Ethnic and Regional Identity in Polish Part of Spiš Region (On the Example of Jurgów Village)

Open access

ABSTRACT

In my study I am focusing on the issue of national and regional identity of Spiš region inhabitants. The researched Jurgów village belongs to territory situated on the frontier between two states and at the same time between two regions. In the study I analyze the question of stereotypes present in the locality concerning gorals from the neighbouring Podhale region and Slovak part of Spiš region. In addition to that I deal with analysis of importance and understanding of space and border for the identity of local population. On the basis of the empirical data analysis results I observe that the identity of the researched village population is shaped by the fact that it belongs to the frontier territory where crossborder cultural and social interaction occurs.

BARTH, F. (1969): Ethnic groups and boundaries. London.

BARTH, F. (2004): Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych. In. Badania kultury, Kontynuacje, (eds. Kempny M., Nowicka E.), Warszawa. pp.348-377.

BAUMAN, Z. (2001): Tożsamość-jaka była, jest i po co? In. Wokól problemów tożsamości (ed. Jawlowska A.), Warszawa, pp.8-25.

BENEDYKTOWICZ, Z., MARKOWSKA D. (1979): O niektórych problemach identyfikacji kulturowej w procese porozumiewania się. In. Etnografia Polska, vol. 23, pp. 205-236.

BOHANNAN, P. (1967): Introduction. In. Beyond The Frontier: Social Process and Cultural Change (eds. Bohannan P., Plog F.), New York.

BUŃDA, A. (2005): Pogranicze mniej formalne, czyli nielegalne przekraczanie granic na Podhalu. In. Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polskoslowackiego.Historia (eds. Rozskowski J. and Kowalski R.), Nowy Targ. pp.127-134.

DONNAN H. and WILSON T. (2007): Granice tożsamości, narodu, państwa. Kraków.

FERENCOVÁ, M. (2005): Konštruktivistické a esencialistické prístupy k etnickej identite. Prehľad teórií a problém konceptu identity. In. Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie (eds. J. Marušiak and M. Ferencová). Bratislava, pp.31-42.

GŁADYSZ, M. (1972): Z zagadnień procesów kulturowych pogranicza etnicznego. In.Prace Etnograficzne 6, pp.7-41.

HASTRUP, K. (1998): Poza antropologią: Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego. In. Polska sztuka ludowa - Konteksty, vol. 52, pp. 20-28.

JAWLOWSKA, A. (2001): Tożsamość na sprzedaż. In. Wokól problemów tożsamości. (ed. Jawlowska A.), Warszawa. pp.51-78.

KANTOR, R., (1977): Przekonanie Orawców o odrębnych cechach własnej twórczości a ich stosunek do grup sąsiednich. In. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.Prace etnograficzne 10. Kraków, pp.67-85.

KOSOWSKA, E. (2012): Polowanie na tradycję. In. Kultura: pamięć i zapomnienie. (ed. Jastrzębski B.), Wrocław. pp.199-206.

KREKOVIČOVÁ, E. (2001): Medzi autoobrazom a heteroobrazom. In. Etnické stereotypy z pohledu různych vědních oborů (ed. Toncrová M.), Brno, pp.17-34.

KREKOVIČOVÁ, E. 2005 Sociálna/kolektívna pamäť a stereotypy: K niektorým metodologickým a terminologickým problémom. In. Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie (eds. J. Marušiak and M. Ferencová), Bratislava, pp.51-65.

KRZYWDA-JANICKA, U. (2012): Kultura ludowa Górali Spiskich. Kraków. O'BRIEN, M. (2001): Esej o płynnej tożsamości. In. Wokól problemów tożsamości. (ed.Jawlowska A.), Warszawa, pp.26-37.

PIETRZAK, H. (1997): Struktura stereotypów narodowościowych Słowaków i Polaków na obsarze euro-regionu karpackiego. In. Tożsamość narodowa mlodzieży na pograniczach (eds. Jasiński Z., Kozlowska A.), Opole, pp.203-211.

SCHMIDT, P. (1998): Tacy sami, ale inny. Potoczna interpretacja rzeczywistości pogranicza, In. Etnografia Polska, vol. 42, pp.161-172.

SCHMIDT, P. (2002): „Centralność“ i „pograniczność“. Dwa modele tożsamości. In.Lud, vol. 86, pp.173-194.

SMOLICZ, J. (1990): Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym.Warszawa.

STASZCZAK, Z. (1975): Etnograficzne przesłanky wyznaczania pogranicz etnicznych.In. Lud, vol. 59, pp.63-74.

Ethnologia Actualis

The Journal of Ethnographical Research

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 29 29 6
PDF Downloads 4 4 1