Use of Neural Networks in Risk Assessment and Optimization of Insurance Cover in Innovative Enterprises

Open access

Abstract

The scientific objective of the paper is to present the findings of a study into the use of artificial neural networks in quantifying activity related risks of an innovative enterprise and to optimize its insurance cover in order to minimize the probable financial losses whenever they materialize. The Kohonen network involving the activation of 51 input variables was applied in the study. The outcomes of the stimulation for the given set of variables made it possible to determine the probability of a threat occurring in the classes. The results of the analysis were used to prepare an optimal insurance cover for the activities of the innovative company. The research findings are suitable for use in risk theory as well as in issues relating to entrepreneurship and insurance. The analytical device employed can also be put to practical use as a support tool in corporate risk management.

Allen, J. A. (1966). Scientific innovation and industrial prosperity. London, Great Bitain: Longman.

Aumann, R. J. (1962). Utility Theory without the Completeness Axiom. Econometrica, 30(3), 445-462.

Baumol, J. W. (2007). Entrepreneurship and Innovation: The (Micro) Theory of Price and Profit. Retrieved from https://www.aeaweb.org/annual_mtg_papers/2008/2008_345.pdf

Borch, K. H. (1990). Economics of insurance. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V.

Borowski, P. F. (2011). Przedsiębiorstwa XXI wieku [21st Century Enterprises]. Europejski Doradca Samorządowy, 17(2), 8-13.

Cavagnoli, A. (2011). Conceptual Framework For Innovation: An Application to Human Resource Management Policies in Australia. Innovation: Management, Policy & Practice, 13(1), 111-125.

Chang, H., Kopaska-Merkel, D., & Chen, H. (2002). Identification of lithofacies using Kohonen selforganizing maps. Computers and Geosciences, 28, 223-229.

Czechowicz, A., & Mikut, Z. (2007). Wykorzystanie sieci Kohonena do selekcji podobrazow na potrzeby dopasowania zdjęć lotniczych [Use of Kohonen Network for the Selection of Sub-Images for the Purpose of Matching Aerial Photos]. Automatyka, 11(3), 329-340.

Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość, praktyka i zasady [Innovation and Entrepreneurship; Practice and Principles]. Warszawa, Poland: PWE.

Hebb, D. (1949). The Organization if Behavior. New York, USA: John Wiley & Sons Inc.

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem [Risk Management]. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263-292.

Kasperski, M. J. (2003). Sztuczna inteligencja [Artificial Intelligence]. Gliwice, Poland: Wydawnictwo HELION.

Kaszuba-Perz, A., & Perz, P. (2010). Rola zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w obliczu wzrostu zewnętrznych czynnikow ryzyka, [The Role of Risk Management at an Enterprise in the Face of Increasing External Risk Factors]. Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, 6(2). Retrieved from http://www.e-finanse.com/artykuly/144.pdf

Knight, F. (1921). Risk, uncertainty and profit. Boston, USA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co.

Kohonen, T. (1982). Self-Organized Formation of Topologically Correct Feature Maps. Biological Cybernetics, 43(1), 59-69. doi:

Kohonen, T. (1995). Self-Organizing Maps. Heidelberg, Germany: Springer.

Kraszewska, M. (2011). Zastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktow opcyjnych na indeks WIG20 [Application of Neural Networks for Pricing Option Contracts for WIG20 Index]. Pomiary, Automatyka, Robotyka, 12, 220-222.

Kwiecień, I. (2010). Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej [Insurance in Economic Activity Risk Management]. Warszawa, Poland: C.H. Beck.

Larose, D. T. (2006). Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych [Discovering Knowledge from Data. Introduction to Data Exploration]. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Larose, D. T. (2009). Data Mining Methods and Models. New Jersey, USA: A John Wiley & Sons, Inc.

Lasek, M., & Myzik, A. (2004). Sieci neuronowe Kohonena w przeprowadzaniu analiz danych. Proba wykorzystania w eksploracji danych dotyczących jednostek terytorialnych [Kohonen Neural Networks in Carrying Out Data Analyses. An Attempt to Use Data Concerning Territorial Units in Exploration]. Problemy Zarządzania, 10(3(38), 124-147.

Licznar, P., & Łomotowski, J. (2006) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych Kohonena do prognozowania dobowego poboru wody [Application of Kohonen Artificial Neural Networks to Forecast Daily Water Intake]. Ochrona Środowiska, 28(1), 45-48.

Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki [Innovativeness and Competitiveness of Economy]. Warszawa, Poland: C.H. Beck.

Markowitz, H. M. (1959). Portfolio selection - efficient diversification of investment. New Haven, USA: Yale University Press.

McCulloch, W., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophusics, 5, 115-133.

Monkiewicz, J., & Gąsiorkiewicz, L. (2011). Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Zastosowania [Insurance in Corporate Risk Management. Applications]. Warszawa, Poland: Poltex.

Monkiewicz, J., & Hadyniak, B. (2010). Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa [Insurance in Corporate Risk Management]. Warszawa, Poland: Poltex.

Muczyński, A. (2009). Grupowanie nieruchomości wspolnot mieszkaniowych z wykorzystaniem sieci Kohonena [Grouping Housing Communities’ Real Estate through the Use of Kohonen Network]. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 8(4), 5-15.

Neuman, J., & Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton Classic Editions, Paperback - Deluxe Edition (2007).

Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań [Conditions of Corporate Innovativeness. A Theoretical Study and Research Results]. Warszawa, Poland: Difin.

Pukała, R. (2013). Insurance in corporate risk management. In Borowiecki R., Jaki A., & Rojek T. (Eds.), Contemporary economies In the face of New challenges. Economic, social and legal aspects (pp. 283-298). Cracow, Poland: Cracow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economic.

Pukała, R. (2014). Insurance as a tool for limiting corporate operational risk. In Jaki A., & Mikuła B. (Eds.), Knowledge - Economy - Society, Managing organizations: concepts and their applications (pp. 143-155). Cracow, Poland: Cracow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economic.

Qutreville, J. F. (1998), Theory and practice of insurance. Kluwer Academic Publishing.

Ramsey, F. P. (1926). Truth and probability. In Kyburg H. E., & Smokler H. E. (Eds.), Studies in Subjective Probability (pp. 23-52). Robert E. Krieger Publishing Co., Inc.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innowations. New York, USA: Free Press.

Ronka-Chmielowiec, W. (1998). Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych [Analysis and Methods of Reducing Risk in the Polish Property Insurance System]. Wrocław, Poland: Uniwersytet Ekonomiczny.

Sadowski, W. (1978). Podstawy ogólnej teorii systemów [Fundamentals of general systems theory]. Warszawa, Poland: PWN.

Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego [Economic Development Theory]. Warszawa, Poland: PWN.

Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem [Enterprise. Basics of Enterprise Science. Corporate Management]. Warszawa, Poland: PWE.

Tadeusiewicz, R. (1998). Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami [Elementary Introduction to the Neural Networks Technique with Software Examples]. Warszawa, Poland: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

Tadeusiewicz, R. (2007). Odkrywanie własności sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C+, [Discovering Features of Neural Networks by means of C+ Language Software]. Krakow, Poland: Polska Akademia Umiejętności.

The measurement of scientific and technological activities proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Oslo Manual, European Commission. Retrieved from http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf

Vaughan, E. (1997). Risk Management. New York, USA.

Whitfield, P. R. (1979). Innowacje w przemyśle [Innovations in Industry]. Warszawa, Poland: PWE.

Wiśniewska, J., & Janasz, K. (2012). Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju [Innovations of Organisations as part of Intelligent and Sustainable Development Strategy]. Warszawa, Poland: Difin.

Zaród, J. (2012). Zastosowanie sieci Kohonena do podziału wojewodztwa zachodniopomorskiego na rejony o zbliżonych warunkach produkcji rolniczej [Application of Kohonen Network for the Division of West-Pomeranian Voivodeship into Regions with Similar Agricultural Production Conditions]. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis., Univ. Technol. Stetin. Oeconomica, 297(68), 107-116.

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce [Corporate Risk and Insurance Management in Poland], (2016). Report prepared by Aon Risk Solution. Retrieved from http://www.aon.com/poland/risk/Aon%20Thought%20Leadership/Zarzadzanie-ryzykiem-i-ubezpieczeniami-w-Polsce-IV-edycja.jsp

Zastempowski, M. (2010). Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw [Conditions of Building Innovation Potential among Small and Medium-Sized Enterprises in Poland]. Toruń, Poland: UMK

Journal Information

CiteScore 2018: 0.72

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.505

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 238 169 5
PDF Downloads 454 313 5