Developing innovative competencies in view of biographies of innovative managers

Open access

Abstract

The article presents fragments of the author's own research, which was conducted among innovative managers. A thesis is advanced, that competencies and innovative behaviors of managers are also sources of formation of team and organizational spirit that fosters creativity and innovation of employees. The study focused on the factors influencing the innovation competence. The author pays particular attention to the subjective conditioning as well as to the educational and organizational factors, emphasizing their importance. Based on the results of the research, the article also presents a silhouette of an innovative manager. The author also highlights the need to develop innovative competencies, both in the executive and general education.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amabile T.M. Gryskiewicz N. (1989) Te creative environment scales: Te work environment inventory “Creative Research Journal” 2 Volume 2 Issue 4 pp. 2 31–253.

 • Ames M. Runco M.A. (2005) Predicting Entrepreneurship From Ideation and Divergent Tinking „Creativity and Innovation Management” Volume 14 Issue 3 pp. 311–315.

 • Basadur M. Hausdorf P.A. (1996) Measuring Divergent Tinking Attitudes Related to Creative Problem Solving and Innovation Management “Creativity Research Journal” 9 pp. 21–32.

 • Cenin M. (1998) W poszukiwaniu wzorca osobowego szefa 2000 [In search of a role model boss 2000] Acta Universitatis Wratislavensis No. 2035 „Prace Psychologiczne” XLVII pp. 125–135.

 • Communication from the Commission Europe 2020 Strategy for smart sustainable and inclusive growth Brussels 3 March 2010 p. 5.

 • Isaksen S.G. Lauer K.J. (2002) Te Climate for Creativity and Change in Teams “Creativity And Innovation Management” Volume 11 Issue 1 Main St Malden USA: Blackwell Publishers Ltd. pp. 74–86.

 • Karwowski M. (2009) Klimat dla kreatywności. Koncepcje metody badania. [Climate for creativity. Concepts methods research] Warszawa: Difn.

 • Morawski M (2004) Kompetencje menedżerów w procesie zarządzania wiedzą [Competencies of managers in the process of knowledge management] [i n:] Sukces w zarządzaniu kadrami [Success in Human Resources Management] Wroclaw: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 • Mroziewski M. (2008) Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa [Te intellectual capital of a modern company] Warszawa: Difn.

 • Nawrat D. (2009) Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu innowacyjnym [Managerial competencies in innovation management] [in:] Współczesne koncepcje w zarządzaniu [Modern concepts in management] red. J. Gonicka Łódź: AHE pp. 167–183.

 • Rakowska A. (2008) Samoocena kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej współczesnych organizacji – wyniki badań [Self-assessment of managerial skills by management staf of modern organizations – results of the research] [in:] S.A. Witkowski T. Listwan (red.) Kompetencje a sukces zarządzania organizacją [Competencies and success of organization management] Warszawa: Difn.

 • Rakowska A. Sitko-Lutek A. (2000) Doskonalenie kompetencji menedżerskich [Improving managerial skills] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN.

 • Sitko-Lutek A. (2004) Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów [Cultural determinants of managers’ improvement] Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Sitko-Lutek A. (2008) Istota i cechy kompetencji organizacji [Te nature and characteristics of an organization's competencies] [in:] S.A. Witkowski T. Listwan Kompetencje a sukces zarządzania organizacją [Competencies and success of organizational management] Warszawa: Difn.

 • Steiner E. Weber R. (1993) Ekonomika i organizacja produkcji [Economics and organization of production] No. 3.

 • Sułkowski Ł. (2002) Kulturowa zmienność organizacji [Cultural variability of organization] Warszawa: PWE.

 • Szmidt K.J. (2001a) Szkice do pedagogiki twórczości [Sketches for education work] Kraków: Ofcyna Wydawnicza Impuls.

 • Szopiński J. (2004) Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne zawodowe i osobowościowe [Creativity of managers and their family professional and personality functioning] Kraków: Wydawnictwo UJ.

 • Unsworth K.L. West M.A. (2003) Zespoły: wyzwania pracy w grupie [Teams: the challenges of cooperative work] [in:] N. Chmiel (red.) Psychologia pracy i organizacji [ Work and Organizational Psychology] Gdańsk: GWP.

 • West M. (2000) Rozwijanie kreatywności w organizacji [Developing Creativity in Organisations] Warszawa: PWN.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 114 32 0
PDF Downloads 59 35 0