Marketing and Logistics Management as an Innovative Direction of Management in the SMEs Sector

Open access

Abstract

Marketing and logistics management is now becoming an interesting concept for entrepreneurs, and thus perpetuates the belief that the skills of marketing and logistics of the company contributes to the improvement of the company’s competitive position in the market. The activity of businesses from the SME sector is based on a much more modest material resources than it is in large enterprises, thus building logistic and marketing advantages through innovation strategies is often the right direction of improving the competitiveness of the SME sector. The aim of the paper is to present the areas and potential use of new methods of management, with the application of integration of marketing management and logistics processes. Knowledge of the characteristics of both types of processes in the SME sector becomes necessary. Insufficient knowledge of marketing and logistics in SMEs, both in the field of logistics and marketing should be complemented by the development of educational offer by institutions of science.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Białoń L. Janczewska D. (2009) Uwarunkowania strategii innowacji w organizacjach „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego” Nr 1 Tom 19/34 ss. 116–122 Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa.

 • Dytwald J. (1997) Współczesne koncepcje zarządzania korporacjami WSPiZ Warszawa ss. 49–54.

 • Bławat F. (2003) Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe Gdańsk.

 • Christopher M. (2011) Logistic & Supply Chain Management Fourth edition Pearson Education Limited GB.

 • Collins J.C. (2003) Od dobrego do wielkiego czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm Wyd. SPM Projekt Wrocław.

 • European Innovation Scoreboard Comparative Analysis Innovation Performance (2006) http://www.proinno-europe.eu/doc/EIS (31.10.2012).

 • Freytag A. Thurik A. (edit.) (2009) Entrepreneurship and culture Springer Lund.

 • Gimenez C. Ventura E. (2003) Logistics – Production Logistics-Marketing And External Integration: Their Impact On Performance GREL-IET; Universitat Pompeu Fabra Spain.

 • GUS (2010) Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009 Wyd. Główny Urząd Statystyczny Warszawa.

 • Janczewska D. (2011) Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na poziom luki technologicznej w przedsiębiorstwach z grupy MSP ss. 81–95 „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XII zeszyt 9 Wyd. SWSPiZ Łódź.

 • Janczewska D. (2012) Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla rozwoju firm rodzinnych w sektorze mikroprzedsiębiorstw [in:] Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju (red.) A. Marjański „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XIII Zeszyt 8 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Łódź pp. 311–324.

 • Janczewska D. (2012 b) Zarządzanie działaniami marketingowymi w mikroprzedsiębiorstwach [in:] Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce [ed.] A. Cheda Wyd. Fundacja Ius Medicinae Warszawa.

 • Juchniewicz M. Grzybowska B. (2010) Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Wyd. PARP Warszawa.

 • Kokocińska M. (2012) Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań.

 • Korpysa J. (2012) Uwarunkowania przedsiębiorczości indywidualnej przedsiębiorstw typu start-up [in:] Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją Nr VIII Wyd. PTE Oddział w Łodzi.

 • Nowacki R. Staniewski M.W. (2010) Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Difin Warszawa.

 • OECD (2010) The OECD Innovation Strategy. Getting a head start on tomorrow Paris.

 • Schumpeter J. (1960) Teoria rozwoju gospodarczego PWN Warszawa.

 • Stawasz E. (1999) Innowacje a mała firma Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Szymura-Tyc M. (2001) Nowe paradygmaty konkurencji i marketingu a budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku europejskim „Organizacja i Kierowanie” Nr 1.

 • Szymura-Tyc M. Zarządzanie przez wartość dla klienta – budowa wartości firmy. http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref4_full.html (20.10.2012).

 • Treacy M. Wiersema F. (1995) The Discipline of Market Leaders Addison-Wesley London.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 427 82 3
PDF Downloads 338 57 1