economic position of the largest cities in Poland. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development 11: 241–247.

 • Wilson Ch. 2013. Thinking about post-transitional demographic regimes: A reflection. Demographic Research 28: 1373–1388.

 • Wilson G.A. 2012. Community Resilience and Environmental Transitions. Routledge London and New York.

 • Zborowski A. Soja M. Łobodzińska A. 2012. Population trends in Polish cities – stagnation depopulation or shrinkage? Prace Geograficzne IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego 130: 7–28.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 131 131 22
PDF Downloads 128 128 24