Efficiency of public sector enterprises in conditions of crisis

Open access

Abstract

The systemic transformation in Poland, aimed, among others, at activating market mechanisms, has resulted in a change in the ownership structure and privatization that has accompanied it. Privatization processes are commonly considered to be principally motivated by an increase in efficiency of the economy based on the assumption that efficiency of private enterprises is higher than that of public sector ones. The main aim of the article is to verify the above hypothesis. An analysis of efficiency of public and private sector enterprises, taking into account their organizational and legal forms, made on the basis of Central Statistical Office information, confirmed the above hypothesis. Private enterprises use their assets better and take advantage of the financial leverage mechanism to a larger extent. It should be emphasized, however, that private enterprises are more adversely affected by economic fluctuations caused by the crisis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barburski J. (2010) Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów [Econometric measurement of financial institutions’ economic efficiency. Stochastic cost frontier model] “Bank i Kredyt” 41.

 • Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 2000 2005 2007 2009 2010 2011 [Financial results of economic entities 2000 2005 2007 2009 2010 2011] Central Statistical Office Warsaw.

 • Chudykowska M. (2012) System pomiaru dokonań organizacji - przedmiot i narzędzie poprawy efektywności [The organization performance measurement system as an object and tool of efficiency improvement] [in:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem [Efficiency - deliberations on the essence and measurement (Eds.) T. Dudycz G. Osbert-Pociecha B. Brycz Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 261 Wrocław.

 • Helfert E.A. (2004) Techniki analizy finansowej [Financial analysis techniques] PWE Warsaw.

 • Mały Rocznik Statystyczny 2012 [Concise statistical yearbook 2012] (2013) Central Statistical Office Warsaw.

 • Penc J. (1997) Leksykon biznesu [Business lexicon] Akademia Wydawnicza Placet Warsaw.

 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005 [Statistical yearbook of industry 2005] (2006) Central Statistical Office Warsaw.

 • Siemińska E. (2002) Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa [Methods of measurement and evaluation of the financial situation of an enterprise] Dom Organizatora Toruń 2002.

 • Sierpińska M. Jachna T. (2004) Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych [Enterprise assessment according to world standards] Wydawnictwo Naukowe PWN Warsaw.

 • Wypych M. (2007) Przekształcenia własnościowe a efektywność - analiza strukturalna na przykładzie przemysłu przetwórczego [Ownership transformations and efficiency - structural analysis on the example of foodprocessing industry] [in:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem [Efficiency - deliberations on the essence and measurement] (Eds.)

 • T. Dudycz Ł. Tomaszewicz Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1183 Wrocław.

 • Zygmunt J. (2006) Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa w aspekcie zachodzących w nim procesów inwestycyjnych [Economic efficiency of an enterprise in the aspect of its investment processes] [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka [Corporate finance management - theory and practice] (Eds.) W. Pluta Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 1109 Wrocław.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 175 46 2
PDF Downloads 72 32 2