Detailed Geoecological Research of Terroir with the Focus on Georelief and Soil – A Case Study of Krátke Kesy Vineyards

Vladimír Falťan 1 , Lucia Krajčírovičová 1 , František Petrovič 2 , and Miloslav Khun 3
 • 1 Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 842 15, Bratislava
 • 2 Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 949 74, Nitra
 • 3 , 901 01, Malacky

Abstract

The aim of this research is to present the application of the detailed geoecological research for use by the identification of natural elements of terroir, based on the example of cadastral area Krátke Kesy. The characteristics of georelief (influencing the microclimate of vineyards) and soil characteristics (affecting the vineyard nutrition) are the most important elements of a terroir on a local scale. We present maps of 10 types of geoecological complexes in topic dimension, whose borders were allocated on the base of georelief as a leading factor of regionalization. Foot slopes, transport slopes and terraces prevail in the vineyard. Cultivated Haplic and Luvi-Haplic Chernozem of the Danube Lowland have excellent conditions for precision agriculture. The impact of soil factors on vineyards was evaluated with the use of accredited laboratory analysis. Using statistical methods, we confirmed the hypothesis that the relationship between observed relevant soil elements in the study area and sugar content of grape is direct, and between the soil elements and acids in must is indirect. The biggest dependence was seen for magnesium, zinc and copper. Research results were presented in the form of maps and tables that can find use in vineyard and landscape-ecological practice.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bažík, J. & Muchová Z. (2015). Land consolidation in Slovakia, where it hangs? Research for Rural Development, 1, 201–217.

 • Bezák, V., Suk, M. & Vanek L. (1999). Kameň a víno. Bratislava: Vydavateľstvo Dionýza Štúra.

 • Bonfante, A., Basile, A., Langella, G., Manna, P. & Terribile F. (2011). A physically oriented approach to analysis and mapping of terroirs. Geoderma, 167–168, 103–117. DOI: 10.1016/j.geoderma.2011.08.004.

 • Čech, V. & Kunáková L. (2012). Geoekologický výskum a geoekologická databáza (na príklade katastrálneho územia obce Kolinovce) Geografický Časopis, 64(1), 29–46.

 • Čurlík, J. & Šefčík P. (1999). Geochemický atlas SR. Časť V. – Pôdy. Bratislava: VÚPOP.

 • Dominé, A. (2005). Víno. Bratislava: Vydavateľstvo SLOVART.

 • Dougherty, P. H. (Ed.) (2012). The geography of wine. Regions, terroir and techniques. New York: Springer.

 • Druga, M., Falťan, V. & Herichová M. (2015). Návrh modifikácie metodiky CORINE L and Cover pre účely mapovania historických zmien krajinnej pokrývky na území Slovenska v mierke 1 : 10 000 – príkladová štúdia historického k. ú. Batizovce. Geographia Cassoviensis, 9(1), 17–34.

 • Falťan, V., Pírová, L. & Petrovič F. (2016). Detailed mapping of geocomplexes in the vineyard landscape. Folia Oecologia, 43(2), 138–146.

 • Feranec, J. & Oťaheľ J. (1999). Mapovanie krajinnej pokrývky metódou CORINE v mierke 1 : 50 000: návrh legendy pre krajiny programu Phare. Geografický Časopis, 51(1), 19–44.

 • Gábor, M., Falťan, V. & Petrovič F. (2016). Quantitative and qualitative approaches of delineation in detailed mapping of vineyard landscape. Case study: vicinity of Pezinok (Slovakia). Ekológia (Bratislava), 35(3), 240–252. DOI: 10.1515/eko-2016-0019.

 • Galani-Nikolakaki, S.M. & Kallithrakas-Kontos N.G. (2007). Elemental content of wines. In P. Szefer & J.O. Nriagu (Eds.), Mineral components in foods. Boca Raton:Taylor and Francis.

 • Hanušin, J. & Štefunková D. (2015). Changes in vine-growing landscape diversity in the hinterland of Svätý Jur town in 1896-2011 (in Slovak). Geografický Časopis, 67(3), 243–259.

 • Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J. & Skokanová H. (2014). The long-term development of water bodies in the context of land use: The case of the Kyjovka and Trkmanka river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 22(4), 39–50. DOI: 10.1515/mgr-2014-0022.

 • Kraus, I. & Laštincová J. (2011). Slovenské vinohradníctvo a jeho terroir očami geológa [online]. Vinič a víno, 2, 43–45. Dostupné na internete: http://www.vinicavino.sk/wp-content/uploads/2011/06/VINICaVINO_02_2011_vnutro.pdf [cit. 4.1.2017]

 • Lapin, M., Faško, P., Melo, M., Šťastný, P. & Tomlain J. (2002). Klimatické oblasti 1 : 1 000 000. In Atlas krajiny SR (p. 95). Bratislava: MŽP SR, Banská Bystrica: SAŽP.

 • Lauko, V., Tolmáči, L., Križan, F., Gurňák, D. & Cákoci R. (2013). Geografia Slovenskej republiky. Humánna geografia. Bratislava: Geografika.

 • Lieskovský, J., Kanka, R., Bezák, P., Štefunková, D., Petrovič, F. & Dobrovodská M. (2013). Driving forces behind vineyard abandonment in Slovakia following the move to a market-oriented economy. Land Use Policy, 32, 356–365. DOI: 10.1016/j.landusepol.2012.11.010.

 • Lieskovský, J. & Kenderessy P. (2014). Modelling the effect of vegetation cover and different tillage practices on soil erosion in vineyards: A case study in Vráble (Slovakia) using WATEM/SEDEM. Land Degrad. Dev., 25(3), 288–296. DOI: 10.1002/ldr.2162.

 • Linkeš, V., Pestún, V. & Džatko M. (1996). Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Bratislava: Výskumný ústav pôdnej úrodnosti.

 • Maglocký, Š. (2002). Potenciálna prirodzená vegetácia 1 : 500 000. In Atlas krajiny SR (p. 114). Bratislava: MŽP SR, Banská Bystrica: SAŽP.

 • Matečný, I., Jenčo, M. & Matečná G. (2010). Sklon reliéfu ako súčasť kritérií pre plnenie environmentálne šetrných postupov v poľnohospodárstve Slovenskej republiky. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 54(1), 33–52.

 • Matečný, I. (2014). Spatial identification of vineyards – a prerequisite for maintainting them as a part of the cultural landscape heritage. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 22(2), 26–41.

 • Mazúr, E. & Lukniš M. (1986). Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Atlas SSR. Bratislava: SAV.

 • Minár, J. et al. (2001). Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava: Geografika.

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2014). Špecifikácie vín chránených označením pôvodu (CHOP) a chránených zemepisných označení (CHZO). [online]. Dostupné na internete: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=934&navID2=934&sID=40&id=7226. [cit 16.4. 2017]

 • Opršal, Z., Šarapatka, B. & Kladivo P. (2013). Land-use changes and their relationships to selected landscape parameters in three cadastral areas in Moravia (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 21(1), 41–50. DOI: 10.2478/mgr-2013-0004.

 • Pavloušek, P. (2011). Pěstovánírévy vinné – moderní vinohradnictví. Praha: Grada.

 • Pospíšilová, D. (1981). Ampelografia ČSSR. Bratislava: Príroda.

 • Súľovský, M. & Hriník D. (2016). Možnosti uplatnenia fyzickogeografických prístupov ako príspevku ku kvalitatívne orientovanej vinohradníckej produkcii Geographia Cassoviensis, 10(2), 175–192.

 • Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra (2013). Geologická mapa Slovenska 1 : 50 000. [online] dostupné na: http://mapserver.geology.sk/gm50js [cit. 28.10.2016]. Bratislava: ŠGÚDŠ.

 • Tarasovičová, Z., Saksa, M., Blažík, T. & Falťan V. (2013). Changes in agricultural land use in the context of ongoing transformational processes in Slovakia. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 59(2), 49–64.

 • Tomasi, D., Gaiotti, F. & Jones G.V. (2013). The power of the terroir: thecase study of prosseco wine. Berlin: Springer Science& Business Media.

 • Torma, S. (1999). Draslík – dôležitá živina v pôde a rastline. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy.

 • Tremboš, P., Mičian, Ľ., Minár, J. & Hradecký J. (2009). Geoekológia [CD]. Bratislava: PF UK.

 • Vanek, G. et al. (1996). Vinič 3. Pestovanie. Bratislava: Príroda.

 • VÚPOP (2014). Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Bazálna referenčná taxonómia. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC.

 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 338/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.

 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.

 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (2013). Bonitované pôdno-ekologické jednotky – mapová služba. [online] dostupné na: http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/bpej.aspx [cit. 19.11.2016]

 • Základná mapa SR 1 : 10 000. Web Map Service. Slovenská agentúra životného prostredia. GeoData geografické údaje. 2017. [online] dostupné na: http://www.geodata.sk/Default.aspx?GrpID=33 [cit. 4. 3. 2017]

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search