Analysis of Inflation Management Model Factors as Regards Supply and Demand

Open access

Abstract

This article analyses the demand and supply aspects of the determinants of CPI inflation in Lithuania in 1998-2008. Content analysis was used to identify and group significant demand and supply inflation factors and using RGT, objectively assess and generalize the results. Pair linear correlation analysis confirmed the significance for CPI inflation of the factors identified through content analysis, and both research methods reliably and effectively helped to identify factors for regression models of inflation. Content analysis revealed that the causes of inflation most often mentioned and traditionally regarded as significant in the economic literature are factors such as money and wages, capital, competition and monopolies, and so on. Pair correlation research showed the significance for inflation of supply and demand factors such as income distribution, income levels, taxes, saving, human capital and labour productivity as well as exports and imports - things which content analysis gave only average or little mention. Regression models confirmed and helped to concretize the significance for inflation of the identified demand and supply factors. The results of the research show that inconsistent monetary and general government expenditure policies reinforce private consumption and capital shocks. Note that human capital and employment, which changed little during the analysed period, did not show the large significance for inflation that they are commonly thought to have.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Benediktas XVI (2009). Caritas in veritate. Enciklika apie visapusišką žmogaus vystymąsi meilėje ir tiesoje. Kaunas: katalikų interneto tarnyba.

 • Butautas D. (2008). Infliacijos valdymo sprendimai vyriausybės lygmeniu. Vilnius: BMK.

 • Butautas D. (2011). Analysis of stochastic infliation in the interaction of supply and demand regarding the aspect of dinamic causality. Vilnius: Ekonomika 2011Vol. 90 Issue 3 p. 39-57.

 • Cohen L. Manion L . (1989). Research Methods in Education . NewYork.

 • Čekanavičius V. Murauskas G. (2000 2002). Statistika ir jos taikymas I II. Vilnius: TEV.

 • Čekanavičius V. (2011). Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose. Kaunas: KTU.

 • Čiegis R. (2006). Ekonominių teorijų istorija. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla.

 • Франселла Ф. Баннистер Д. (1987). Новый метод исследования личности. Москва: Прогресс.

 • Šv. JONAS PAULIUS II. ( 1991). ENCIKLIKA CENTESIMUS ANNUS. LOGOS Nr. 4 p. 58-98.

 • Kardelis K. (1997 2007). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Šiauliai: Lucilijus.

 • Kaselis G. (1931). Teoriškoji socialekonomija. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teisių fakultetas „Spindulio“ spaustuvė.

 • Keнэ Ф. (1960). Избранные экономические произведения. Москва: Издательство социально- экономической литературы.

 • Kėdaitis V. ( 2009). Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindai. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla.

 • Keйнс Дж. M. (1978). Общая теория занятости процента и денег. Москвa: Прогрес.

 • Kujalienė D. (2004). Aš sistemos tyrimo repertuarinių gardelių metodika galimybės. Vilnius: Psichologija 2004 Nr. 30 p. 59-75.

 • Kujalienė D. G. ( 2001). A. Kelly asmenybės konstruktų teorija ir jos praktinis taikymas. Klaipėda: Tiltai 2001 Nr. 1 p. 81-87.

 • Lucas R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of EconomicTheory Vol. 4 Issue 2 p. 103-124.

 • Luobikienė I. (2000). Sociologija: bendrieji pagrindai ir tyrimų metodika. Kaunas: Technologija p. 157-162.

 • Luobikienė I. (2011). Sociologinių tyrimų metodika. Kaunas: Technologija p. 120.

 • Mačiulaitytė E. ( 2007). Valstybės finansų ekonometrinis modeliavimas. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas.

 • Maeyr T. ir kt. (1995). Pinigai bankai ir ekonomika. Vilnius: Alma litera p. 348-365.

 • Martišius St. A. Kėdaitis V. (2010). Statistika I. Statistinės analizės teorija ir metodai. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla.

 • Martišius S. Molienė O. ( 1994). Vartojimo kainų indeksų teorija ir praktika. Mokomoji knygelė. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla.

 • McNeill Patric. (1994 1995). Research methods. - New York (Oxfords) p. 70 108-110.

 • Pabedinskaitė A. (2005). Kiekybiniai sprendimų metodai. Vilnius: Technika.

 • Neuendorf A. Kimberly (2002). The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks California London United Kingdom New Delhi India.

 • Nobelio 2011 m. ekonomikos mokslų premijos laureatų darbai (2012). Sargent J. Thomas Sims A. Christopher už „empirinius priežasties ir poveikio makroekonomikoje tyrimus“. Vilnius: Pinigų studijos 2012 Nr. 2 p.79-98.

 • Nobelio 2006 m. ekonomikos mokslų premijos laureatai (2007). Phelps S. Edmund „už makroekonominės politikos tarplaikinių derinių analizę“. Vilnius: Pinigų studijos Nr. 2 p.71-87.

 • Nobelio 2004 m. ekonomikos mokslų premijos laureatai (2005). Prescott C.Edward Kydland E. Finn „už jų indėlį nagrinėjant dinaminę makroekonomiką: ekonominės politikos suderintumą laiko atžvilgiu ir verslo ciklų svyravimų varomąsias jėgas“. Vilnius: Pinigų studijos Nr. 1 p. 61-85.

 • Nobelio 2002 m. ekonomikos mokslų premijos laureatai (2003). Kahneman Daniel „už psichologijos tyrinėjimų įžvalgų ypač susijusių su žmogaus vertinimu ir sprendimų priėmimu neapibrėžties sąlygomis integravimą į ekonomikos mokslą“ ir Smith L. Vernon „už laboratorinių eksperimentų kaip empirinės ekonominės analizės priemonės ypač tyrinėjant alternatyvius rinkos mechanizmus kūrimą“. Vilnius: Pinigų studijos Nr. 1 p. 97-114.

 • Tarptautinių žodžių žodynas (1985). Redaktorių kolegija: Kvietkauskas V. (atsakingasis redaktorius) Kinderys A. Viluveitas V. Trapulionienė M. Trakymienė R. Pučinskaitė J. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija p. 213.

 • Tidikis R. (2003). Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto leidybos centras p. 488-504.

 • Valackienė A. Mikėnė S. (2008). Sociologinis tyrimas: metodologija ir atlikimo metodika. Vadovėlis. Kaunas: Technologija p. 90-96.

 • Valkauskas R. (2007). Statistika: mokomoji knyga. Trečias leidimas. Vilnius: Vilniaus Vadybos aukštoji mokykla.

 • Самуэльсон П. Э. Нордхаус В. Д. (2007). Экономика. Economics-Kиев С. Петербург Москва Вильямс.

 • Самуэльсон П. (1992). Экономика II. Москва: НПО «АЛГОН» ВНИИСИ p. 328-343.

 • Sargent T. J. Wallace N. (1975). “Rational” Expectations. The Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule. Journal of Political Economy Vol. 83 Issue 2 p. 241-254.

 • Snieška V. ir kt. (2005 2006). Makroekonomika. Kaunas: KTU.

 • Šalčius P. (1991). Raštai. Teorinė ekonomika ir ekonominės minties teorija. Vilnius: Mintis.

 • Access through the Internet:: www.stat.gov.lt; www.finmin.lt; www.weforum.org

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 113 54 4
PDF Downloads 60 29 0