Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia

Open access

Abstract

The topic of this study is the issue of Czech primary minority schools (ISCED 1) in the period of interwar Czechoslovakia. The specific objective is to describe the development of these type of schools as an example of the sustainability process of Czech education and erudition in general in the border areas of the interwar Czechoslovak state; in other words in the areas, which were inhabited predominantly by the German-speaking population. The research is based on the study of archival sources kept mainly in the Archive of the City of Ústí nad Labem and National Archives in Prague as well as on the study of contemporary legislation. The study brings, among other things, a unique view on the process of disseminating and maintaining Czech education through establishing Czech minority schools in the linguistically heterogeneous areas of the Czechoslovak state. It also indicates the importance of this process in the context of the development of Czechoslovak education system after the year 1945.

Katalog 1. třídy 1918/1919 [Class 1 catalog 1918/1919]. Obecná škola v Krásném Březně [Primary school in Krásné Březno] (č. inv. 68, č. evid. 68, č. lok. 2798). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Katalog 2. třídy 1918/1919 [Class 2 catalog 1918/1919]. Obecná škola v Krásném Březně [Primary school in Krásné Březno] (č. inv. 69, č. evid. 69, č. lok. 2799). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Katalog I. třídy, 1919/20 [Class I catalog 1919/20]. Obecná škola v Chabařovicích [Primary school in Chabařovice] (sg. OA/IVn18/12, poř. č. 638). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Konferenční protokol 1934/1948 [Conference Protocol 1934/1948]. Česká státní škola v Ústí nad Labem – Předlicích [Czech state school in Ústí nad Labem n Předlice]. (č. inv. 24, č. evid. 24, č. lok. 2884). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Kronika školní [Chronicle of school]. Občanská škola v Chabařovicích [Civic School in Chabařovice] (sg. OA/IV n 17/1, kart. 612). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Pojem “menšinová” škola [The term “minority” school]. Fond 371, Ministerstvo školství 1918–1949, I. díl, Pojem a rezoluce českých menšinových škol v ČSR [Ministry of Education 1918–1949, I. part, Concept and Resolutions of Czech Minority Schools in Czechoslovakia]. 1920–1934 (inv. č. 971, sg. 17Ma, č. kart. 373). Národní archiv, Praha.

Schulchronik 19191931 [School Chronicle 1919–1931]. Obecná a měšt’anská škola v Ústí nad Labem [Primary and civic school in Ústí nad Labem] (č. inv. 413, č. evid. 376, č. lok. 98. 1). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Školní kronika 19191933 [School Chronicle 1919–1933]. 1 kniha. Obecná škola v Neštěmicích [1 book. Primary school in Neštěmice] (sg. OA/IV–26/7, kart. 1179). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Školní kronika 19191939 [School Chronicle 1919–1933]. Obecná škola v Chabar ovicích [Primary school in Chabařovice] (OA/IV – 16/1 kart. 612a). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Školní kronika 1921/1935 [School Chronicle 1921/1935]. Obecná státní smíšená škola s vyučovacím jazykem československým v Ústí nad Labem, 1919–1938 [Primary state mixed school with czechoslovak teaching language in Ústí nad Labem, 1919–1938] (č. inv. 156). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Školní kronika 1922–1938 [School Chronicle 1922–1938]. 1. kniha. Obecná škola v Chlumci [1. book. Primary school in Chlumec] (sg. OA/IVn20/1, kart. 796). Archiv mě sta Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Školy – různé záležitosti [Schools – various issues]. Registraturní plán I–III (I–XXII) (1900–1938). Okresní úřad Ústí nad Labem [Registry plan I–III (I–XXII) (1900–1938). District Office of Ústí nad Labem] (sg. VI/-, kart. 150). Archiv mě sta Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Školy n různé záležitosti. Registraturní plán I–III (I–XXII) (1900–1938). Okresní úřad Ústí nad Labem [Schools – various issues]. Registraturní plán I–III (I–XXII) (1900–1938). Okresní úřad Ústí nad Labem [Registry plan I–III (I–XXII) (1900–1938). District Office of Ústí nad Labem] (sg. VI/-, kart. 151). Archiv města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Číslo 189. Zákon ze dne 3. dubna 1919 o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích [Number 189. Law act from day 3rd April 1919 about national schools and private educational institutions]. (1919). In Sbírka zákonůa nařízení státu československého [Collection of Laws and Regulations of the Czechoslovak State] (pp. 263–264). Praha: Státní tiskárna.

Číslo 295. Zákon ze dne 9. dubna 1920 o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích [Number 295. Law act from day 9th April 1920 about national schools and private educational institutions]. (1920). In Sbírka zákonůa nařízení státu československého [Collection of Laws and Regulations of the Czechoslovak State] (pp. 629–630). Praha: Státní tiskárna.

Číslo 53. Zákon, daný dne 2. května 1883, kterýmž se mění některá ustanovení zákona ze dne 14. května 1869 (Z. Ř, č. 62) [Number 53. Law act from 2nd May 1883, which change some provisions of the law act from 14th May 1869 (I. C., n. 62)]. (1883). In Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené [Imperial Code of Law for Kingdoms and Lands represented in the Imperial Council] (pp. 199n 206). Vídeň: Císařské a královské tiskárny dvorské a státní.

Číslo 62. Zákon, daný dne 14. května 1869, jímžto se ustanovují pravidla vyučování ve školách obecných [Number 62. Law act from 14th May 1869, which is establishing the rules of teaching in primary schools]. (1869). In Překlad Zákonníka říšského vydaný pro království české [Translation of Imperial Code of Law for Czech Kingdom] (pp. 176–189). Praha: Místodržitelská tiskárna.

Verordnung des Ministers [Regulation of the Minister]. (1869). Access from http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1868&page=315&size=45

Drtina, P. (1991). Československo můj osud [Czechoslovakia my destiny]. Praha: Melantrich.

Goldbach, W. (1998). Siertsch/Borschim: zwei böhmischer Dörfer: ihr Werden, ihre Kirche, ihre Schule, ihre Menschen, die Vertreibung ihrer deutschen Bewohner [Siertsch/Borschim: Two Czech Villages: their becoming, their church, their school, their people, the expulsion of their German inhabitants]. Ockenfels: Selbstverlag.

Badjanova, J., & Iliško, Dz. (2015). Holistic approach as viewed by the basic school teachers in Latvia, Discourse and Communication for Sustainable Education, 6, 132–140.

Bakke, E. (2004). The Making of Czechoslovakism in The First Czechoslovak Republic. In Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik 19181938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten [Loyalty in the Czechoslovak Republic 1918–1938. Political, national and cultural affiliations] (pp. 23–44). München: R. Oldenbourg Verlag.

Besch, W. (1992). Die deutsche Sprache in den Böhmischen Ländern [The German language in the Czech lands]. In H. Rothe (Ed.). Deutsche in der Böhmischen Ländern [Germans in the Czech lands] (pp. 83–102.). Köln: Böhlen.

Broklová, E. (1993). Nesamozřejmost demokracie [Not matter of course of democracy]. In Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 19181939 [Collapse of cohabitation. Czechs, Germans and Slovaks in the first republic of 1918–1939] (pp. 72–87). Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Brügel, J. W. (2006). Češi a Němci 19181938 [Czechs and Germans 1918–1938]. Praha: Academia.

Deyl, Z. (1990). Z novějšího výzkumu státní činnosti v sociální oblasti 1918–1924 [Newer State social Aactivity research 1918–1924]. In Politický systém a státní politika v prvních letech existence Československé republiky 19181923 [Political System and State Policy in the First Years of the Czechoslovak Republic 1918–1923] (pp. 122–168). Praha: Historický ústav ČSAV.

Ferenčuhová, B. (2006). Ochrana národnostných menšín v Spoločnosti národov a česko-slovenská politika (1919–1926) [Protection of national minorities in the league of nations and Czechoslovak Politics (1919–1926)]. In Hledání jistoty v bouřlivých Easech. Češi, Slováci, Němci a mezinárodní systém v první polovině 20. století [Seeking security in stormy times. Czechs, Slovaks, Germans and the international system in the first half of the 20th century] (pp. 107–138). Ústí nad Labem: Albis international.

Glassl, H. (1995). Pokus multinárodního řešení. Bylo Československo vzornou demokracií? [Attempt of a multi-national solution. Was Czechoslovakia an exemplary democracy?] In Češi a Němci – historická tabu [Czechs and Germans – historical taboo] (pp. 127–132). Praha: Prago Media.

Guseva, S., Dombrovskis, V., & Iliško, Dz. (2007). Preparing children for school: the perspective of sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, 8, 48–58.

Hanzal, J. (1999). Občan a stát n proměny myšlení [Citizen and State n Changes of Thought]. In Československo 19181938. Osudy demokracie ve střední Evropě [Czechoslovakia 1918–1938. The fates of democracy in Central Europe] (pp. 148n 151). Praha: Historický ústav AV ČR.

Harna, J. (1990). Politické strany a formování politického systému v Československu po roce 1918 [Political parties and formation of the political system in Czechoslovakia after 1918]. In Politický systém a státní politika v prvních letech existence Československé republiky 19181923 [Political System and State Policy in the First Years of the Czechoslovak Republic 1918–1923] (pp. 8–62). Praha: Historický ústav ČSAV.

Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče [Child in personality: Turning to the child as a challenge and task for teachers and parents]. Praha: Portál.

Hoensch, J. K. (1969). Zum sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis in der Ersten Republik [To the Sudeten German-Czech relationship in the First Republic]. In E. Lemberg, & G. Rhode (Eds.). Das deutsch-tschechische Verhältnis seit 19181969 [The German-Czech relationship since 1918–1969] (pp. 21–48). Stuttgard: W. Kohlhammer Verlag.

Hořec, J. (1994). Z dějin Podkarpatské Rusi [From the history of Subcarpathian Russia]. Praha: Česká expedice.

Iliško, Dz. (2007). Teachers as agents of societal change. Journal of Teacher Education for Sustainability, 7, 14–26.

Iliško, Dz., et al. (2017). Meeting the challenges of ESD competency – based curriculum in a vocational school setting. Discourse and Communication for Sustainable Education, 8(2), 103–113.

Jaworski, R. (1991). The German Minorities in Poland and Czechoslovakia in the Interwar Period. In P. Smith (Ed.). Ethnic Groups in International Relations. Comparative Studies on Goverments and non-dominant Ethnic Groups in Europe 18501940 (pp. 169–185). New York: University Press.

Kaiser, V. (1995). Komunální politika města Ústí nad Labem [Municipal Policy of the City of Ústí nad Labem]. In Dějiny města Ústí nad Labem [History of city of Ústí nad Labem] (pp. 166–188). Ústí nad Labem: Albis International.

Kárník, Z. (1999). Ustanovení ČSR jako parlamentní demokracie v podmínkách národne politické a sociálněpolitické krize střední Evropy (jaro–léto 1920) [Provisions of Czechoslovakia as Parliamentary Democracy in the Context of the National Political and Social-Political Crisis of Central Europe (Spring–Summer 1920)]. In Československo 19181938. Osudy demokracie ve střední Evropě [Czechoslovakia 1918–1938. The fates of democracy in Central Europe] (pp. 90–111). Praha, Historický ústav AV ČR.

Kárník. Z. (2002). České země v éře první republiky (19181938). Díl druhý. Československo a české země v krizi a ohrožení (19301935) [Czech lands in the era of the First Republic (1918–1938). Part two. Czechoslovakia and the Czech Lands in Crisis and Threat (1930–1935)]. Praha: Libri.

Kárník. Z. (2003). České země v éře první republiky (19181938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (19181929) [Czech lands in the era of the First Republic (1918–1938). Part One. The birth, construction and golden years of the republic (1918–1929)]. Praha: Libri.

Kořalka, J. (1997). Minderheitenstatus als Notausweg. Grundrätze der Rechtslage und des Minderheitenschutzes in den böhmischen Ländern vor 1914 und in Tschechoslowakischen Republik nach 1918 [Minority status as an emergency stop. Principles of the legal situation and the protection of minorities in the Bohemian lands before 1914 and in the Czechoslovak Republic after 1918]. In Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen [The minorities between the two world wars] (pp. 96–115). Berlin, Duncker u. Humblot.

Kořalka, J. (1998). Menšinový status jako východisko z nouze [Minority status as a last resort]. In Stereotypy a symboly [Stereotypes and symbols] (pp. 111–133). Praha: Institut základůvzdělanosti UK.

Kováč, D. (1993). Česi, Nemci a Slováci v medzivojnovom Československu. Otázky a odpovede [Czechs, Germans and Slovaks in the interwar Czechoslovakia. Questions and answers]. In Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 19181939 [Collapse of cohabitation. Czechs, Germans and Slovaks in the first republic of 1918–1939] (pp. 255–266). Praha: Ministerstvo zahraniEních věcí České republiky.

Kučerová, S. (2012). Proměny územní struktury základního školství v Česku [Changes in the Territorial Structure of Primary Education in the Czech Republic]. Praha: Česká geografická společnost.

Kural, V. (1993). Československo jako národní stát? Sudetoněmecký problém [Czechoslovakia as a national state? Sudeten German problém]. In Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 19181939 [Collapse of cohabitation. Czechs, Germans and Slovaks in the first republic of 1918–1939] (pp. 88–99). Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republik.

Lemberg, H. (1993). Die Tschechoslowakei im Jahr 1. Der Staatsaufbau, die Liquidierung der Revolution und die Alternativen 1919 [Czechoslovakia in Year 1. The State Structure, The Liquidation of the Revolution and The Alternatives 1919]. In Das Jahr 1919 in der Tschechoslowakei und in Ostmitteleuropa [The year 1919 in Czechoslovakia and in East Central Europe] (pp. 225–248). München: R. Oldenbourg Verlag.

Lemberg, H. (2007). 1918: Die Staatsgründung der Tschechoslowakei und die Deutschen [1918: The founding of Czechoslovakia and the Germans]. In Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 18481989 [Turning points in relations between Germans, Czechs and Slovaks 1848–1989] (pp. 119n 135). Essen: Klartext.

Loužil, J. (1995). Národní identita, domov a vlast sudetských Němců [National Identity, Home and Land of Sudeten Germans]. In Češi a Němci n historická tabu [Czechs and Germans n historical taboo] (pp. 85–93). Praha: Prago Media.

Matějček, J. (2003). O německé menšině za první republiky jen trochu jinak [About the German minority in the First Republic just a little different]. In Z. Radvanovský (Ed.). Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám [Semper idem. To Jiří Tůma to the seventy-five] (pp. 68–76). Ústí nad Labem: Katedra historie Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Měchýř, J. (1996). České menšinové školství v Čechách 1867–1914 [Czech minority education in Bohemia 1867–1914]. In Sborník k problematice multietnicity: Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemí 18481918 [Proceedings on Multiethnic Issues: Czechs, Germans and Jews in the Social Life of the Czech Lands 1848–1918] (pp. 67–84). Praha: Univerzita Karlova.

Měchýř, J. (1998). Vzory chování dělníka v Českých zemích v 19. století [Patterns of worker behavior in the Czech lands in the 19th century]. Studie k sociálním dějinám [Study on social history], 1(8), 99–119.

Pernes, J. (2005). Česko-německé soužití ve společném státě v 19. a 20. století [Czech-German coexistence in a common state in the 19th and 20th centuries]. In Konec soužití Čechůa Němcův Československu. Sborník k 60. výroEí ukončení 2. světové války [The end of the coexistence of Czechs and Germans in Czechoslovakia. Proceedings for the 60th anniversary of the end of World War II] (pp. 23–31). Brno: Centrum demokracie a kultury.

Peroutka, F. (1991). Budování státu. Díl 1. 1918/1919 [Building the state. Part 1. 1918/1919]. Praha: Lidové noviny.

Rahi-Tamm, A., & Saleniece, I. (2016). Re-educating Teachers: Ways and Consequences of Sovietisation in Estonia and Latvia (1940–1960) from the Biographical Perspective. Journal of Baltic Studies, 47(4), 451–472.

Salīte, I., et al. (2016). Sustainability from the Transdisciplinary Perspective: An Action Research Strategy for Continuing Education Program Development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(2), 135–152.

Schelle, K. (2006). Organizace Československého státu v meziválečném období (1918n 1938) [Organization of the Czechoslovak State in the Interwar Period (1918–1938)]. Praha: Eurolex Bohemia.

Staněk, L. (1909). Národnostní poměry v okresu ústeckém [National circumstances in the district of Ústí nad Labem]. In Vývoj a život českých menšin. Díl II. [The Development and Life of Czech Minorities. Part II] (pp. 443–465). Most: Severočeské menšinové knihkupectví a nakladatelství D. J. Bukač.

Šafránek, J. (1918). Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. II. svazek. R. 18481913 [Czech schools. An image of their development and fate. II. volume. Y. 1848–1913]. Praha: Matice Eeská.

Šimáně, M. (2010). K problematice zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867–1918 [On the issue of the establishment of Czech minority primary schools in Ústecko in 1867–1918]. E-Pedagogium, 10(4), 83–92.

Šimáně, M., & Zounek, J. (2012). Metelkův zákon a jeho uplatnění při zřízení německé obecné menšinové školy v Roudníkách v letech 1918–1938 [Metelkais law and its application to the establishment of the German primary minority school in Roudníky in 1918–1938]. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Praha, 10.n12. září 2012 [Quality in education. XX. Annual Conference of the Czech Educational Research Association, Prague, 10th– 12th September 2012] (pp. 648–654). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tóth, A., Novotný, L., & Stehlík, M. (2012). Národnostní menšiny v Československu 19181938: od státu národního ke státu národnostnímu? [National minorities in Czechoslovakia 1918–1938: from national to multinational state?]. Praha: Univerzita Karlova.

Trapl, M. (2003). České menšinové školství v letech 1918–1938 [Czech Minority Education in 1918–1938]. In České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky [Czech National Activities in the Borderlands of the First Czechoslovak Republic] (pp. 109–117). Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého.

Umlauft, F. J. (1960). Geschichte der deutschen Stadt Aussig [History of the German city of Aussig]. Bayreuth: Hilfsverein Aussig.

Valenta, J. (1995). Rozchod Němcůs Čechy v českých zemích v roce 1918 [Breakup of Germans with Czechs in 1918]. In Češi a Němci n historická tabu [Czechs and Germans n historical taboo] (pp. 54–61). Praha: Prago Media.

Valenta, J. (1998). Léta 1918–1919: sebeurčení pro Čechy, Slováky a ...? [Years 1918–1919: self-determination for Czechs, Slovaks and ...?] In T. G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce 19. století do německé okupace Československa [T. Masaryk and the situation in Bohemia and Moravia from the end of the 19th century to the German occupation of Czechoslovakia] (pp. 69–80). Praha, Ústav T. G. Masaryka.

Valenta, J. (1999). Čtyři nástupnické státy a osudy jejich demokracie [Four successor states and the fates of their democracy]. In Československo 19181938. Osudy demokracie ve střední Evropě [Czechoslovakia 1918–1938. The fates of democracy in Central Europe] (pp. 223–231) Praha: Historický ústav AV ČR.

Wils, L. (1993). A historical Perspective. In Ethnic Groups and Language Rights (s. 291n 301). New York: NY University Press.

Zounek, J., & Šimáně, M. (2014). Úvod do studia dějin pedagogiky a školství: kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu [Introduction to the Study of History of Education and Schooling. Chapters from the Methodology of Historical Research]. Brno: Masaryk University.

Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2017). Normální život v nenormální době. Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace [Normal Life in not so Normal Times. Primary Schools and Their Teachers (not only) During the Socalled Normalization Period]. Prague: Wolters Kluwer.

Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2018). “You Have Betrayed Us for a Little Dirty Money!” The Prague Spring as Seen by Primary School Teachers. Paedagogica Historica International Journal of the History of Education, 54(3), 320–337.

Discourse and Communication for Sustainable Education

The Journal of UNESCO Chair on the Interplay of Tradition and Innovation in Education for Sustainable Development (ESD) at Daugavpils University, Latvia

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 113 113 50
PDF Downloads 60 60 11