Shareholding Structure and Dividend Policy as Exemplified by the Stock-listed Industrial Companies

Open access

Abstract

This article is aimed at evaluating the influence of the forms of controlling stock-listed companies upon the decisions being taken in regard of the distribution of profits and the payout of dividends in the unstable macro-economic environment. The form of the ownership supervision reflects the relations between shareholders and managers of the company. The conflicts resulting from the separation of ownership and management of a company concern, among others, the dividend payout. The dividend constitutes a shareholder’s reward for rendering his capital available to the company, while for a company it is a cost in the form of the capital’s reduction and the limitation of investing abilities. Whereas the macro-economic environment influences the financial standing of companies and their profits, which are then used for paying out dividends, and simultaneously defines the investment needs of companies. A hypothesis can be put forward that the economic slowdown limits the access to attractive investment projects, which results in companies being interested in the payout of relatively high dividends. This hypothesis is verifiable on the ground of the decisions taken in regard of the distribution of the profit made by the stock-listed companies of the processing industry between 2007 and 2012.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brigham E.F. (2005) Podstawy zarządzania finansami PWE Warszawa 2005 vol. 2.

 • Duraj A.N. (2002) Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Duraj J. (1996) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym PWE Warszawa.

 • Gajka J. Walińska E. (2000) Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka FRR Warszawa 2000.

 • Hamrol M. Ochocki B. (2008) Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 520 Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia no. 14.

 • Łuksik G. (2004) Polityka podwyższania kapitału w spółce akcyjnej - szanse i ograniczenia [in:] Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce SGH Warszawa.

 • Postrach K. (2000) Rynek kontroli nad przedsiębiorstwami w systemie nadzoru korporacyjnego [in:] W. Tarczyński (ed.) Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie Uniwersytet Szczeciński Szczecin.

 • Sierpińska M. (1999) Polityka dywidend w spółkach kapitałowych PWN Warszawa- Kraków.

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Journal of Laws no. 94 item 1037 as amended.

 • Wypych M. (2007) Polityka dywidendy w spółce akcyjnej - uwarunkowania i strategie Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomika 303.

 • Wypych M. (2002) Nadzór właścicielski a polityka dywidend w polskich spółkach publicznych a wartość przedsiębiorstwa z teorii i praktyki zarządzania multiple authors edited by J. Duraja Wydawnictwo Naukowe Novum Płock.

 • Zarzecki D. (1999) Metody wyceny przedsiębiorstw Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 381 246 2
PDF Downloads 177 149 3