Moral education in the Czech territory in the past and the present

Slavomír Lesňák 1  and Radim Štěrba 2
 • 1 Department of Civics, Faculty of Education, Masaryk University, Poříčí 31, 603 00 Brno, Czech Republic
 • 2 Department of Civics, Faculty of Education, Masaryk University

Abstract

The following study presents an analysis of the world of moral education in the Czech environment from its recorded beginnings to the current situation in the Czech Republic. The study contains two parts: In the first section, the authors give an account of the history of moral education and different views on it, while in the second section they analyse the current state of moral education. The authors examine the quality of moral education at primary and secondary schools according to the goals of curriculum documents issued by the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic for schools’ ethical education programmes and subjects dealing with character development. Based on their own research, they compare set goals with practice, draw conclusions and give recommendations not only to primary and secondary schools, but also to higher education institutions, particularly in terms of introducing professional ethics tools and intensifying their use. The authors suggest expanding the ethical climate at schools to contain the atmosphere of recognition, biophile culture and technological scepticism.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • DRTINA, F. (1930): Spisy Františka Drtiny, sv. III. Ideály výchovy. Soubor programových a historických statí z pedagogiky [The Writings of František Drtina, vol. III. Ideals of Education: A Collection of programmatic and historical articles]. Praha: Jan Laichter.

 • GLUCHMAN, V. (2009): “Etická výchova” a morálne myslenie (etika sociálnych dôsledkov ako východisko modelu mravnej výchovy) [“Ethical Education” and Moral Thinking (Ethics of Social Consequences as the Basis for a Moral Education Model]. In: Š. Ligas (ed.): Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. [Moral Education at Schools in Slovakia and Abroad]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, pp. 61-70.

 • HEGEL, G. W. F. (1991): Elements of the Philosophy of Right, trans. by H. B. Nisbett. Cambridge: University Press. Available at: http://www.inp.uw.edu.pl/mdsie/Political_Thought/Hegel%20Phil%20of%20Right.pdf

 • JEMELKA, P. (2014): Výročí [Anniversary]. In: R. Rybář & S. Novák (eds.): Čtvrtstoletí polistopadového vývoje [A Quarter-Century of Post-Revolutionary Development]. Brno: Masarykova univerzita, pp. 25-35.

 • KREJČÍ, F. (1920): Filosofické základy mravní výchovy [Philosophical Elements of Moral Education]. Zábřeh na Mor.

 • KASÍKOVÁ, H., et al. (2011): Pedagogika pro učitele [Pedagogy for Teachers]. Praha: Grada.

 • LESŇÁK, S. (2013): Ďalších 20 rokov zneuznania Rómov v Čechách a na Slovensku. [Another 20 Years of Misrecognition of the Roma in the Czech Republic and Slovakia] In: R. Rybář & S. Novák (eds.): Dvacet let samostatné České republiky [Twenty Years of the Czech Republic’s Independence]. Brno: Masarykova univerzita, pp. 83-95.

 • LIPOVETSKY, G. (2007): Paradoxní štěstí. Esej o hyperkonzumní společnosti [Paradoxical Happiness. An Essay on the Hyperconsumer Society]. Praha: Prostor.

 • MLČÁK, Z. & ZÁŠKODNÁ, H. (2009): Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie [Personality Aspects of Prosocial Behaviour and Empathy]. Praha: Triton.

 • MOTYČKA, P. (2013): Implementace doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v České republice [The Implementation of Ethic Education as a Supplementary Educational Subject in the Czech Republic]. Praha: UK.

 • NAKONEČNÝ, M. (2007): Sociální psychologie [Social Psychology]. Praha: Vysoká škola obchodní.

 • NAKONEČNÝ, M. (2000): Lidské emoce [Human Emotions]. Praha: Academia.

 • MEISNER, J. (1936): Nesmrtelnost živé hmoty a eugenika. [Immortality of the Living Substance and Eugenics]. In: V. J. Novák, J. Meisner & O. Pertold: Základy mravní výchovy pro bezkonfesní mládež [Elements of Moral Education for Non-Religious Youth]. Praha: Volná myšlenka, pp. 79-97.

 • OLIVAR, R. (1992): Etická výchova [Ethical Education]. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.

 • PIŤHA, P. (2009): Etická výchova na školách - ano či ne? [Ethical Education at Schools - Yes or No?]. Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy. [online] [Retrieved April, 09, 2016] Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/referaty-z-konference-etickavychova?highlightWords=etick%C3%A1+v%C3%BDchova

 • PIŤHA, P. (1992): Úvod do výchovy k občanství: knížka pro učitele a veřejnost [Introduction to Education for Citizenship Education: A Book for Teachers and the Public]. Praha: Orbis.

 • PIŤHA, P. (1999): Učitelé, společnost a výchova. [Teachers, Society and Education]. Praha: Karolinum.

 • RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (2013) [Framework Educational Programme for Primary Schools]. [online] [Retrieved April, 17, 2016]. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovyvzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

 • RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA (2013) [Framework Educational Programme for Grammar Schools]. [online] [Retrieved April, 17, 2016]. Available at: http://www.nuv.cz/file/159

 • RIGEL, M. (2012): Vývoj kázenských postihů na školách v českých zemích aneb vyhání metla děti z pekla? [The Evolution of Disciplinary Punishment at Schools in the Czech Lands, or Does the Broom Expel Children from Hell?]. In: Komenský, 137(2), pp. 12-16.

 • SEDLÁK, J. (1993): K didaktice etiky [On Ethics Didactics]. In: Filosofický časopis, 40(2), pp. 326-340.

 • ŠMAJS, J. (2015): Ústava Země. Filozofický koncept [The Constitution of the Earth. A Philosophical Concept]. Banská Bystrica: PRO.

 • ŠTĚCH, K. (1927): Česká mravní výchova [Czech Moral Education]. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského.

 • ŠTĚRBA, R. (2011): Etická výchova, její pojetí a osobnost učitele [Ethical Education, Its Concept and the Teacher’s Personality]. In: R. Rybář & S. Novák. (eds.): Člověk - společnost a výchova k hodnotám [Man - Society and Education for Values]. Brno: Masarykova univerzita, pp. 135-149.

 • VACEK, P. (2011): Psychologie morálky a výchova charakterů žáků [Psychology of Morality and Character Formation of Pupils]. Hradec Králové: Gaudeamus.

 • VANĚK, D. (2011): Rozvoj prosociálního chování u žáků II. stupně základní školy v kontextu Etické výchovy [Development of Prosocial Behavior among Second Degree Basic School Pupils in the Context of Ethical Education]. Brno: FSS Masarykova univerzita.

 • VÝROST, J. & SLAMĚNÍK, I. (2008): Sociální psychologie [Social Psychology], 2nd ed., Praha: Grada.

 • ZOUHAR, J., PAVLINCOVÁ, H. & GABRIEL, J. (2006): Filosofie za protektorátu. Vybrané texty z českých filosofických časopisů [Philosophy during the Protectorate. Selected texts from Czech Philosophical Magazines]. Brno: Masarykova univerzita.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search