Reflections on value education in Slovakia

Júlia Klembarová 1
 • 1 Institute of Ethics and Bioethics, University of Prešov, 17. novembra 1, SK- 08078 Prešov (Slovakia)

Abstract

This article is devoted to the conception of ethics in Slovakia. Main attention is dedicated to the issue of value education within this subject. It emphasizes the importance of explicit as well as implicit dimensions of value education which represents an important component in the moral development of pupils

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BILASOVÁ, V. (2014): Etická teória a jej význam v etickej výchove [Ethical Theory and Its Importance in Ethical Education]. In: V. Bilasová (ed.): Etické zošity I.: Význam etickej teórie v príprave učiteľa etickej výchovy [Ethical Textbook I.: The Importance of Ethical Theory in the Preparation of the Teacher of Ethical Education]. Prešov: FF PU, pp. 8-28.

 • CELINKKAYA, T. & FILOGLU, S. (2014): Attitudes of Social Studies Teachers toward Value and Values Education. In: Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), pp. 1551-1556.

 • ČIŽMÁRIKOVÁ, K. (2013): Hodnoty v škole [Values in School]. In: V. Gluchman (ed.): Etika v profesiách [Ethics in Professions]. Prešov: FF PU, pp. 218-226.

 • DARÁK, M. (2004): Antropologicko-axiologický model výchovy [Anthropological- Axiological Model of Education]. In: M. Darák et al.: Kapitoly z teórie výchovy [Chapters from Theory of Education]. Prešov: FHPV, pp. 35-45.

 • DERELI-IMAN, E. (2014): The Effect of the Values Education Programme on 5.5-6 Year old Children’s Social Development: Social Skills, Psycho-social Development and Social Problem Solving Skills. In: Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), pp. 262-268.

 • FRIDRICHOVÁ, P. (2012): Komplexná prosociálnosť v etickej výchove [Complex Prosociability in Ethical Education]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

 • FRIDRICHOVÁ, P. & HAJNOLOVÁ BUVALOVÁ, Ľ. (2012): Etická výchova v primárnom vzdelávaní [Ethical Education in Primary Education]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

 • GLUCHMAN, V. (2009): „Etická výchova“ a morálne myslenie (etika sociálnych dôsledkov ako východisko modelu mravnej výchovy) [“Ethical Education“ and Moral Consideration (Ethics of Social Consequences as a Basis of Model of Moral Education]. In: Š. Ligas (ed.): Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí [Moral Education in Schools in Slovakia and Abroad]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, pp. 61-70.

 • GLUCHMAN, V. (2008): Úvod do etiky [Introduction to Ethics]. Brno: Tribun EU.

 • JONÁŠKOVÁ, G. (2003): Násilie a intolerancia - najvyššie hodnoty [Violance and Intolerance - Highest Values]? In: S. Gálik (ed.): Hodnotové aspekty súčasného sveta [Value Aspects of Contemporary World]. Nitra: FF UKF, pp. 209-213.

 • KUČEROVÁ, S. (1996): Človek. Hodnoty. Výchova [Human being. Values. Education]. Prešov: Grafotlač.

 • KUDLÁČOVÁ, B. (2004): Vplyv učiteľa etickej výchovy na osobnosť žiaka a jeho zohľadnenie v príprave na pedagogickej fakulte [The Influence of Teacher of Ethical Education on Pupil’s Personality and Its Presence in Preparation on Pedagogical Faculty]. In: C. Diatka & I. Lomnický (eds.): Osobnostná etika a etická výchova [Personable Ethics and Ethical Education]. Nitra: FF UKF, pp. 197-203.

 • LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, A. (2015): The Relevance and Role of Environmental Values in Ethics Education (in the Context of Environmental Ethics). In: Ethics & Bioethics (in Central Europe), 5(1-2), pp. 41-49.

 • LOVAT, T. J. (2010): Synergies and Balance between Values Education and Quality Teaching. In: Educational Philosophy and Theory, 42(4), pp. 489-500.

 • PODMANICKÝ, I. (2004): Ďalšie možnosti rozvíjania eticko-sociálneho statusu učiteľa etickej výchovy [Other Possibilities of Development of Ethical-social Status of Ethical Education Teacher]. In: C. Diatka & I. Lomnický (eds.): Osobnostná etika a etická výchova [Personable Ethics and Ethical Education]. Nitra: FF UKF, pp. 206-212.

 • ROVŇANOVÁ, L. (2013): Inovácie vo výučbe etickej výchovy. Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe [Innovations in Education of Ethical Education. Experiences of Pedagogical Praxis]. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum.

 • SUTROP, M. (2015): Can values be taught? The myth of value-free education. In: Trames: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 19(2), pp. 189-202.

 • VACEK, P. (2008): Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat [Pupils Moral Consciousness Development: Methodical Inspiration for Realization of Cross-sectional Topics]. Praha: Portál.

 • VALICA, M., FRIDRICHOVÁ, P., KALISKÝ, J., ROHN, T., HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľ. & BRADOVÁ, G.: (2011): Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy [Models of Ethical Education and Profile of Ethical Education Teacher]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search