Hugolín Gavlovič on moral education: Enlightenment ideas in baroque literature?

Katarína Komenská 1
 • 1 University of Prešov, Institute of ethics and bioethics, Prešov, Slovakia

Abstract

The work of Hugolín Gavlovič belongs is part of the most influential literary and didactic heritage of 18th century literature in the region of contemporary Slovakia. Even though Gavlovič was not a systematic moral philosopher, the role and importance of ethics in his literary work is significant. He contributed greatly to the debate on moral education, which was (in the context of that time) linked to the fulfilment of God's will and to the accomplishment of a good life. In his extensive poetic work Valaská škola mravúv stodola [Shepherd´s school of morals], the author not only formulated moral norms but, inspired by classical Greek philosophy, he also defined them in the wider ethical context of virtue, morals, and human nature. In this study, the historical context of his work, marked by the literary and cultural transition to the Enlightenment era, will be presented, concepts related to the understanding of good life (as a goal of moral education) will be identified, and the possibility for further philosophical and ethical analysis of Gavlovič’s work will be offered (through a reflexion of Aristotle’s thoughts referred to in Valaská škola). Overall, the paper offers an original point of view on how to interpret the thoughts of Hugolín Gavlovič from the perspective of ethics. This has been, despite the impact of his work, rather omitted.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • ARISTOTLE (2009): The Nicomachean ethics. Oxford: Oxford University Press.

 • BAJZA. J. I. (2007): Príhody a skúsenosti mládenca Reného (II. Diel) [Stories and experiences of the youth René (II. Part)]. Bratislava: Zlatý fond denníka SME.

 • BILASOVÁ, V. (2010): Metamorfózy étosu v 18. storočí [Metamorphosis of ethos in the 18th Century]. In: V. Gluchman (ed.): Etika na Slovensku (a v Európe) v 17. a 18. storočí [Ethics in Slovakia (and Europe) in the 17th – 18th Century]. Prešov: FF PU, pp. 17–26.

 • GÁFRIKOVÁ, G. (2004): Nad literárnym dielom slovenského „podivína 18. storočia“ [On the literary work of Slovak “18th century stranger”]. In: H. Gavlovič: O dobrých mravoch [On good morals]. Bratislava: Slovenský Tatran, pp. 5–26.

 • GÁFRIKOVÁ, G. (2002): Literárne dielo Hugolína Gavloviča [Literary work of Hugolín Gavlovič]. In: Studia Academica Slovaca. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry [Studia Academica Slovaca: Lectures from the XXXVII Summer school on Slovak Language and Culture], 31(1), pp. 55–69.

 • GAVLOVIČ, H. (2012): Škola kresťanská [Christian school]. Bratislava: Kalligram.

 • GAVLOVIČ, H. (1988): Hugolín Gavlovič’s Valaská škola [Hugolín Gavlovič’s shepherd’s school], ed. G. J. Sabo. Columbus, OH: Slavica.

 • HABOVŠTIAKOVÁ, K. (1970): Jazyk Hugolína Gavloviča [Language of Hugolín Gavlovič]. In: Slovenská reč, 35(1), pp. 79–87.

 • KÁKOŠOVÁ, Z. (2002): Slovenská literatúra pred rokom 1780 (žánrovo-tematické premeny literatúry od stredoveku po barok) [Slovak Literature before 1780: The Shifts in Genre and Themes from the Middle Ages to Baroque]. In: Studia Academica Slovaca. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry [Studia Academica Slovaca: Lectures from the XXXVII Summer school on Slovak Language and Culture], 31(1), pp. 100–114.

 • KALAJTZIDIS, J. (2010): Eticko-filozofická reflexia hospodársko-spoločenských premien 18. storočia na území dnešného Slovenska [Ethical and philosophical reflections of economic and social changers during the 18th century in the contemporary area of Slovakia]. In: V. Gluchman (ed.): Etika na Slovensku (a v Európe) v 17. a 18. storočí [Ethics in Slovakia (and Europe) in the 17th – 18th Century]. Prešov: FF PU, pp. 9–16.

 • KALAJTZIDIS, J. (2017): Reflexia vplyvu Aristotelovho chápania problému spravodlivosti v našom kultúrnom okruhu [Reflections of Aristotle´s influence on the problem of justice in our cultural heritage]. In: Konštantínove listy, 10(1), pp. 110–120.

 • KOLLÁROVÁ, I. (2013): Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ [Free publisher, thoughtful reader]. Budmerice: Rak.

 • KUCHAR, R. (1988): Vedecká konferencia o diele Hugolína Gavloviča [The scientific conference on Hugolín Gavlovič]. In: Slovenská reč, 53(1), pp. 55–57.

 • LALÍKOVÁ, T. (1990): Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry [Hugolín Gavlovič in the history of Slovak culture]. In: Slovenská reč, 55(6), pp. 371–374.

 • LEŠKO, V. (2004): Dejiny filozofie I [History of philosophy, vol. I]. Prešov: FF PU.

 • MISSERI, L. E. (2017): Comenius’ ethics: from the heart to the world. In: Ethics & Bioethics (in Central Europe), 7(1–2), pp. 13–23.

 • ORAVCOVÁ, M. (1989): Filozofický kontext Gavlovičovej tvorby [Philosophical context of Gavlovič’s work]. In: I. Sedlák (ed.): Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry [Hugolín Gavlovič in the history of Slovak culture]. Martin: Matica Slovenská, pp. 38–47.

 • ŠMATLÁK, S. (1997): Dejiny slovenskej literatúry I. (9.–18. storočie) [The history of Slovak Literature (9th – 18th Century)]. Bratislava: Národné literárne centrum.

 • ŠOLCOVÁ, K. (2017): Moral virtues in J.A. Comenius’ Mundus Moralis. In: Ethics & Bioethics (in Central Europe), 7(3–4), pp. 119–126.

 • ŠOLCOVÁ, K. (2018): Jessenius’ contribution to social ethics in 17th century Central Europe. In: Ethics & Bioethics (in Central Europe), 8(1–2), pp. 33–40.

 • ŠTEVČEK, J. (1988): Fikcia a pravda Bajzovho románu [Fiction and truth of Bajza’s novel]. In: Slovenská literatúra, 35(4), pp. 344–358.

 • ŠUVALÍKOVÁ, B. (2008): Integrita a dobrý život [Integrity and good life]. In: Filozofia, 63(4), pp. 336–343.

 • VOLEK, P. (2011): Vplyv aristotelizmu pri vysvetľovaní konania u Tomáša Akvinského a Rajmunda Lulla [The influence of Aristotelian thoughts on the interpretation of actions in Thomas Aquinas and Rajmund Lulla]. In: Filozofia, 66(1), pp. 11–23.

 • ŽEMBEROVÁ, V. (2016): Z výskumu kultúrnych a literárnych dejín národnej identity [Cultural and literary-historical research on the national identity]. In: Cultorologica Slovaca, 1(1), pp. 47–52.

 • ŽEMBEROVÁ, V. (2017): Etika v minulosti, minulosť v etike v literárnej histórii a v umeleckom texte [The ethics of the past, past in the Ethics, history of literature, and in the artistic text]. In: V. Gluchman (ed.): Etika na Slovensku (a v Európe) v 17. a 18. storočí [Ethics in Slovakia (and Europe) in the 17th – 18th Century]. Prešov: FF PU, pp. 237–250.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche