Damages for Personal Injuries – in Labour and Service Law

Open access

Abstract

The contribution will be devoted to the comparison of damages for non-proprietary loss in public and private sphere. The regulation of service relationship will be analysed in public area, in private area the legal regulation of health injuries in labour law. The aim of the contribution will be a critical analysis of the current state of legal regulation and the proposal de lege ferenda (approximation with labour law). The addressed question is of a fundamental importance for the area of public finances, the functioning of the public area and the enforcement of the rule of law. The historical-comparative method will be used. Particular attention will be paid to the transfer of damages for personal injury to the heir – while in service relationship, such claims terminate (not transferred to the heir), which was taken from the 1960s legislation. They do not terminate after the death in current private law, if recognized or at least claimed in court. Originally, the regulation of damages in public and private law was comparable; however, after the modernization of the private law (2012/14), the protection of persons in service and their relatives becomes weaker, even though it has traditionally been contrary to it in most institutes. Different legal regulations in labour and service law are baseless in the case of damages. The authors propose to modernize the relevant laws, to bring them closer to the Labour Code, both in the possibility of a reasonable increase in damages and in the transfer of damages for pain and diminished social function to the heir.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Act No. 221/1999 Coll. on Professional Soldiers as amended.

 • Act No. 361/2003 Coll. on the Service Relationship of Members of Security Forces as amended.

 • Act No. 262/2006 Coll. the Labour Code as amended.

 • Act No. 89/2012 Coll. Civil Code as amended.

 • Act No. 234/2014 Coll. on Civil Service as amended. Available at: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zakon-o-statni-sluzbe-v-aj.aspx.

 • Bělina M. Drápal L. et al. (2015). Zákoník práce. Komentář (2nd ed). Praha: C. H. Beck.

 • Eliáš K. et al. (2012). Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit.

 • Fiala R. Beerová K. (2015). Comment to § 1475. In Fiala R. Drápal L. et al. (2015). Občanský zákoník IV. Dědické právo § 1475–1720. Komentář. Praha: C. H. Beck pp. 5–6.

 • Government Order No. 290/1995 Coll. establishing a list of occupational diseases as amended.

 • Horák O. (2016). Přechod práv jinak než děděním z pracovního a služebních poměrů. Právní rozhledy 24(20) 713–717.

 • Judgment of the Court of Justice No. 21 Cdo 424/2003.

 • Judgment of the Regional Court in Ostrava dated 19 June 2018 Ref. 22 Ad 10 / 2017–28.

 • Judgment of the Regional Court in Ostrava branch office in Olomouc dated 27 January 2016 ref. 65 Ad 6/2014–48.

 • Judgment of the Regional Court in Ostrava of 30 May 2018 Ref. 22 Ad 17 / 2017–33.

 • Klíma K. et al. (2013). Odpovědnost veřejné moci. Praha: Metropolitan University Prague Press.

 • Kopecký M. (2014). Civilní odpovědnost za výkon veřejné moci. In Handrlica J. (ed.). Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: E. Rozkotová.

 • Mates P. Škoda J. Vavera F. (2011). Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer.

 • Melzer F. Tégl P. et al. (2018). Občanský zákoník. Velký komentář. Sv. IX. Praha: Leges.

 • Pavlátová J. (2018). Služební poměr a nároky pozůstalých po zemřelém státním zaměstnanci. In Pracovní právo 2017. Brno: Masarykova univerzita. Available at: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2017/files/014.html.

 • Pichrt J. (2009). Zanikají smrtí zaměstnance pohledávky na náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění? Bulletin advokacie 23(7–8) 56–58.

 • Pichrt J. Kopecký M. Morávek J. (eds.) (2016). Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha: Wolters Kluwer.

 • Pichrt J. et al. (2015). Zákon o státní službě. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

 • Pichrt J. et al. (2017). Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer.

 • Řehořová L. (2016). Náhrada nemajetkové újmy. In Pichrt J. Kopecký M. Morávek J. (eds.). Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha: Wolters Kluwer.

 • Skoruša L. Horák O. Vičar R. Zbořil T. (2017). Zákon o vojácích z povolání v systému českého práva – k problematice výkladu některých pojmů. Vojenské rozhledy 26(2) 33–43.

 • Skoruša L. Daněk J. et al. (2017). Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

 • Součková M. et al. (2004). Zákoník práce. Komentář (4th ed). Praha: C. H. Beck.

 • Škárová M. (2009). Comment to § 579. In Švestka J. Spáčil J. Škárová M. Hulmák M. et al. Občanský zákoník. Komentář (2nd ed). Praha: C. H. Beck.

 • Tomek P. (2012). Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. S komentářem k 1. 7. 2012 (2nd ed). Olomouc: ANAG.

 • Vysokajová M. Hůrka P. et al. (2015). Zákoník práce. Komentář (5th ed). Praha: Wolters Kluwer.

 • Žďárek R. et al. (2015). Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. Praha: C. H. Beck.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.5

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.24
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.276

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 15
PDF Downloads 9 9 7