Quantitative assessment of urban transport development – a spatial approach

Open access

Abstract

Urban transport is considered the basis of properly functioning cities and their development. The main aim of the paper is to attempt the assessment of urban transport development in selected voivodeships (provinces) as a crucial factor of macro logistics. The research also aimed to identify the underdeveloped areas of urban transport in Poland as the basis for the implementation of support policy. The source of information in the investigation process was data drawn from the Central Statistical Office in Poland for 2013–2016. In the scope of dealing with the research problem, chosen classical and order multivariate statistical measures were implemented into the research process. Next, the taxonomic measures for the years of interest served as the basis for the construction of the total (general) synthetic measure applicable to the entire period. The main results and findings of the research indicate that the level of urban transport development is correlated with the whole transportation system which affects the socio-economic development of some regions of Poland. The research can lead to a better understanding of Polish urban transportation development in selected regions. Hence, the results can be helpful in the investment process and for shaping the right transportation policy to improve the use of financial resources.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ahmad S. & Puppim de Oliveira J. A. (2016). Determinants of urban mobility in India: Lessons for promoting sustainable and inclusive urban transportation in developing countries. Transport Policy50 106-114.

 • Бездудная А. Г. & Фраймович Д. Ю. (2016). Диагностика эффективности инвестиций в воспроизводственных процессах региональных инновационных систем [Diagnostics of investment efficiency in the reproductive processes of regional innovation systems]. Конкурентоспособность в Глобальном Мире: Экономика Наука Техно-логии7(1) 35-39.

 • Caris A. Limbourg S. Macharis C. van Lier T. & Cools M. (2014). Integration of inland waterway transport in the intermodal supply chains: a taxonomy of research challenges. Journal of Transport Geography41 126-136.

 • Cheba K. (2011). Taksonomiczna analiza rozwoju transportu drogowego w Polsce [Taxonomic analysis of road transport development in Poland]. Logistyka2 97-106.

 • Cheba K. & Saniuk S. (2015). Kreowanie mobilności mieszkańców miast jako nowy obszar wartości miasta [Creating mobility of urban residents as a new area of the city’s value]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach249 134-144.

 • Cheba K. & Saniuk S. (2016). Sustainable urban transport – the concept of measurement in the field of city logistics. Transportation Research Procedia16 35-45.

 • Cools M. Moons E. & Wets G. (2010). Calibrating activity-based models with external origin-destination: overview of possibilities. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board2175 98-110.

 • Czech A. (2014). Application of chosen normalization methods in the process of construction of synthetic measure in indirect consumption research. Folia Oeconomica3(302) 231-240.

 • Czech A. & Lewczuk J. (2016). Taxonomic and econometric analysis of road transport development in Poland – the voivodship approach. Economics and Management 4(4) 88-100.

 • Czech A. Lewczuk J. & Bortłomiuk A. (2016). Multidimensional assessment of the European Union transport development in the light of implemented normalization methods. Economics and Management8(4) 75-85.

 • Czech A. & Lewczuk J. (2017). Statistical assessment of the development of the transportation system in chosen countries – an international approach. Procedia Engineering182 112-119.

 • Czech A. & Słaby T. (2017). Ocena poziomu życia gospodarstw domowych według województw – meandry analizy taksonomicznej [The assessment of Polish households living standards in voivodeships – the meanders of taxonomic analysis]. Wiadomości Statystyczne10(677) 19-37.

 • Dębkowska K. & Jarocka M. (2013). The impact of the method of the data normalization on the results. Folia Oeconomica286 181-188.

 • Domański C. Pruska K. & Wagner W. (1998). Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach [Statistical estimation with non-classical assumptions]. Łódz Poland: University of Łodz.

 • Ducret R. Lemarié B. & Roset A. (2016). Cluster analysis and spatial modeling for urban fright. Identifying homogeneous urban zones based on urban form and logistics characteristics. Transportation Research Procedia12 301-313.

 • Ejdys J. Nazarko J. Nazarko Ł. & Halicka K. (2015). Foresight application for transport sector. In M. Fiorini J. Jia-Chin Lin (Eds.) Clean mobility and Intelligent Transport Systems (pp. 379-402). London England: The Institution of Engineering and Technology.

 • European Commission. (2011). White Paper on Transport. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 • Ewing R. & Cervero R. (2001). Travel and the built environment: A synthesis. Transportation Research Record1780 87-113.

 • Fanni Z. Khakpour B. A. & Heydari A. (2014). Evaluating the regional development of border cities by TOPSIS model (case study: Sistan and Baluchistan Province Iran). Sustainable Cities and Society10 80-86.

 • Figura J. (2013). Taksonomia w polityce logistycznej państwa [Taxonomy in logistic policy of state]. Katowice Poland: Uniwersytet Ekonomiczny.

 • Gratiela B. (2013). Analysis of transport’s external costs in the European Union. Constanta Maritime University Annals14(20) 213-216.

 • Hajduk S. (2016). Assessment of urban transport – a comparative analysis of selected cities by taxonomic methods. Economics and Management8(4) 67-74.

 • Hajduk S. (2017). Bibliometric analysis of publications on city logistics in international scientific literature. Procedia Engineering182 282-290.

 • Hayashi Y. & Morisugi H. (2000). International comparison of background concept and methodology of transportation project appraisal. Transport Policy7 73-88.

 • Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr [Application of the taxonomy method to typology classification of the countries because of the development level or resources and the structure of human resources]. Przegląd Statystyczny4 307-327.

 • Ignacy J. (2016). Wrocław Agglomeration attractiveness as a source of competitive advantage for enterprises. Journal of Management and Financial Sciences9(24) 147-160.

 • Jahanshahi K. Jin Y. & Williams I. (2015). Direct and indirect influences on employed adults’ travel in the UK: New insights from the National Travel Survey data 2002-2010. Transportation Research Part A80 288-306.

 • Jajuga K. & Walesiak M. (2000). Standardization of data set under different measurement scales. In R. Decker W. Gaul (Eds.) Classification and information processing at the turn of the millennium (pp. 105-112). Berlin Germany: Springer-Verlag.

 • Jarocka M. & Glińska E. (2017). The state and prospects for development of railway transport infrastructure in Eastern Poland – secondary data analysis. Procedia Engineering182 299-305.

 • Kauf S. & Tłuczak A. (2014). Spatiotemporal estimation of the logistic structure differentiation in the European Union country. Proceedings of MAC-EMMT1 14-19.

 • Kherbash O. & Liviu Mocan M. (2015). A review of logistic and transport sector as a factor of globalization. Procedia Economics and Finance27 42-47.

 • Korczak J. & Kijewska K. (2016). The concept of sustainable development of public passenger transport in Koszalin. Transportaion Research Procedia16 217-226.

 • Kozera A. Stanisławska J. & Wysocki F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej [The Financial Situation of Households in Rural Areas in Poland in the Context of European Integration]. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich101(2) 91-101.

 • Kumar S. & Hoffmann J. (2002) Globalization: the Maritime nexus. In C. Grammenos (Ed.) Handbook of Maritime Economics and Business (pp. 35-62). London England: Loyds List Press.

 • Lewczuk J. & Ustinovichius L. (2015). The concept of multi-functional development of cross-border regions: Poland case. Procedia Engineering122 65-70.

 • Liberadzki B. (2013). Fiskalizm a strategiczne cele transportu [Fiscalism and strategical aims of transport]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH123 11-16.

 • Lira J. Wagner W. & Wysocki F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [Median in the ordering issues of multivariable objects]. In W. J. Paradysz (Ed.) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu [Regional statistics in duty of local government] (pp. 87-99). Poznań Poland: Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej & Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 • Madras T. & Mitura M. (2014). Dochody własne miast wojewódzkich w analizie ich kondycji finansowej [Own-sources revenues of voivodeship capital cities in the analysis of their financial condition]. Ekonomia i Zarządzanie6(4) 123-134.

 • Максимцев И. А. Межевич И. А. & Разумовский В. М. (2017). Мировая экономика перед вызовами Annus Horribilis: на пороге новой регионализации [The world economy facing the challenges Annus Horribilis: on the threshold of a new regionalization]. Известия Санкт-Петербургского Государствен-ного Экономического Университета1(103) 107-114.

 • Malasek J. (2016). A set of tools for making urban transport more sustainable. Transportation Research Procedia14 876-885.

 • Malina A. & Zeliaś A. (1997). On building taxsonometric measure of living conditions. Statistics in Transitions3(3) 523-544.

 • Matteis T. Liedtke G. & Wisetjindawat W. (2016). A framework for incorporating market interactions in an agent based model for freight transport. Transportation Research Procedia12 925-937.

 • Młodak A. (2005). Ocena zmienności cech statystycznych w modelu taksonomicznym [The evaluation of the variability of statistical features in the taxonomic model]. Wiadomości Statystyczne9 5-18.

 • Młodak A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej [Taxonomic analysis in regional policy]. Warszawa Poland: Difin.

 • Młodak A. (2009). Historia problemu Webera [The history of Weber issue]. Matematyka Stosowana10(51) 3-21.

 • Mun S. & Nakagawa S. (2010). Pricing and investment of cross-border transport infrastructure. Regional Science and Urban Economics40 228-240.

 • Olszewska A. M. & Gudanowska A. E. (2014). Wykorzystanie wybranych metod porządkowania obiektów do klasyfikacji województw pod kątem ich potencjału innowacyjnego. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych15(4) 91-100.

 • Paprocki W. (2013). Reakcje uczestników rynku transportowego na wzrost obciążeń fiskalnych – analiza na przykładzie wprowadzenia viaTOLL [Reactions of transportation market to the increase of fiscal burden – viaTOLL introduction analysis]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH123 17-33.

 • Panek T. & Zwierzchowski J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania [Statistical methods of multivariate comparative analysis. Theory and practice]. Warszawa Poland: Oficyna Wydawnicza SGH.

 • Persia L. Cipriani E. Sgarra V. & Meta E. (2016). Strategies and measures for sustainable transport systems. Transportation Research Procedia14 955-964.

 • Puppim de Oliveira J. A. Jing Y. & Collins P. (2015). Public administration for development: trends and the way forward. Public Administration and Development35(2) 65-72.

 • Radziszewski P. Nazarko J. Vilutiene T. Dębkowska K. Ejdys J. Gudanowska A. Halicka K. Kilon J. Kononiuk A. Kowalski K. J. Król J. B. Nazarko Ł. & Sarnowski M. (2016). Future trends in road pavement technologies development in the context of environmental protection. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering11(2) 160-168.

 • Roorda M. J. Cavalcante R. McCabe S. & Kwan H. (2010). A conceptual framework for agent-based modeling of logistic services. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review46(1) 18-31.

 • Sánchez-Diaz I. Holguin-Veras J. & Wang X. (2014). An exploratory analysis of spatial effects on fright trip attraction. Transportation43 177-196.

 • Solecka K. (2011). Integration of public transport in Polish and EU documents and examples of solutions for integration of public transport in Poland and in the world. Transport problems6(4) 23-34.

 • Steal D. & Marshall S. (2001). The relationship between urban form and travel patterns. An international review and evaluation. European Journal of Transport and Infrastructure Research1(2) 113-141.

 • Strojny J. (2013). Zastosowanie taksonomii struktur do analizy ewolucji system transport towarowego w krajach Unii Europejskiej [Using taxonomy of structures to analyze the evolution of the freight transport system in the European Union]. Wiadomości Statystyczne10 53-66.

 • Tarka D. (2012). Infrastruktura transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna [Transportation infrastructure in EU countries – taxonomic analysis]. Ekonomia i Zarządzanie4(4) 88-100.

 • Ustinovichius L. Lewczuk J. & Czech A. (2017). Methodological approach justifying the concept of crossborder and trans boundary cooperation with other countries and regions. Procedia Engineering208 183-189.

 • Vörös T. Juhász M. & Koppány K. (2015). The measurement of indirect effects in project appraisal. Transportation Research Procedia13 114-123.

 • Ward E. J. Dimitriou H. T. & Dean M. (2016). The application of policy-led multi-criteria analysis to mega transport infrastructure project appraisal. Research in Transportation Economics58 21-45.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.72

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.505

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 298 142 6
PDF Downloads 117 73 2