Data sources on landscape structure in a highly industrialized area

Open access

Abstract

Landscape may be described as a part of space characterized by a certain physiognomy, which is a dynamic system subject to evolution. An important factor influencing the type and condition of the landscape is human activity which shapes or rebuilds its structure. Interesting results may be obtained on comparison of archival cartographic materials with contemporary studies and zoning plans. The Upper Silesian Coal Basin is a region with a clearly transformed landscape. The determinant of the geographical environment transformation here is the anthropogenic factor. The study area includes the upper part of the Kłodnica catchment (229.6 sq km). The study is a review, and its aim is to systematize data sources used in the research on the transformation of landscape structure of a heavily industrialized area. In the first half of the nineteenth century created the "Urmesstischblätter" in the scale of 1:25 000. Afterwards preparations began to take new topographic images of the country (the "Messtischblätter"). In the 1990s initiated the development of a new topographic map (in the scale of 1:10 000). Recent data source is for example the project CORINE Land Cover 2006. There are many of various sources of data on land cover. An important aspect is the proper selection of documents and maps, and their proper interpretation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bahlcke J. Gawrecki D. Kaczmarek R. 2011. Historia Górnego Śląska. Polityka gospodarka i kultura europejskiego regionu.

 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Muzeum Śl. Gliwice- Katowice.

 • Dobrzyński B. Konecka-Betley K. Kuźnicki F. Zawadzki S. 1999. Mapa gleb Polski 1:2 000 000. PWRiL Warszawa.

 • Forman R.T.T. Gordon M. 1986. Landscape Ecology . J. Wiley and Sons New York.

 • Gilewska S. 1972. Wyżyny Śląsko - Małopolskie. [in:] Klimaszewski M. (ed.) Geomorfologia Polski. T. 1. Polska południowa - góry i wyżyny. Wyd. PWN. Warszawa: 232-339.

 • Hołda I. 1995. Hydrologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Kłodnicy. Mat. ze spot. warsz. „Czysta Kłodnica”. UM Ruda Śląska. Ruda Śląska (unpublished).

 • Jankowski W. 1961. Niemiecka mapa w skali 1:25 000 na terenach polskich na wschód od Odry i Nysy. Prz. Geod. 33(11): 417-462.

 • Karaś-Brzozowska C. 1960. Charakterystyka geomorfologiczna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Biul. Kom. do Spraw GOP PAN 37 Warszawa.

 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

 • Konias A. 2010. Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II polowy XVIII do połowy XX wieku. Wyd. Nauk. Akad. Pomor. Słupsk.

 • Krüger G. Schnadt J. 2000. Die Entwicklung der geodätischen Grundlagen für die Kartographie und die Kartenwerke 1810-1945. Berlin-Brandenburg im Kartenbild. Berlin: 26-49.

 • Kryński S. 1970. Z dziejów triangulacji na ziemiach Polski. Triangulacja pruska 1832-1914. Stud. i mat. z dziejów polskiej nauki Ser. C 14. Wyd. PWN. Warszawa.

 • Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000 sheets: M-34-62-A M-34-62-B M-34-62-C M-34-62-D M-34-63-A Gł. Geodeta Kraju Warszawa 2001.

 • Mapa topograficzna Polski 1:10 000 sheet: M-34-62-B-c-2 Gł. Geodeta Kraju Warszawa 1994.

 • Mazurek K. 2014a. Landscape structure changes in the Slepiotka River drainage basin in the period 1824-1993 (The Silesian Upland Poland). Contemporary Trends in Geosci. 3: 32-40.

 • Mazurek K. 2014b. Rozwój górnictwa węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej od XVIII wieku do czasów współczesnych. Z bad. nad wpł. antropopresji na środ. 15: 71-79.

 • Mazurek K. 2014c. Wpływ eksploatacji węgla kamiennego na ukształtowanie powierzchni wybranych fragmentów miasta Ruda Śląska w latach 1975-2011. Acta Geogr. Silesiana 15: 13-30.

 • Messtischblätter 1:25 000 sheet: 3353 Berlin 1883.

 • Messtischblätter 1:25 000 sheet: 5779 Berlin 1942.

 • Myga-Piątek U. 2001. Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Prz. Geogr. 73(1-2): 163-176.

 • Nocoń W. Kostecki M. Kozłowski J. 2006. Charakterystyka hydrochemiczna rzeki Kłodnicy. Ochr. środ. 28(3): 39-44.

 • Pełka-Gościniak J. Szczypek T. 2008. Główne rysy rzeźby obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i jego przekształcenia. [in:] Dulias R. Hibszer A. (eds.) Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny. PTG Oddz. Kat. Sosnowiec: 34-42.

 • Pietrzak M. 2005. Ewolucja poglądów geograficznych na krajobraz. [in:] Maik W. Rembowska K. Suliborski A. (eds.) Geografia jako nauka o przestrzeni środowisku i krajobrazie. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii T. 1 Łódź.

 • Richling A. Solon J. 2011. Ekologia krajobrazu. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa: 221-238.

 • Scharfe W. 1972. Abriß der Kartographie Brandenburgs 1771-1821. Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 35. De Gruyter. Berlin.

 • Szaflarski J. 1965. Zarys kartografii. Wyd. II. Wyd. PPWK. Warszawa. The Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz http://www.preussischer-kulturbesitz.de/ (02.12.2014).

 • Uchwała Rady Miejskiej Katowic Nr XXXIV/453/01 z dn. 26 kwietnia 2001 r.

 • Urmesstischblätter 1:25 000 sheet 3353 Berlin 1827.

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Złoty A. 2007. Vademecum historyczne Górnego Śląska. Wyd. Koral. Pszczyna: 5-29.

 • Zögner L. Zögner G. K. 1981. Preuβens amtliche Kartenwerke in 18. Und 19. Jahrhundert. Ausstellung und Katalog. Inst. f. Angew. Geodäsie. Berlin.

 • Zonneveld J. I. S. 1990. Introduction to “Cultural aspect of landscape”. First Inf. Conf. of the IALE Working group “Culture and Landscape” Svobodova Ed. H. (ed.) Wageningen. http://clc.gios.gov.pl/ (access 13.12.2014). http://landsat.usgs.gov/ (access 12.12.2014).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 251 56 3
PDF Downloads 104 38 5