The current threat level of fish in river network of individual sea-drainage areas in the Czech Republic

Open access

Abstract

The assessment of changes in the population spread of individual ichthyofauna species (lampreys and fishes) as well as the identification of unfavourable impacts is the necessary prerequisite for the correct selection of corrective measures. The river network in the Czech Republic belongs to the three sea-drainage areas (North Sea, Baltic Sea, and Black Sea). The species composition of the original ichthyofauna and the extent of the threat to some species differs in the individual sea-drainage areas. The original ichthyofauna in the Czech Republic consists of 4 lamprey species and 55 fish species. Out of this, only one lamprey species and 31 fish species originate in all three sea-drainage areas. There are 37 fish species considered as the original ones in the North Sea drainage area, there of 4 species are EX, 1 species EW, and 11 species (29.7%) are threatened. In the Baltic Sea drainage area, there are 4 species EX, 1 species EW, and 8 species (22.8%) threatened out of the total 35 assessed species. Out of 49 species in the Black Sea drainage area, there are 4 species EX and 23 species (46.9 %) threatened.

The most important reasons considered as the causes of the disappearance or reduction in the presence of some fishes are the water pollution, adjustments to water flow beds, the limitation of floods in alluvial areas, the permanent river basin fragmentation, and the spread of invasive species. Out of these factors, the only positive change has been noticed in the pronounced decrease in water flow pollution after 1990. Angling is also considered as the set of targeted bio manipulation which purposefully and often one-sidedly influences fish populations for the benefit of species being interesting for the angling sport.

Adam B., Faller M., Gischkat S., Hufgard H., Lowenberg S. & Mast N. (2012): Ergebnisse nach einem Jahrfischökologischen Monitorings am Doppelxschlitzpass Geesthacht. – Wasser Wirtschaft 102 (4): 49-57.

Andreska J. & Hanel L. (2015): Historical occurrence and extinction of Atlantic salmon in the River Elbe from the fourteenth to the twentieth centuries. – Arch. Pol. Fish. 23: 3-16.

Baruš V., Lusk S. & Gajdůšek J. (1981): Fauna ryb a její zachování v Československu. – Památky a příroda, 1981(10): 619-623.

Birklen P. & Jarošek R. (2014): Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří. – Ochrana přírody 2014(5): 20-23.

Brito D., Ambal R.G., Brooks T. et al. (2010): How similar are national red lists and the IUCN red list? – Biological Conservation 143: 1154-1158.

Brzák M. (1996): Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy. – Acta Mus. Moraviae, Sci.Nat., LXXXI (1/2): 109-120.

CENIA (2010): Zpráva o životním prostředí 2010. Available in http://www.cenia.cz.

Dušek J. (2003): Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční s poznámkami o biologii druhu. Agentura ochrany přírody a krajina ČR, 44 pp.

Freyhof J. & Brooks E. (2011): European Red list of freswater fishes. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 72 pp.

Frič A. (1872): O rybářství v řekách českých a o jeho poměru k umělému pěstování ryb a k průmyslu. – Archiv přírodovědecký k proskoumání Čech, II d. 4: 149-188.

Frič A. (1875): Umělé pěstování ryb v Čechách. V komisi Fr. Řivnáče v Praze, nákl. vlastním, 36 pp.

Frič A. (1876): Zpráva o chovu lososů a pstruhů v Čechách v r. 1874-1875. – Vesmír 5(14): 165-166; 5(16): 186-188.

Frič A. (1908): České ryby a jich cizopasníci. Nákl. vlastním, Praha, 80 pp.

Hajdú J., Koščo J., Pekárik L., Lusková V., Lusk S., Valachovič D. & Tomeček J. (2008): Blatniak tmavý (Umbra krameri): súčasný stav a perspektívy. Sb. XI. Česká ichtyologická konference, MZLU Brno: 67-71.

Hanel L., Andreska J., Drozd B., Hartvich P. & Lusk S. (2015): Biologie a ochrana mihulí. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Vodňany, 551 pp.

Hanel L. & Lusk S. (2003): Červený seznam mihulí a ryb České republiky. – Příroda, Praha 22: 73-82.

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky – rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, 447 pp.

Hartvich P. & Šperl J. (2011): Odchov střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) v přírodních podmínkách pro vodní toky v Národním parku Šumava. Metodická publikace FROV JU České Budějovice, 26 pp.

IUCN (1994): IUCN Red List Categories and Criteria. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. As approved by the 40th Meeting of the IUCN Council, Gland, Switzerland, 30 November 1994. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

IUCN (2001): IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commision. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 21 pp.

IUCN (2003): Guidelines for application of IUCN Red list Criteria at regional levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission.– IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.ii + 26 pp.

IUCN (2010): IUCN Standards and Petitions Subcommittee. 2010. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 8.1. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee in March 2010. Downloadable from http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/RedListGuidelines.pdf.

IUCN (2012a): IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 38 pp.

IUCN (2012b): Guidelines for application of IUCN Red list criteria at region and national levels. Versio 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 41 pp.

Jakoubková R. (2012): Revitalizace v údolí Divoké Orlice. – Orlické hory a Podorlicko 19: 267-275.

Just T., Matoušek V., Dušek M., Fischer D. & Karlík P. (2005): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. ZO ČSOP Hořovicko, 359 pp.

Kava T. (2007): Průběh repatriace lososa obecného v ČR a perspektivy jejího dalšího postupu. Seminář „Losos 2007“, Ústí n.Labem, 11 pp.

Kava T. (2015): Repatriace lososa obecného v povodí Labe na území ČR 2012-2015. Zpráva - ms., 41 pp.

Klečka J. (2005): Spojená Bečva po povodních 97-příklad spontánního vývoje toku. Sb. Říční krajina 3, Olomouc, pp. 155-162.

Kottelat M. & Freyhof J. (2007): Handbook of European freshwater fishes. Kottelat Cornol Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, 646 pp.

Kříž V. (1997): Fyzickogeografická charakteristika povodí horního toku Odry na území Č. republiky. – Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Geografica - Geologica 5: 7-16.

Lojkásek B. & Lusk S. (2001): Ohrožené a bioindikačně významné druhy mihulovců a ryb v povodí řeky Odry na území Moravy a Slezska. – Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica - Ecologica 8: 133-140.

Lojkásek B. & Lusk S. (2006): Ichtyofauna povodí Odry - příčiny a perspektivy. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Environmental changes and biological assessment III., pp. 230-234.

Lusk S. (1989): Gene pool of fishes in Czechoslovakia: present state and conservation efforts. Práce VÚRH Vodňany 18: 15-26.

Lusk S. (1995): Influence of valley dams on the changes in fish communities inhabiting streams in the Dyje river drainage area. – Folia Zool. 44: 45-56.

Lusk S. (1996): The status of the fish fauna in the Czech Republic. In: Kirchhofer A. & Hefti D. (eds): Conservation of endangered freshwater fish in Europe. Birkhäuser Verlag Basel/Switzerland, pp. 89-98.

Lusk S. (2010): Jak je to s blatňákem tmavým na jižní Moravě? – Živa 2010, č. 3, Forum, L: 1 s.

Lusk S., Bartoňová E., Lusková V., Lojkásek B. & Koščo J. (2008a): Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus - rozšíření a genetická diverzita v povodí řek Morava, Odra (Česká republika) a Hornád (Slovensko). – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 67-80.

Lusk S., Halačka K., Lusková V. & Horák V. (2005): Distribution of Gobio species in the Czech Republic. – Folia Zool. 54 (Suppl.) 1: 56-64.

Lusk S. & Hanel L. (1996): Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 1995. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (I): 16-25.

Lusk S., Hanel L. & Křesina J. (2008b): Je zánik populace mihule ukrajinské Eudontomyzon mariae v Račím potoce neodvratný? – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 6-16.

Lusk S., Hanel L., Lojkásek B., Lusková V. & Muška M. (2015): Červený seznam mihulí a ryb České republiky - ms., verze 2015.

Lusk S., Hanel L. & Lusková V. (2004): Red List of the ichthyofauna of the Czech Republic: Development and present status. – Folia Zool. 53: 215-226.

Lusk S., Hartvich P. & Lojkásek B. (2014): Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků FROV JU, Vodňany, 254 pp.

Lusk S. & Holčík J. (1998): Význam bezbariérového spojení říčního systému Moravy a Dyje na: území České republiky s Dunajem. Biodiverzita ichtyofauny ČR (II): 69-83.

Lusk S., Lohniský K. & Vostradovský J. (1994): Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Sborník referátů z ichtyologické konference, Vodňany: 187-193.

Lusk S., Lojkásek B., Halačka K. & Lusková V. (2003): „Povodňové“ revitalizace na Rožnovské Bečvě. Bull. Lampetra V, ZO ČSOP Vlašim: 106-111.

Lusk S., Lusková V. & Hanel L. (2010): Alien species in the Czech Republic and their impact on the native fish fauna. – Folia Zool. 59: 57-72.

Lusk S., Lusková V., Halačka K. & Horák V. (2002a): Osteichthyes. In: Řehák Z., Gaisler J., Chytil J. (eds): Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 106: 29-49.

Lusk S., Lusková V., Halačka K. & Lojkásek L. (2000): Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (III): 21-28.

Lusk S., Lusková V., Halačka K., Šlechta V. & Šlechtová V. (2002b): Status and protection of species and intraspecific diversity of the ichthyofauna in the Czech Republic: 23-33 pp. In: Colares-Pereira M.J., Coelho M.M., Co wx I.G. (eds): Conservation of freshwater fishes: Options for the future. Fishing News Books, Blackwell Science Ltd, Oxford, 462 pp.

Lusk S., Lusková V., Hanel L., Lojkásek B. & Hartvich P. (2011a): Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 2010. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII): 68-78.

Lusk S., Lusková V. & Hanel L. (2011b): Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky. Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII): 79-97.

Lusk S., Májsky J., Lusková V. & Halačka K. (2002c): Výskyt sekavčíka horského Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) v toku Vláry na území České republiky a Slovenska. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV): 121-126.

Merta L. (2008): Vzácné druhy mihulí a ryb Olomouckého kraje. Rozšíření a ochrana. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 79 pp.

MŽP (2007): Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007-2013. Ministerstvo životního prostředí ČR, 49 pp.

Plesník J. & Cepáková E. (2005): Kategorie a kritéria IUCN – Světového svazu ochrany přírody pro červené seznamy ohrožených druhů, pp.15-35, In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů Č. republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Pokorná L. (2011): Nepůvodní druhy ryb ve světle zákona o ochraně přírody. – Ochrana přírody (1): 12-13.

Mamcarz A. (2000): Decline of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio L., 1758 in Poland: An outline of problems and prospects. – Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 16(1-4): 191-202.

Mendel J., Lusk S., Lusková V., Koščo J., Vetešník L. & Halačka K. (2008a): Druhová pestrost hrouzků rodů Gobio a Romanogobio na území České republiky a Slovenska. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 17-24.

Mendel J., Lusk S., Vasil'eva E.D. et al. (2008b): Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy. – Molecular Phylogenetics and Evolution 47: 1061-1075.

Miller R.M., Rodríguez J.P., Aniskowicz-Fowler T. et al. (2007): National threatened species listing based on IUCN criteria and regional guidelines: current status and future perspectives. – Conserv Biol. 21(3):684-96.

Rodríguez J.P. (2008): National Red Lists: the largest global market for IUCN Red List Categories and Criteria. – Endang.Species Res. 6: 193-198.

Rodríguez J.P., Keith D.A., Rodríguez-Clark K.M. et al. (2015): A practical guide to the application of the IUCN Red List of Ecosystems criteria. – Phil. Trans. R. Soc. B 370: 20140003.

Slavíkova A., Pravec M., Horecký J. & Dobrovský P. (2009): Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. MŽP, Praha, 14 pp., 9 maps.

Volaufová L. (2008): Kvalita povrchových vod v České republice. – Vesmír 87: 769-770.

Vostradovský J. & Šmíd J. (1999): Pstruh mořský opět v Labi? – Rybářství 5: 216-218.

Williot P., Rochard E., Desse-Berset N., Kirschbaum F. & Gessner J. (2011): Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758: The Reunion of the European and Atlantic Sturgeons. Springer Science & Business Media, 668 pp.

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 155 153 11
PDF Downloads 60 59 10