Diagnostic Issues in Cases of Juvenile with Substance Abuse Problem in Forensic Psychology Field

Open access

Abstract

The article deals with the issues related to the recently-increasing problem of addiction to psychoactive substances in the context of the process of demoralization and offenses committed by minors. By making a scientific and research analysis of the phenomenon, the author looks for risk factors for juveniles falling into the mechanism of addiction, with particular emphasis on the conditions of the family environment. The article is based on theories and reports from international scientific research of the discipline compared to the research carried out directly by the author and the results obtained. The study group consisted of 54 juveniles selected on the basis of research at the Family Diagnostic and Consultative Centers at the District Court in Katowice, where the author works as a specialist in forensic psychology. The research examined the relationship between the intensification of the addiction problem and such variable groups as: intellectual development, educational conditions, conditions of family socialization, social relations, manifestations of demoralization in teenage periods, current life circumstances and psychological variables. The application allows to show particularly important factors to be taken into account in the diagnostic process, as well as to answer the key question: whether the statistical addiction of adolescent addictions is a manifestation of their demoralization or is the main factor and consequence of criminal activities.

[1] Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

[2] Brunelle N., Bertrand K., Beaudoin I., Ledox C., Gendron A., Arseneault C. (2013) Drug trajectories among young undergoing treatment: The influence of psychological problems and delinquency. Journal of Adolescence 36, 705-716.

[3] Cierpiałkowska L., (2000) Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

[4] Doba K., Nandrino J.L., Dodin V., Antoine P. (2014) Is there a family profile of addictive behaviors? Family Functioning in Anorexia Nervosa and drug dependence disorder. Journal of Clinical Psychology, Vol. 70(1), 107-117.

[5] Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (2012) Stan problemu narkotykowego w Europie. Sprawozdanie rocznie 2012. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

[6] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2018) Monitoring drug use in recreational settings across Europe: conceptual challenges and methodological innovations. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

[7] Gaś Z.B., (1995a) Pomoc psychologiczna młodzież., Warszawa, WSiP.

[8] Hoffmann B., (2009) Socio-cultural transformation and drug dependence in youth. Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, No. 3. 21-28.

[9] ICD- 10 (2007) Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości w ICD- 10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

[10] Makara - Studzińska M., (2012) Uwarunkowania używania narkotyków przez młodzież a doświadczanie przemocy domowej. W: Kurzaja A. (red) Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej. Warszawa: Wyd. Dyfin.

[11] Malczewski, (2014) Młodzież a substancje psychoaktywne. , Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

[12] Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., (2006) Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

[13] Sheier L., (2001) Etiologic studies of adolescent drug use: A compendium of data resources and their implication for prevention. Journal of Primary Prevention, 22, 125-168.

[14] Stanik, J. M., Roszkowska, A., Kucharewicz, J.(2006). Psychologiczna diagnoza zachowań agresywnych w świetle badań Skalą Agresji Buss- Durkee (SABD) - wyniki badań i normalizacja testu. W: Stanik J. M.(red.). Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

[15] Stanik J.M., (1994). Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI). Kielce: Wydawnictwo Szumacher.

[16] Stępień E., (2005) Psychospołeczne korelaty używania narkotyków wśród młodzieży. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

[17] Tomaszewski, T. (1975). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

[18] Urban, B.,(2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

[19] Walsh D., (1982) Alcohol Related Medicisocial Problems and Their Prevention. Kopenhaga: WO Public Health in Europe.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 33 33 17
PDF Downloads 20 20 9