Environmental education in Slovakia in the context of ethics and ethics education

Adela Lešková Blahová 1
 • 1 Institute of Ethics and Bioethics, University of Prešov, 17. Novembra 1, SK-08078 Prešov (Slovakia)

Abstract

This paper focuses on the current state of environmental education within formal education in Slovakia, emphasising its methodology and weak points. The author aims to identify the place and role of philosophicalethical theory within environmental education, which is an integral part of ethics education. What concrete knowledge, skills and instruments of both ethics and philosophy can (should) a teacher of ethics education put into effect when teaching environmental-educational topics? Before answering this question the place of environmental education within the broader context of moral education will be explored.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ARISTOTLE (2000): Nicomachean ethics. Cambridge: Cambridge University Press.

 • ČINČERA, J. (2007): Environmentální výchova: od cílů k prostředkům [Environmental education: from aims to means]. Brno: Paido.

 • LEOPOLD, A. (1999): Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky [Pictures from a shack and miscellaneous notes]. Tulčík: Abies.

 • LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, A. (2014): Výchova k environmentálnym hodnotám ako súčasť etickej výchovy [Education to environmental values as part of ethics education]. In: V. Bilasová (ed.): Etické zošity 1: Význam etickej teórie v príprave učiteľa etickej výchovy [Ethical workbooks 1: An importance of ethics education in ethics education teacher training]. Prešov: FF PU, pp. 97-119.

 • LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, A. (2015): The relevance and role of environmental values in ethics education (in the context of environmental ethics). In: Ethics & Bioethics (in Central Europe), 5(1-2), pp. 41-49.

 • LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, A. (2011): Environmentálna výchova bez (environmentálnej) etiky? [Environmental education without (environmental) ethics?] [online]. In: M. Dupkalová Ištvan (eds.): Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov [International scientific conference for PhD students, researchers and young university teachers]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, pp. 544-549 [Retrieved October 5, 2014]. Available at: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Istvan1/pdf_doc/4sekcia/Leskova%20Blahova.pdf

 • LIBROVÁ, H. (1994): Pestří a zelení (kapitoly o dobrovolné skromnosti) [Bright and green (chapters on voluntary simplicity)]. Brno: Veronica a Duha.

 • MILOVÁ, S., MEDAL, R. & KLOCOKOVÁ, J. (2012): Environmentálna výchova a vzdelávanie detí a mládeže - aktuálna situácia na Slovensku. Záverečná správa z výskumu [Environmental education and education of children and youth - current situation in Slovakia. Final research report] [online]. Bratislava: Iuventa, apríl 2012 [Retrieved 2 November 2014]. Available at: http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/vyskum/2012/z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va.pdf

 • PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, G. (2010): Aktuálne výzvy mravnej výchovy [Current challenges of moral education]. In: V. Gluchman a kol. Filozofická etika (Etika I.) [Philosophical ethics (Ethics I)]. Prešov: Grafotlač, pp. 151-174.

 • ZELINA, M. (1997): Ako sa stať tvorivým. Metódy a formy tvorivého riešenia problémov [How to become creative: Methods and forms for creative solutions to problems]. Šamorín: Fontana.

 • Štátny vzdelávací program - Environmentálna výchova (prierezová téma) [The National Educational Program - Environmental education (cross-sectional topic)] [online]. (2009).

 • Štátny pedagogický ústav, máj 2009 [Retrieved 2 November 2014]. Available at: http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf

 • ZAJAC, L. & NÁVOJSKÝ, A. (eds.) (2014): Učíme sa v globálnych súvislostiach. Koncept globálneho vzdelávania v školách [We learn in a global context: A concept of global education at schools]. Bratislava: Človek v ohrození, o.z.

 • ZELINA, M. (2010): Teórie výchovy alebo hľadanie dobra [Theories of education or a search for good]. Bratislava: SPN.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search