Safety of Formworks in the Engineering and General Construction Sector

Abstract

Formwork systems are necessarily used in the implementation of the RC (reinforced concrete) structures. Formworks are required regardless of whether a construction is monolithic or prefabricated and used to form the engineering and general structures or structural elements, such as abutments, supports and decks of the bridges, tanks and retaining walls, but also industrial and accommodation facilities etc. Ensuring the OHS (occupational health and safety) during transport, assembly and disassembly of formworks is a necessary condition for the execution of RC works in a safe and economical way. The paper presents the analysis of the safety requirements for formworks. Furthermore, the general requirements for the execution of the formwork structures were discussed. The most common organizational and technological mistakes and cased of neglects related to the operation of the formwork which lead to infringement of the OHS regulations were also identified.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Arquillos, A.L., Rubio-Romero, J.C., Carrillo-Castrillo, J.A., 2014. Occupational Health and Safety (OHS) at construction projects. A perspective from formworks & falseworks companies. International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, Guimarães, Portugal, 43-47.

 • Brózda, K., Selejdak, J., 2018. Stay-in-Place Formworks Applied in Civil Engineering - Requirements and Scope of the Control. Materials Research Proceedings, 5, 96-100, DOI: 10.21741/9781945291814-17

 • Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 • Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 – Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

 • Dz.U. 2018 poz. 917 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.

 • Ignatowski, P., 2008. Realizacja żelbetowych konstrukcji nowoczesnych budynków użyteczności publicznej. Materiały Budowlane, 6, 85-87.

 • Ignatowski, P., 2011. Deskowania - najczęstsze błędy przy ich doborze, Inżynier budownictwa, 10, 82-86.

 • Jasiczak, J., 2003. Technologie budowlane II. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Poznań, Poland.

 • Johnston, D.W., 2008. Design and Construction of Concrete Formwork, in: E. G. Nawy (Ed.) Concrete Construction Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton, USA.

 • Krawczyńska-Piechna, A., 2016. Problem wyboru deskowania systemowego i propozycja jego rozwiązania, Inżynier Budownictwa, 11, 62-67.

 • Lipinski, T., 2017. Corrosion effect of 20 % NaCl solution on basic carbon structural S235JR steel. 16th International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, Jelgava, Latvia, 1069-1074, DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N225

 • Nowicka-Skowron, M., Ulewicz, R., 2015. Quality management in logistics processes in metal branch, in: METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 1707–1712.

 • Orłowski, Z., 2013. Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland.

 • Piekarczyk, A., Drobiec, Ł., Jasiński, R., 2010. Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie wykonywania oraz kontrola odbiorcza. XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, Poland.

 • PN-90/M-47850:1990. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.

 • PN-EN 13670:2011. Execution of concrete structures (in Polish: Wykonywanie konstrukcji z betonu)

 • PN-EN 1065:2001. Adjustable telescopic steel props – Product specifications, design and assessment by calculation and tests (in Polish: Regulowane teleskopowe podpory stalowe – Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie obliczeń i badań.

 • PN-M-47900-2:1996. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

 • PN-M-47900-3:1996. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

 • Radek, N., Pietraszek, J., Szczotok, A., 2017. Technology and application of electro-spark deposited coatings. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, 1432-1437.

 • Szruba M, 2016. Deskowania i rusztowania. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 3-4, 64-67.

 • Wesołowska, M., Szczepaniak, P., 2012. Technologia deskowań traconych w budynkach energooszczędnych. Izolacje, 3, 26-29.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search