Study Possibilities of Present-Day Ethnic Revitalization of German Woodsmen in the Little Carpathians

Open access

ABSTRACT

The article discusses the influence of macro-social processes and issues of assimilation, acculturation, ethnic and linguistic revitalization on the example of one particular group of German woodsmen in the social context of Western Slovakia. It attempts to analyse how historical and political changes during the 20th century influenced changes in the structure, system of values and hierarchy of ethnic group and whether that helped or prevented the assimilation of the group’s members. The article also attempts to indicate the possibilities of today’s ethnic and linguistic revitalization.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BERANEK F. J. (1943): Die Deutsche Besiedlung der Westslowakei. In. Deutschtumsfragen in Nordkarpatenraum. Käsmark: Roland-verlag. Presburg.

 • BOTÍK J. (2007): Etnická história Slovenska. Bratislava.

 • FOLTÝNEK F. (2007): Z dejín obce Sološnica. Sološnica: Obecný úrad.

 • HABÁŇOVÁ G. (1992): K niektorým problémom intra- a extraskupinových vzťahov drevorubačov tzv. Huncokárov v Malých Karpatoch. In. Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. Bratislava: Ústav etnológie SAV pp. 66-85.

 • HORVÁTHOVÁ M. (2002): Nemci na Slovensku. Etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia remesiel a odievania. Dunajská Streda: Fórum inštitút pre výskum menšín.

 • KANTEK K. (2008): Život spätý s lesom. História pp.33-35. KOVÁČ D. (1995): Evakuácia a vysídlenie Nemcov zo Slovenska. Bratislava: Veda.

 • KOVAČEVIČOVÁ S. (1990): Príspevok k poznaniu charakteru ľudovej kultúry bývalých nemeckých sídiel na Slovensku. Slovenský národopis 4/1990 pp. 515-517. MarkusM. (2009): DiedeutschenHolzfäller der kleinenKarpaten. Bratislava: vlastné vydanie EinVortag des Heimat- undKulturseminar in Bernried am StarnbergerSee am 7.4.2009 pp.50.

 • PANCZOVÁ Z. (2011): Zaniknutý svet malokarpatských „Huncokárov“ v odraze poverových rozprávaní. In. Zaostrené na kultúrne dedičstvo. Prierez starostlivosťou o kultúrne dedičstvo malokarpatského regiónu. Zborník príspevkov odborného seminára. Svätý Jur: Academia Istropolitana Nova pp. 14-22.

 • PÖSS O. (2000): Karpatskí Nemci. In. Pamiatky a múzeá. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový ústav pp.24-25.

 • PÖSS O. (2002): Karpatskí Nemci. História pp. 17-18.

 • PRIEČKO M. (2003): Dynamika spoločensko-politických zmien v druhej polovici 20. storočia a ich kultúrne sociálne a ekonomické dôsledky. In. Slovensko: politika a spoločnosť. Trnava: Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pp. 106-134.

 • ŠATAVA L. (2013): Etnicita a jazyk. Teorie praxe trendy: čítanka textú. Brno:Tribun EU.

 • TÁČOVSKÝ L. (2013): Kronika rodu Hirner na pozadí huncokárskej histórie. Trenčín: Pardon.

 • APATHY Š. (1963): Drevárstvo - výskum Nové Mesto nad Váhom Myjava. Bratislava: Ústav etnológie SAV Textual Archive inv.č. 456 pp.1-38.

 • GRÓF M. Výpovede o živote. Memories recorded in 2006 by Vladimír Švantner. Available online: http://www.huncokari.sk/michal-grof/ (12.1.2015)

 • WEBER O. (1979 1984 2002 2007): Memories recorded from family meetings Weber a Gschill. Manuscripts 50 p. Author’s archive.

 • WEBER O. (2002): Memories recorded from family meetings August 10th 2002 in Sološnica and in Malacky. Manuscripts 4 p. Author’s archive.

 • WEBER L. (2014): Bratislava memories recorded in 2014 by Dušan Fedič.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 251 84 0
PDF Downloads 104 52 0