Rural Populations and the Neo-Conservative Revolution in Eastern and Central Europe – Review and Commentary on the RECEO Special Issue No. 4/2016

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Durandin C. 2008 La Roumanie post 1989 (East European Monograph). Paris: L’Harmattan.

 • Eberhardt P. 1991 Rozmieszczenie i dynamika ludności wiejskiej w Europie Środkowej w XX wieku. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warsaw: IGiPZ PAN 3: 5–57.

 • Foryś G. 2008 Dynamika Sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej. Warsaw: Scholar.

 • Halamska M. 2013 Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarstwie i społeczeństwie. Warsaw: Scholar.

 • Halamska M. 2015 Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy. Wieś i Rolnictwo 4: 47–66.

 • Leder A. 2014 Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warsaw: Krytyka Polityczna.

 • Szacka B. 2003 Wprowadzenie do socjologii. Warsaw: Oficyna Naukowa.

 • Szafraniec K. 2005 ‘Zasoby jednostkowe z perspektywy pytania o bezradność i roszczeniowość polskiej wsi’ in: K. Szafraniec Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie – społeczność lokalna – edukacja IRWiR PAN pp. 69–91.

 • Wasilewski J. 1986 Społeczeństwo polskie społeczeństwo chłopskie. Studia Socjologiczne 3(102) : 39–56.

 • Wasilewski J. 2012 ‘Jesteśmy potomkami chłopów’ Znak no. 684. Available at: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6842012z-prof-jackiem-wasilewskim-o-genealogii-polskiego-spoleczenstwa-rozmawia-marta-duch-dyngoszjestesmy-potomkami-chlopow/.

 • Zalewski F. 2002 La reconversion du Partie Paysan Polonais PSL 1988–1998. Doctoral thesis at Université Paris X – Nanterre.

 • Zalewski F. 2014 Agrarian Populism in Poland: Peasants’ Political Identity and Mobilisation from Democratisation to Communism (1880–1989). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

 • https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/mieszkancy-wsi-i-rolnicy-glosowali-na-pis/.

Search
Journal information
Impact Factor

IMPACT FACTOR 2018: 0.391
5-year IMPACT FACTOR: 0.560

CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.129
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.206

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 85 85 5
PDF Downloads 72 72 3