Once We Were Shepherds: Górale Ethnic Identity in Celebrations Revived and Reinterpreted

Pawel Sendyka 1
 • 1 Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University in Kraków, Poland

Abstract

The Górale of the Polish highlands are seen as a people apart from the rest of Poles. They are afforded this special status through the romanticisation as Poland’s very own “noble savages” by the writers and travellers of the 19th century. This was the time of Poland’s search for nationhood (when its territory was occupied by Russia, Prussia and Austria). The Górale have always been described, even in those early accounts, as pastoralists.

During the season, when the sheep went up to the alpine pastures, the villages were almost deserted. In the 20th century the pastoral system dissolution took place starting with the establishment of national parks after the Second World War. Further unfavourable developments decimated what was left of it since the late 1980s. As a result of the dissolution of the pastoral system the Górale chose to amplify their internal unity by strengthening the ethnic identity. The revival of pastoralism as it currently presents itself today, may be seen as yet another rallying call around Górale identity. It is a come back to the pastoralist “core” of the highland culture, while changing and re-inventing the tradition to suit new economic, social and political circumstances.

In the Polish pastoralist tradition there have always been two seminal community events which bracketed the winter season. There was the autumn event of “Redyk Jesienny” when the sheep brought back from the summer alpine pastures were given back to their owners and there was also a spring event of “Mieszanie Owiec” which literally means the Mixing of Sheep. Historically, they were very important events of the pastoral calendar, while the pastoral system itself has been crucial fixture and backbone of the social system of the Górale people. The paper examines how these traditions changed from old ethnographic descriptions and how they are being re-invented in the context of reaffirming the Górale identity today.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BARAŃSKI, Janusz (2013): Góralszczyzna i Pamięć. In Konteksty – Polska Sztuka Ludowa 300(1), pp. 38-44.

 • BARTH, Fredrik (1969): Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Boston: Little, Brown and Company.

 • CIURZYCKI, Wojciech (2003): Gospodarka Pasterska a Lasy Tatr Polskich. In Sylwan Nr. 11, pp. 80-85.

 • CLIFFORD, James (1988): The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • DOBROWOLSKI, Kazimierz (1970): Migracje Wołoskie Na Ziemiach Dawnego Państwa Polskiego. In Włodzimierz Antoniewicz (ed.): Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 89-97.

 • DROST, Jacek (2010): W Rubryce Zawód Możesz Wpisać: Baca. In Dziennik Zachodni 03.07.2010. Retrieved (http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/276926,w-rubryce-zawodmozesz-wpisac-baca,id,t.html).

 • Eurostat. n.d. (2016): Eurostat – Sheep Population. Retrieved May 4, 2016 (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do).

 • EXTROMER, Melcher (1987): Ethnicity as Culture: Some Examples from the Górale-Society in Southern Poland. In Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne (23), pp. 7-29.

 • Główny Urząd Statystyczny (2015): Pogłowie Bydła i Owiec Według Stanu w Czerwcu 2015 R. Retrieved February 2, 2016 (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwolesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-bydla-i-owiec-wedlugstanu-w-czerwcu-2015-r-,5,14.html).

 • GORZELAK, Eugeniusz (2010): Polskie Rolnictwo W XXwieku. Produkcja i Ludność. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 • GOSZCZYŃSKI, Seweryn (1853): Dziennik Podróży Do Tatrów. Petersburg: B. M. Wolff, C. Wienhoeber.

 • HOBSBAWM, Eric (2008): Wprowadzenie. Wynajdywanie Tradycji. In Eric Hobsbawn, Terence Ranger (eds.): Tradycja wynaleziona. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 9-24.

 • IJHARS Kraków (2015): WIJHARS Kraków – Lista Producentów, Którzy Uzyskali Świadectwo Jakości Bryndzy Podhalańskiej, Oscypka, Redykołki, Kiełbasy Lisieckiej, Obwarzanka Krakowskiego, Chleba Prądnickiego i Jabłek Łąckich. Retrieved May 18, 2016 (http://www.wijharskrakow.pl/pl.synergic/aktualnosci_i_komunikaty/34).

 • JAWOR, Grzegorz (1997): Współistnienie grup etnicznych na Rusi Czerwonej w XV-XVI wieku na przykładzie stosunku do społeczności wołoskich. In Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 52/53 (1997/1998), pp. 53–66. Retrieved January 7, 2016 (http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5710).

 • JAWOR, Grzegorz (2000): Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 • JAWOR, Grzegorz (2014): W Poszukiwaniu Jedności Gospodarczej i Kulturalnej Obszaru Karpackiego. In Józef Michałek et al. (eds.): Owce i ludzie, informator społeczno-regionalny. Zakopane: Poligrafia Widmo, pp. 23-27.

 • KOCÓJ, Ewa (2015): Dziedzictwo Bez Dziedziców? ReligijneiI Materialne Dziedzictwo Kulturowe Mniejszości Pochodzenia Wołoskiego w Europie w Kontekście Projektu Interdyscyplinarnych Badań (Przyczynek Do Tematu). In Zarządzanie W Kulturze 16(2), pp. 137-150.

 • KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, Bronisława (1958): Badania Nad Organizacją Wypasu w Pasterstwie Wysokogórskim na Podhalu. In Studia i materiały do historii kultury wsi polskiej w XIX i XX w, pp. 251-311.

 • KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, Bronisława (1969): Tradycyjna Gospodarka Sezonowa w Karpatach Polskich. Wrocław: Ossolineum.

 • KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, Bronisława (1981): Synteza Badań Nad Pasterstwem. In Etnografia Polska t.XXV, z.2, pp. 85-96.

 • KOSTYRKO, Hanna (ed.) (1970): Klechdy Domowe. Podania i Legendy Polskie. Warsaw: Nasza Księgarnia.

 • MISZTAL, Edward (1996): Smutne Tatry cz. I. In Tygodnik Pohalański 1/96.

 • ORKAN, Władysław (1970): Legenda O Podhalu. In Hanna Kostyrko (ed.): Klechdy domowe. Podania i legendy polskie. Warsaw: Nasza Księgarnia, pp. 46-48.

 • SIKORA, Kazimierz (2007): Harnaś Pod Budką z Piwem. In Maria Madejowa, Anna Mlekodaj, Maciej Rak (eds.): Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polskosłowackim w historii, literaturze i kulturze. Nowy Targ, pp. 415-423.

 • SKAWIŃSKI, Paweł (2014): Rola Pasterstwa. In Józef Michałek et al. (eds.): Owce i ludzie, informator społeczno-regionalny. Zakopane: Poligrafia Widmo, pp. 5-9.

 • ZEJSZNER, Ludwik (1845): Rzut Oka Na Podhalan. In Ludwik Zejszner (ed.): Pieśni Ludu. Podhala czyli górali Tatrów Polskich. Warsaw: Drukarnia J. Kaczanowskiego, pp. 1-37.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search