Electoral Behaviour’s Conditionality of Young People in Communal Elections (The Example from Surveyed University Students in Constantine the Philosopher University)

Open access

Abstract

The exploration of electoral behaviour’s conditionality of young people is based on the theoretical and empirical exploitation of their approach. Theoretical definitions of the communal politics’ knowledge are needed for their empirical analysis. Theoretical part of the present issue contents definitions of key words. Key words are connected with the communal politics’ area. Specifically, we need to define politics. It is also necessary to specify politics’ role in the contemporary society. This issue focusses on the communal politics. It also specifies the basic aim of the communal politics and it also defines communal politics’ objectives and specifications. At last, there is also described the participation of individuals on communal politics’ formation and development. Generally, the citizens are considered to be actors of the communal politics. Therefore, it is necessary to focus on the conditions of the individuals’ participation on electoral process. Communal politics’ empirical exploration is characterised by the conditionality of the individuals’ participation on electoral process in their residence. In this context, it is important to deal with the impact of individual aspects on the voter decisions of individuals. In the society, there are various groups of people. Young people are one of the significant sociable groups. They gradually incorporate into decision processes. Decision processes affect young people’s existence of daily life. Their decisions are determined by the exposure of general factors of the socialization. Therefore, it is important to explore determinants of the young people’s participation on communal politics. According to this, 180 students on Constantine the Philosopher University in Nitra attended the survey Received data were processed Statistical Software SPSS 20 by univariate, bivariate and multivariate data’s analysis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BALÍK S. (2009): Komunální politika. Praha: Grada Publishing.

 • BÚŠIK J. (2005): Reformné procesy v štátnej správe. In. Elena Žárska Zuzana Šebová (eds) Decentralizácia verejnej správy - otvorené otázky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja EUBA pp. 7-18.

 • DIETZ T. - STERNP. 2008. Public Participation In Environmental Assessment and Decision Making. Washington DC: National Academic Press.

 • GAJDOŠ P. (2002): Človek spoločnosť prostredie. Bratislava: Sociologický ústav SAV.

 • GYÁRFÁŠOVÁ O. - BÚTOROVÁ Z. 2010. Slovensko na prahu tretej dekády slobody: kontúry participačného paradoxu. In. Plichtová Jana (eds) Občianstvo participácia a deliberácia na Slovensku. Bratislava: VEDA pp. 137-185.

 • HAMALOVÁ M. - NIŽŇANSKÝ V. (2013) Územné a správne členenie Slovenska. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu.

 • HAMALOVÁ M. - PAPÁNKOVÁ S. 2005. K aktuálnym problémom komunálnej reformy v SR. In. Elena Žárska Zuzana Šebová (eds): Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky - otvorené otázky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja EUBA pp. 19-35.

 • HUDEC O. (2009): Podoby miestneho a regionálneho rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta TU.

 • KOLÍKOVÁ M. (2005): Mládežnícka participácia na Slovensku - súvislosti príklady nástroje. Bratislava: Rada mládeže Slovenska.

 • KONEČNÝ S. (2009): Otvorená komunálna politika. Bratislava: Mayor.

 • KOPEČEK L. (2004): Slovensko. In. Kubát Michal (eds): Politické a ústavní systémy zemí stredovýchodní evropy. Praha: EUROLEX BOHEMIA pp. 355 - 383

 • KUČÍRKOVÁ D. - MORAVČÍKOVÁ D. (2007): Rurálna sociológia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita.

 • KULÁŠIK P. (2002): Úvod do politológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella.

 • LORD Ch. (1999) Politika - esej k problematice obecné povahy politického diskursu. Praha: Karolinum.

 • NIŽŇANSKÝ V. a kol. (2009): Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku. Bratislava: Merkury spol. s. r. o.

 • ŽÁRSKA E. a kol. (2007): Komunálna ekonomika a politika. Bratislava: Ekonóm

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 174 70 2
PDF Downloads 109 39 0