Moral dilemmas in professions of public trust and the assumptions of ethics of social consequences

Paulina Dubiel-Zielińska 1
 • 1 The Nicolas Copernicus High School no IV in Rzeszów, Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów (Poland)

Abstract

The aim of the article is to show the possibility of applying assumptions from ethics of social consequences when making decisions about actions, as well as in situations of moral dilemmas, by persons performing occupations of public trust on a daily basis. Reasoning in the article is analytical and synthetic. Article begins with an explanation of the basic concepts of “profession” and “the profession of public trust” and a manifestation of the difference between these terms. This is followed by a general description of professions of public trust. The area and definition of moral dilemmas is emphasized. Furthermore, representatives of professions belonging to them are listed. After a brief characterization of axiological foundations and the main assumptions of ethics of social consequences, actions according to Vasil Gluchman and Włodzimierz Galewicz are discussed and actions in line with ethics of social consequences are transferred to the practical domain. The article points out that actions in professional life are obligatory, impermissible, permissible, supererogatory and unmarked in the moral dimension. In the final part of the article an afterthought is included on how to solve moral dilemmas when in the position of a representative of the profession of public trust. The article concludes with a summary report containing the conclusions that stem from ethics of social consequences for professions of public trust, followed by short examples.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • ANTKOWIAK, P. (2013): Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów [Polish and European Standards for Practicing of Liberal Professions]. In: Przegląd Politologiczny [Political Science Review], 18(1), pp. 129-142.

 • AUSTIN, J. L. (1961): A Plea for Excuses. In: J. O. Urmson & G. J. Warnock (eds.): Philosophical Papers. Oxford: Oxford University Press, pp. 123-152.

 • BITTNER, B. & STĘPIEŃ, J. (2000): Wprowadzenie do etyki zawodowej. Podręcznik [Introduction to Professional Ethics. Handbook]. Poznań: eMPi2.

 • CHURCHLAND, P. S. (2013): Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności [The Morality of the Brain: What Neuroscience Says on Morality], tłumaczenie i przedmowa [trans. and preface by] M. Hohol, N. Marek. Kraków: Copernicus Center Press.

 • CHYROWICZ, B. (2008): O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania [On Dead-end Situations in Ethics: Moral Dilemmas: Nature, Types and Ways to Resolve]. Kraków: Znak.

 • CZARNECKI, P. (2013): Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego [Disciplinary Procedure with Legal Professionals of Public Trust]. Warszawa: C.H. Beck.

 • GALEWICZ, W. (2010): W sprawie odrębności etyk zawodowych [On Separateness of Professional Ethics]. In: W. Galewicz (ed.): Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych [Morality and Professionalism: The Dispute over the Position of Professional Ethics]. Kraków: Universitas, pp. 9-119.

 • GLUCHMAN, V. (2000): Utilitarizmus a konzekvencializmus [Utilitarianism and consequentialism]. In: V. Gluchman & M. Dokulil (eds.): Súčasné etické teórie. (Etika II) [Modern Ethics Theories: Ethics II]. Prešov: LIM, pp. 25-60.

 • GLUCHMAN, V. (2008): Etika a reflexie morálky [Ethics and Reflection of Morality]. Prešov: FF PU.

 • GLUCHMAN, V. (2012a): Etyka społecznych konsekwencji [Ethics of Social Consequences]. Warszawa: Wydawnictwo ISM i E „HUMANUM”.

 • GLUCHMAN, V. (2012b): Profesijná etika v kontexte konzekvencialistického uvažovania (ESD model profesijnej etiky) [Professional Ethics in the Context of Consequentialist Reasoning (ESC Model of Professional Ethics)]. In: V. Gluchman (ed.): Profesijná etika - minulosť a prítomnosť [Professional Ethics - Past and Present]. Prešov: FF PU, pp. 42-65.

 • GLUCHMAN, V. (2012c): Analýza teoretických východísk profesijnej etiky na Slovensku [Analysis of the Theoretical Basis of Professional Ethics in Slovakia]. In: V. Gluchman et al.: Profesijná etika - analýza stavu profesijnej etiky na Slovensku [Professional Ethics - Analysis of the State of Professional Ethics in Slovakia]. Prešov: FF PU, pp. 11-52.

 • JERUSZKA, U. (2010): Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy [Man and Profession: Chosen Issues od Pedagogy of Work]. Warszawa: IPISS - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 • KANCELARIA SENATU, BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI [CHANCELLERY OF THE SENATE, ANALYSES AND DOCUMENTATION OFFICE], OT-625, listopad [November] 2013, Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy [Professions of Public Trust, Regulated Professions and the Liberal Professions. Origin, Functioning and Current Issues]. [online], [Retrieved: April 13, 2014]. Available at: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_pdf.

 • KONSTYTUCJA RP [CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND]. [online], [Retrieved: April 13, 2014]. Available at: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.

 • KOZAKIEWICZ, M. (1971): Z problemów etyki zawodowej nauczyciela [Of the Problems of Professional Ethics of a Teacher]. In: A. Sarapata (ed.): Etyka zawodowa [Professional Ethics]. Warszawa: „Książka i wiedza”, pp. 150-173.

 • LAZARI-PAWŁOWSKA, I. (1971): Etyki zawodowe jako role społeczne [Professional Ethics as Social Roles]. In: A. Sarapata (ed.): Etyka zawodowa [Professional Ethics]. Warszawa: „Książka i wiedza”, pp. 33-73.

 • MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA, A. (2009): Zawody zaufania publicznego [Professions of Public Trust]. In: W. Skrzydło, S. Grabowska & R. Grabowski (eds.): Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz encyklopedyczny [The Constitution of the Republic of Poland: Encyclopedic Commentary]. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 740-741.

 • SARAPATA, A. (1965): Zawód jako wyznacznik miejsca w społeczeństwie [Profession as a Determinant of a Place in the Society]. In: A. Sarapata (ed.): Socjologia zawodów [Sociology of Professions]. Warszawa: „Książka i Wiedza”, pp. 143-175.

 • SARNECKI, P. (2000): Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie adwokatury [The Concept of a Profession of Public Trust (Art. 17 paragraph. 1 of the Constitution) Exemplified by Advocacy]. In: L. Garlicki (ed.): Konstytucja-Wybory- Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi [Constitution-Elections-Parliament. A Study Dedicated to Zdzisław Jarosz]. Warszawa: Liber, pp. 149-163.

 • SARNECKI, P. (2001): W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „zawód zaufania publicznego” (art. 17 ust. 1 Konstytucji) [On the Meaning of Constitutional Term of „Professions of Public Trust” (Art. 17 paragraph. 1 of the Constitution)]. In: Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu [Expertise and Legal Opinions: Newsletter of Bureau of Research of the Chancellery of the Sejm]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 5(41)/00, pp. 28-33.

 • SZCZEPAŃSKI, J. (1965): Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową [Factors Shaping Profession and Professional Structure]. In: A. Sarapata (ed.): Socjologia zawodów [Sociology of Professions]. Warszawa: „Książka i Wiedza”, pp. 11-22.

 • TACZKOWSKA-OLSZEWSKA, J. (2014): Przyszłość zawodu dziennikarza w Polsce - wariantowe modele rozwiązań prawnych [The Future of the Profession of a Journalist in Poland - Variant Models of Legal Solutions]. In: Studia Medioznawcze [Media Studies], 58(3), pp. 39-50.

 • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. SK 22/02, OTK-A 2003/9/97 [THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL of 26 November 2003, Ref. SK 22/02, OTK-A 2003/9/97]. [online], [Retrieved: February 15, 2016]. Available at: http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche