The effectiveness of capital management strategies used by the investment funds in Poland

Open access

Abstract

Collective investors play an extremely important role in the financial system of the state and in the economy. They operate in the financial market as institutions that enable households and businesses to convert savings into investments. Investment funds are the most conventional institutions which are dealing with financial intermediation.

The main purpose of the submitted paper is to characterise the essence of investment funds operation in the role as financial intermediaries, to present the investment strategies and to characterise the methodology for measuring the effectiveness of capital management entrusted by the clients.

The author has formulated a research hypothesis, according to which, the strategies of capital location policy used by the investment funds have an impact on the level of their performance, while funds holding higher risk portfolios perform better compared to the funds using passive investment strategies

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Literature

 • Chróścicki A. (1998) Fundusze inwestycyjne i emerytalne ABC Warszawa.

 • Dawidowicz D. (2008) Fundusze inwestycyjne rodzaje typy metody pomiaru i ocena efektywności CeDeWu Warszawa.

 • Dobosiewicz Z. (2009) Wprowadzenie do fnansów i bankowości PWN Warszawa.

 • Jensen M.C. (1968) The performance of mutual funds in the period 1945–1964 “Journal of Finance” May vol. 23.

 • Kothari S.P. Warner J.B. (2001) The Journal of Finance Vol. LVI No 5.

 • Nacewski J. Zabielski K. (2000) Funkcjonowanie rynków fnansowych Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź.

 • Owsiak S. (2002) Podstawy nauki fnansów PWE Warszawa.

 • Proniewski M. Niedźwiedzki A. (2002) Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok.

 • Sas-Kulczycka K. (red) (1999) Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce WIG PRESS Warszawa.

 • Sharpe W.F. (1966) Mutual fund performance “Journal of Business” No. 1.

 • Szturo M. (2010) Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi CeDeWu Warszawa.

 • Treynor J.L. (1965) How to rate management of investment funds “Harvard Business Review” No. 1.

 • Wypych M. (2000) Finanse i instrumenty finansowe Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – Absolwent Łódź.

 • Legal acts

 • The Act of 27 August 2003 on the organization and operation of pension funds Journal of Laws of 2003 no. 170 item 1651 as amended.

 • The Act of 25 March 2011 on the amendment of certain laws relating to the operation of the social security system Journal of Laws of 2011 no. 75 item 398.

 • The Act of 28 August 1997 on investment funds Journal of Laws of 1997 no. 139 item 933.

 • The Act of 23 November 2012 amending the Act on Investment Funds and the Act on the Supervision of Financial Market Journal of Laws of 2013 no. 0 item 70.

 • Electronic bibliography

 • www.analizy.pl.

 • www.notoria.pl.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 171 43 0
PDF Downloads 69 34 1