Breeding avifauna of Niemodlin countryside (SW Poland) during the years 2002-2007, and its changes over the last 56 years (1962-2007)

 • 1 Department of Vertebrate Ecology, Wroclaw University of Environmental & Life Sciences, Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Poland.

Abstract

Niemodlin countryside (c. 300 km2) is situated in the south-western part of Opole Silesia, SW Poland. Forests occupy c. 40%, arable grounds – 1/3, and meadows and pastures – 7%. There are 31 fish-ponds with a total diked surface of 663 ha. The paper presents results of field investigations carried out during the years 2002-2007 and an analysis of changes in the breeding avifauna over the last 56 years. During the years 2002-2007, 123 breeding and 11 probably breeding bird species were recorded in this area. During the years 1962-2007 151 species were recorded as breeding residents; and additional five species – as probably breeding resident. The following species were recorded as breeding for the first time in 1962-2007: Haliaeetus albicilla, Larus canus, Motacilla cinerea, Saxicola torquata, Locustella luscinioides, Ficedula albicollis, Corvus corax and Carpodacus erythrinus. In the same period the following species became extinct: Podiceps nigricollis, Anas clypeata, Milvus milvus, and Tringa glareola. The following species increaed in numbers in 1962-2007: Coturnix coturnix, Grus grus, Columba oenas, Apus apus, Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Motacilla cinerea, Saxicola torquata and Corvus corax. In the same period, Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Ciconia ciconia, Aythya nyroca, Perdix perdix, Gallinago gallinago, Larus ridibundus, Tyto alba, Alcedo atthis, Picus viridis, Riparia riparia and Corvus cornix decreased in numbers. The areas with the highest concentration of rare and endangered species are postulated to be protected as nature reserves, landscape parks and other spatial forms of nature conservation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borowiec M. & Grabiński W. (1982): Awifauna leśno-stawowego kompleksu Ziemi Niemodlińskiej z uwzględnieniem badań ilościowych w borach. – Acta Univ. Wratislav. 487, Pr. zool. 12: 1-54.

 • Brinkmann M. (1932): Die Saatkrähenkolonien in Oberschlesien. – Schrifftenr. Ver. Oberschl. Heimatkd. 5: 15-25.

 • – (1933): Fünf Jahre Storchbeobachtung in Oberschlesien. – Schriftenr. oberschles. Heimatkd., Oppeln 7: 1-26.

 • – (1938): Die Uferschwalbenkolonien in Oberschlesien. – Oberschelsier 20: 411-423.

 • – (1939): Neues von unseren Storch. Heimatkd. Falkenberg.

 • – (1944): Veranderungen des Lachmöwenbeständes in Oberschlesien. – Ver. schl. Orn. 28: 43-46.

 • Dobranowski H. (2002): Przeloty jesienne ptaków wodno-błotnych na stawach koło Tułowic. – Przyr. Śląska Opol. 8: 15-20.

 • Dyrcz A. (1973): Ptaki polskiej części Karkonoszy. Ochrona Przyrody 38: 213-284.

 • – (1981): Ptaki Zbiornika Otmuchowskiego. – Acta zool. cracov. 25: 69-102.

 • Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska – monografia faunistyczna. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

 • Flousek J. & Gramsz B. (1999): Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš (1991-1994). Správa KRNAP, Vrchlabí.

 • Grams z B. (2003): Liczebnośc i rozmieszczenie rzadszych gatunków ptaków lęgowych Karkonoszy w latach 1990-2003. –Przyroda Sudetów 6: 153-170.

 • Hebda G. & Wyszyńs ki M. (2001): Świat zwierząt. In: Makowiecki J. & Koziarski S. (eds). Walory przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, Opole, Uniwersytet Opolski, pp. 117-147.

 • Janowski K. (1967): Niektóre ptaki obserwowane w powiecie niemodlińskim w latach 1964-1965. – Acta orn. 10: 243-253.

 • Kollibay P. (1906): Die Vögel der Preussischen Provinz Schlesien. Breslau.

 • Kopij G. (1989): Ptaki okolic Korfantowa w okresie lęgowym. – Ptaki Śląska 7: 98-114.

 • – (1990): Rozmieszczenie i liczebność płomykówki (Tyto alba) na południowej Opolszczyźnie. – Not. orn. 31: 43-52.

 • – (1992): Dokumentacja zanikania kuraków Galliformes na Śląsku Opolskim. – Chrońmy Przyr. ojcz. 48(6): 81-87.

 • – (1996): Awifauna lęgowa Przedgórze Paczkowskie i Obinżenie Otmuchowskie. – Chrońmy Przyr. ojcz. 52(1): 83-89.

 • – (1997): Pozyskanie kuropatwy Perdix perdix i bażanta Phasianus colchicus w województwie opolskim w latach 1963-1989. – Przyr. Śląska Opol. 3: 44-46.

 • – (1999): Awifauna lęgowa Płaskowyżu Głubczyckiego. – Chr. Przyr. ojcz. 55(2): 34-51.

 • – (2001): Awifauna Stawów Niemodlińskich. – Chr. Przyr. ojcz. 57(1): 46-80.

 • – (2002): Ptaki lasów i terenów otwartych Ziemi Niemodlińskiej. – Prz. przyr. 13: 131-148.

 • – (2003a): Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Niemodlińskiej, Nyskiej i Prudnickiej w latach 1974-1991. – Przyr. Śląska Opol. 9: 1-7.

 • – (2003b): Zmiany liczebności gawrona Corvus frugilegus w regionie Nysy na przestrzeni XX wieku. – Przyr. Śląska Opol. 9: 15-16.

 • – (2006a): Awifauna lęgowa Ziemi Grodkowskiej. – Prz. przyr. 17: 87-106.

 • – (2006b): Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w woj. opolskim do roku 2000. – Przyr. Śląska Opol. 12: 6-21.

 • – (2009): Badania ilościowe nad ptakami lęgowymi okolic Niemodlina. – Przyr. Śląska Opol. 15: 1-23.

 • – (2011): Monografia Przyrodnicza Gminy Korfantów. Korfantów: Urząd Miasta i Gminy Korfantów.

 • – (2012a): Awifauna lęgowa Ziemi Nyskiej. – Chrońmy Przyr. ojcz. 68(4): 259-287.

 • – (2012b): Awifauna lęgowa gminy Łambinowice na Śląsku Opolskim. – Przyr. Śląska opol. 18: 1-20.

 • – (2013a): Reproductive performance in relation to population dynamics in the White Stork Ciconia ciconia nesting in the neighboring woodlands and farmlands. – Alauda 81(3): 233-236.

 • – (2013b): Ptaki lęgowe dolnego odcinka Ścinawy Niemodlińskiej. – Przyr. Śląska Opol. 19: 34-35.

 • – (2014): Bocian biały Ciconia ciconia w byłym powiecie niemodlińskim w 1937 r. – Przyr. Śląska Opol. 20: 42.

 • Kopij G., Jeszka W. & Jakubiec Z. (2001): Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Śląsku Opolskim w drugiej połowie XX wieku. – Przyr. Śląska Opol. 7: 1-36.

 • Kopij G. & Profus P. (2014): Występowanie i liczebność kuraków leśnych (Galliformes) na Śląsku w latach 2002-2014 i zmiany w ich liczebności na przestrzeni ostatnich 140 lat. – Chr. Przyr. ojcz. 70: 387-409.

 • Makowiecki J. & Koziarski S. (eds) (2001): Walory przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Opole, Uniwersytet Opolski.

 • Mrugasiewicz A. & Witkowski J. (1962): An ornithological skatch of Barycz Valley in Poland. – British Birds 55: 245-272.

 • Profus P. (2006): Bocian biały w województwie opolskim w roku 2004. In: Guziak R. & J akubiec Z. (eds). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wrocław: PTPP „pro Natura”, pp. 177-199.

 • Profus P. & Mielczarek P. (1981): Zmiany liczebności bociana białego Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) w południowej Polsce. – Acta zool. cracov. 25: 139-218.

 • Pax F. (1925): Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin, Gebrüder Borntraeger.

 • Schönermark R. (1922): Brutvögel des Kreises Falkenberg Ob./Schl. – Ber. Ver. Schles. Orn. 8: 41-48.

 • Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. & Chylarecki P. (eds) (2007): Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk.

 • Sutherland WJ. (2000): The conservation handbook: research, management and policy. Oxford: Blackwell Publishing.

 • Stadie R. (1929): Beiträge zur Biologie der schlesischen Lachmöwenkolonien. – Ber. Ver. Schles. Orn. 15: 23-46.

 • Stawarczyk T., Grabińs ki W. & Karnaś A. (1996): Migracje siewkowych Charadriiformes na zbiornikach Nyskim i Turawskim w latach 1976-1994. – Ptaki Śląska 11: 39-80.

 • Szarski KW. (1950): Obserwacje ornitologiczne w pradolinie Baryczy w latach 1946-49. – Ochrona Przyrody 19: 163-178.

 • Tomiałojć L. & Stawarczyk T. (2003): Awifauna Polski – rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław: PTPP ‘proNatura’.

 • Tomiałojć L. & Witkowski J. (1963): Ptaki obserwowane na terenie powiatu Niemodlin i Opole w dniach 26 i 27.V.1962. – Acta orn. 7: 293-296.

 • Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E. & Stawarczyk T. (1995): Awifauna doliny Baryczy. – Not. orn. 36: 65-74.

 • Witkowski J. & Orłowska B. (2012): Zmiany ilościowe w awifaunie lęgowej stawów milickich w okresie 1995-2010. – Ornis polon. 53: 1-22.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search