Selected social phenomena following the extraction of mineral resources

Open access

Abstract

The author, due to the didactic needs and seeing a small gap in the way of presenting scientific data on the area of social science, have decided to present this work hoping that it will influence on widening both the social science and geography knowledge of the recipients, having connected the development and creation of certain social phenomena with particular economic activity, that is, the extraction of mineral resources. The aim of the hereby text is to present such social phenomena like organizational culture, discourse and social capital. The notions mentioned above ought to concern not only students, but also the specialists and scientists dealing with any of those two fields, as it seems prudent to follow the path of closely connecting two major issues emerging from two distinctively separate areas of science if that may help to better understand how such mixture influence people’s behaviour and allows to draw conclusion on the effect such actions may have on community or society. Moreover, such fact was prior for the author to decide to work on the problem of protests for mining in the future. On the other hand, the article may help in organizing the process of exploitation of mineral resources in the different organizations involved in this type of activity.

Badera J. 2014. Problems of the social non-acceptance of mining projects with particular emphasis on the European Union – a literature review. Environ. & Socio-Econ. Stud., 2, 1: 27-34.

Badera J., Kocoń P. 2014. Local community opinions regarding the socio-environmental aspects of lignite surface mining: experiences from central Poland. Energy Policy, 66: 507-516.

Badera J., Kocoń P. 2015. Moral panic related to mineral development projects – examples from Poland. [has been accepted for publication in Resources Policy]

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. 1988. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Stadium kształtowania procesu zarządzania. Ossolineum PWN, Wrocław.

Bourdieu P., Wacquant J. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Ofic. Nauk., Warszawa.

Cybula A., Szczepański M.S. 1997. Kapitał społeczny a dostosowanie do zmian systemowych. Przypadek województwa katowickiego. [in:] Malikowski M. (ed.) Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce. Mat. z konf. nauk., Mana, Rzeszów.

Golka M. 2008. Pamięć społeczna i jej implanty. SCHOLAR, Warszawa.

Grzeszak A., Dziadul A. 2015. Kto połamie sobie zęby na węglu. Krótki kurs czarnej magii. Polityka, 20 stycznia, 04/2015.

Halbwachs M. 2008. Społeczne ramy pamięci. PWN, Warszawa.

Hofstede G. 2000. Kultury i organizacje. PWE, Warszawa.

Kostera M. 1996. Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. ed. 1995. Zarządzanie: teoria i praktyka. PWE, Warszawa.

Lin N. 2001. Social Capital A Theory of Social Structure and Action. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Matczak P. 1996. Społeczne uwarunkowania w eliminacji syndromu NIMBY. [in:] Cichocki R. (ed.), Podmiotowość społeczności lokalnej. Media G.T, Poznań.

Nawrocki T. 2006. Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku: na przykładzie Murcek. Uniw. Śląski, Katowice.

Pietrucha D. 2006. Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk": historia, przewodnik. Pro Fortalicium, Bytom.

Pogonowska B. 2004. Kapitał społeczny – próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej. (in:) Januszek H. (ed) Kapitał społeczny aspekty teoretyczne i praktyczne. Akad. Ekon., Poznań.

Schechner R. 2000. Przyszłość rytuału. Ofic. Wyd. Volumen, Warszawa.

Schein E. 1992. Organizational Culture and Leadership. 2nd ed. Jossey-Bass, San Francisco, CA.

Sierocińska K. 2011. Kapitał społeczny: definiowanie, pomiar i typy. Econ. Stud., 1 (LXVIII).

Szacka B. 2000. Pamięć społeczna. [in:] Encyklopedia Socjologii, t. 3, Ofic. Nauk.

Van Dijk T.A. (ed.) 2001. Dyskurs jako struktura i proces. PWN, Warszawa.

Wódz J., Wódz K. 2004. Czy nadciągają Ślązacy? [in:] Nijakowski L.M., (ed.) Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Scholar, Warszawa.

Wódz K. (ed.) 1993. „Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku. Z problematyki stosunków etnicznych, Śląsk, Katowice.

www 1 Dyduch W. Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności. http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref42_full.html za Bullen, P., Onyx J: Measuring Social Capital in Five Communities in NSW. Internet, http://www.mapl.com.au.

www 8 Jar JK 2014 Górnicy z kopalni Kazimierz-Juliusz wygrali z rządem wszystko: pracę, mieszkania, kopalnię. Tylko węgla mało.

www 9 Nijakowski L.M: Analiza dyskursu na temat mniejszości narodowych i etnicznych w polskich mediach, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4820.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 234 212 19
PDF Downloads 85 79 12