Perception of Limitations by Individuals Threatened with Social Exclusion upon Entering Employment: Report on a Study of Individuals with Chronic Mental Illnesses

Open access

Abstract

The paper presents the results of qualitative research involving a group of 30 disabled persons, suffering from chronic mental conditions, and in most cases staying at residential care homes. The authors conducted targeted free interviews with an interview outline, i.e. a list of the required information. The research was conducted among occupationally active but unemployed individuals, i.e. ones who declared the willingness to work. The sample for the study was selected using purposive sampling: all the subjects were using the services of an employment counsellor at the time.The aim of the free interviews was to identify the barriers making it difficult for disabled persons to find employment. The research questions for the subjects were the following: 1. How important is it for you to enter employment?; 2. What knowledge of your own occupational skills do you have?; 3. What knowledge do you have about the possibilities of finding employment for someone with your qualifications?; 4. What barriers do you see that make employment difficult and result from your own limitations?; 5. What barriers do you see that make employment difficult and result from the specificity of the labour market?; 6. What hindering barriers do you see that result from provisions of the law?; The idea behind all the research questions that were asked was to attempt to answer the question concerning the importance of entering employment for the study subjects. It turned out that entering employment was a priority for most of the respondents.

[1] Adamiec, M. (2004), Od osobowości do plastyczności: inne spojrzenie na kompetencje ludzkie, materiały niepublikowane [unpublished materials] Katedry Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego

[2] Bańka, A. (2003), Rola poradnictwa zawodowego w integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy [in:], Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - materiały pokonferencyjne [post-conference papers]

[3] Beskid, L. (1999), Analiza skali, dynamiki i społecznego rozkładu procesów pauperyzacji i marginalizacji. Instytut Pracy i Spaw Socjalnych, Warszawa.

[4] Derczyński, W. (2000), Postawy wobec osób niepełnosprawnych, (digital compilation: http://www.cbos.pl/SPSIKOM.PL),

[5] Frieske, K. W., (1997), Ofiary sukcesu. Zjawiska marginalizacji w Polsce, Instytut Socjologii UW: Warszawa,

[6] GUS, (2008): Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2007, Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa, http://www.stat.gov.pl,

[7] Kossecka J. (2003), Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych - postawy i ich determinanty, “Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” Studia Psychologica,

[8] Kowalak T. (1998), Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa,

[9] Kryńska, E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

[10] Larkowa H. (1970), Postawy otoczenia wobec inwalidów, Warszawa: PZWL

[11] Larkowa H. (1985), Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych [in:] A. Hulek (ed.), Stosunek społeczeństwa do ludzi niepełnosprawnych, Częstochowa: Wydawnictwo WSP

[12] Minczakiewicz E. (1996), Postawy nauczycieli i uczniów szkół powszechnych wobec dzieci niepełnosprawnych umysłowo, [in:] W. Dykcik (ed.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań: Eruditus

[13] Ostrowska A. , Sikorska, J. (1996) Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa,

[14] Ostrowska A., Sikorska J.,(1999) Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce. W błędnym kole marginalizacji?, [in:] Marginalność i procesy marginalizacji, ed. K.W. Frieske, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa,

[15] Pocztowski, A. (1994), Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, Gospodarka Narodowa, n. 9, p.18-22

[16] Poznaniak W.(1993) Teorie uczenia się społecznego jako model normalnego i zaburzonego funkcjonowania jednostki oraz grupy, [in:] H. Sęk (ed.) Społeczna psychologia kliniczna. PWN, Warszawa,

[17] Przybyłowska I., Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, “Przegląd Socjologiczny” vol. XXX.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 25 25 9
PDF Downloads 22 22 7