Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia)

Open access

Abstract

We present results of the bryofloristic survey of fens and degraded fens of the National Nature Monument ‘Jestřebské slatiny’ - ‘Shnilé louky’, ‘Baronský rybník’ and meadow ‘Pod Konvalinkovým vrchem’. Seventeen species of liverworts and 70 mosses were recorded in course of several visits by the authors, of which four liverworts and three mosses are classified as threatened in the Czech Republic. The most significant record was the re-discovery of a putatively vanished moss of rich fens, Campyliadelphus elodes, at the locality ‘Pod Konvalinkovým vrchem’. Given the regional importance of the record, we performed the revision of herbarium specimens from our country and present the typification of Chrysohypnum elodes var. salinum Podp., described from South Moravia.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Albrecht J. (ed.) (2003): CHKO Třeboňsko. In: Mackovčin P. & Sedlářek M. (eds): Chráněná území ČR svazek VIII pp. 510-576 AOPK ČR a EkoCentrum Brno Praha.

 • Anonymus (1994): Zajímavé nálezy. - Bryonora 14: 20-21.

 • AOPK ČR (2006): Jestřebsko - Dokesko. In: Evropsky významné lokality v České republice. - http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000102130 [visited 2.6.2015].

 • Buryová B. (2003): Riccardia chamaedryfolia. In: Kučera J. (ed.): Zajímavé bryofloristické nálezy I. Bryonora 31: 28.

 • Chytrý M. (ed.) (2011): Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace 828 pp. Academia Praha.

 • Danihelka J. Chrtek J. J. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. - Preslia 84: 647-811.

 • Duda J. & Vá ňa J. (1976): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei - XX. - Časopis Slezského muzea Opava (A) 25: 97-117.

 • - (1981): Rozšíření játrovek v Československu - XXXII. - Časopis Slezského muzea Opava (A) 30: 193-209.

 • - (1986): Rozšíření játrovek v Československu - XLV. - Časopis Slezského muzea Opava (A) 35: 21-30.

 • Hedenäs L. (2003): The European species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex including some related or similar species. - Meylania 28: 1-116.

 • Hein T. (1874): Beiträge zur Laubmoosflora des Troppauer Kreises. - Jahresbericht über die Staatsoberrealschule in Troppau für das Schuljahr 1873-74 Troppau.

 • Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of the bryophytes of the Czech Republic (2003). - Preslia 75: 193-222.

 • Kučera J. Bradáčová J. Holá E. Kubešová S. Manukjanová A. Mikulášková E. Štechová T. Tkáčiko vá J. & Vicherová E. (2013): Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany University of South Bohemia in 2012 and 2013.

 • - Časopis Slezského zemského muzea série A 62: 173-184.

 • Kučera J. Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. - Preslia 84: 813-850.

 • Kučera J. Zmrhalová M. Buryová B. Plášek V. & Vá ňa J. (2004): Bryoflora of the Úpská jáma cirque and adjacent localities of the Eastern Krkonoše Mts. - Časopis Slezského zemského muzea série A 53: 143-173.

 • Mackovč in P. Sedlářek M. & Kuncová J. (eds) (2002): Okres Česká Lípa. In: Ma cko včin P. Sedlářek M. & Kuncová J. (eds): Liberecko Chráněná území ČR svazek III pp. 67-109 AOPK ČR a EkoCentrum Brno Praha.

 • Maixnerová M. (in litt.): Rozšíření druhů rodu Campylium Mitt. v Československu. (Diplomová práce).Univerzita Karlova 1990 Praha.

 • Podpěra J. (1906): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1905-1906. - Zprávy Komisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy oddělení botanické 2: 1-82.

 • - (1912): Nové mechy květeny moravské. - Živa 22: 238-239. - (1913): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1909-1912. - Časopis Moravského musea zemského 13: 233-257.

 • - (1923): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za léta 1913-1922. - Sborník Klubu přírodověd. v Brně za rok 1922 5: 1-29.

 • Quitt E. (1971): Klimatické oblasti ČR 1 : 500 000 Studia geographica 16 74 pp. Geografický ústav ČSAV Brno.

 • Schiffner V. & Schmidt A. (1886): Moosflora des nördlichen Böhmen. - Lotos 34: 3-74.

 • Svěrá k T. (1905): Mechy listnaté na Opavsku. - Věstník Matice opavské 13: 49-60.

 • Štechová T. (in litt.): Inventarizační průzkum NPP Swamp z oboru bryologie (mechorosty). (Ms.) AOPK ČR 2013 15 pp. Praha.

 • Štechová T. Holá E. Ekrtová E. Manukjanová A. & Kučera J. (2014a): Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality 64 pp. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha.

 • Štechová T. Manukjanová A. Holá E. Kubešová S. Novotný I. & Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České republice. - Bryonora 46: 24-33.

 • Štechová T. Manukjanová A. Vicherová E. & Kuč era J. (2013): Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy 53: 120-127.

 • Štechová T. Peterka T. Lysák F. Bradá čo vá J. Holá E. Hradílek Z. Kubešová S. Novotný I. Bartošová V. Velehradská T. & Kuč era J. (2014b): Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. - Acta rerum naturalium 17: 7-32.

 • Štechová T. Štech M. & Kučera J. (2012): The distribution of Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae) in the Czech Republic. - Bryonora 49: 5-16.

 • Váňa J. & Kuč era J. (2002): Cephalozia macrostachya confirmed in the Czech Republic. - Preslia 74: 197-200.

 • Velenovský J. (1897): Mechy české - Rozpravy česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění třída II. VI/6: 1-352.

 • Vondráková M. (in litt.): Mechorosty lokality Shnilé louky u Jestřebí (okr. Česká Lípa). (Bakalářská práce). Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2013 58 pp. Ústí nad Labem.

 • Watzel C. (1874): Die im Horizonte vom Böhm.- Leipa vorkommenden Moose und Gefäss-Cryptogamen. - Elfter Jahresbericht der Communal-Oberrealschule in Böhm. Leipa für das Schuljahr 1873-74: 1-28.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 231 126 5
PDF Downloads 95 67 2