Rural Poland at the Beginning of the 21st Century

Open access

Rosner, A., and M. Stanny (2014), Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku [Monitoring of the rural areas development. Spatial diversification of social-economic development of rural areas], Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej and IRWIR PAN.

Stanny, M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce [Spatial diversification of rural area development in Poland], Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Eastern European Countryside

The Journal of Nicolaus Copernicus University, Torun

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.182
5-year IMPACT FACTOR: 0.596CiteScore 2017: 0.35

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.205
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.665

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 123 121 5
PDF Downloads 30 29 2