Facility Management as a Concept to Support Real Estate Management

Open access

Abstract

The focus of the study is on contemporary concept of Facility Management (FM) that supports processes of management, especially real estate management. The study attempted to analyse the assumptions of standardization of real estate management within the FM concept. Analysis of the situation in the real estate market in Poland in 2013 showed the necessity of implementation of effective management, which concerns not only investment projects, but, particularly, the area of management of facilities and innovations, and taking measures aimed at increasing the value of real estate.

The role and opportunities offered by certain contemporary methods of real estate management (benchmarking and outsourcing) have been discussed, particularly in terms of management of auxiliary processes.

The study presented situation in the local construction sector and developer enterprises in Poland, particularly in terms of taking measures concerning formation of demand and customer preferences in the real estate market.

The results obtained in the study were used to analyse situation in the market of real estate in Częstochowa, Poland, stimulated directly by tendencies observed in this local market and suggest the necessity of proper management of auxiliary processes, which will substantially contribute to improvement of enterprises’ operation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Annual benchmarking report 2012 - downloaded on October 17 2013

 • Bartusik K. (2004) Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” z. 5

 • Dziedzic D. Szymańska A.J. (2011) Marketing transakcji a marketing relacji „Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie” nr 7.

 • Foryś I. Brach T. (2006) Zarządzanie zasobem korporacyjnym [in:] Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi ed. I. Foryś Poltext Warszawa.

 • Karaszewski R. (1999) Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia Tonik Toruń.

 • Karlöf B. Östblom K. (1995) Benchmarking - równaj do najlepszych Biblioteka Menedżera i Bankowca Warszawa.

 • Krawiec F. (2009) Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku Difin Warszawa.

 • Lipiec J. (1996) Reengineering - nowa koncepcja zarządzania? „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 4.

 • Nalepka A. (2008) Przesłanki i zakres stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” vol. 16 nr 1 Olsztyn.

 • Nalepka A. (2012) Identyf kacja systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” vol. 20 nr 3 Olsztyn.

 • NBP Departament Stabilności Finansowej (2013) Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci_2013.pdf; pobrano 10.11.2013

 • Nogalski B. Walentynowicz P. (2004) Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego - próba oceny „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni” nr 7 Gdynia.

 • Nowacki P. (2010) Outsourcing zarządzania nieruchomościami jednym z procesów pomocniczych w nowoczesnym przedsiębiorstwie „Świat Nieruchomości” no 72.

 • Penc J. (2002) Strategie zarządzania Agencja Wydawnicza PLACET Warszawa.

 • Pruszkowski L. (2012) Facility Management jako innowacyjna koncepcja zarządzania procesami pomocniczymi http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p021.pdf; pobrano 05.06.2013.

 • Rymarzak M. (2009) Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce CeDeWu Warszawa.

 • Sitek M. (2013) Wartość nieruchomości jako czynnik determinujący decyzje inwestycyjne w procesie zarządzania [in:] Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa red. nauk. Bogusława Ziółkowska Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PCzęst.

 • Śmietana K. (2013) Benchmarking w zarządzaniu wartością nieruchomości przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786 „Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia” nr 64/1.

 • Toffer A. (2006) Trzecia fala Wydawnictwo Kurpisz.

 • Trocki M. (2001) Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej PWE Warszawa.

 • Williams B. (1996) Facilities Economics - Incorporating Premises Audits Building Economics Bureau London.

 • Zarzadzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje modele metody (2000) K. Perechuda (ed) Placed Warszawa. Zimniewicz K. (2009) Współczesne koncepcje i metody zarządzania PWE Warszawa.

 • http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/338/21970/Polski_rynek_budowlany-_w_2012_roku_ocena_bieżącej_kondycji_iprognozy_na_przysz.html; downloaded on December 15 2013.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 354 117 0
PDF Downloads 95 43 0