Comparison of breeding bird communities in the interior and on the edge of Tilio-Carpinetum hornbeam

 • 1 Department of Vertebrate Ecology, Wrocław University of Environment & Life Sciences, ul. Kożuchowski 5b, 51-631 Wrocław

Abstract

There are precious remnants of Tilio-Carpinetum vegetation in the Nysa Kłodzka Valley near Grodków forming three forests. During the years 2002-2004, the line transect method has been employed to assess dominance of birds breeding in these forests. Three transects were fixed in the forest interior and two transects on the edges along the Nysa Kłodzka river. A total of 63 bird species were recorded, inside the forests - 59, while on the edges - 51 species. Both in the interior and on the edges dominant species constituted 53%. However, species composition in the dominant groups were different. Both in interior and on the edges Fringilla coelebs, Sturnus vulgaris, Phylloscopus collybita and Sylvia atricapilla dominated; in interior forest Parus major, Sitta europaea and Erithacus rubecula were also dominants, while on the edges - Turdus merula and Emberiza citrinella were also in this group. In comparison with natural Tilio-Carpinetum hornbeam forest, the proportion of dominant species in hornbeam forests near Grodków was lower, what is probably the result of the edge effect.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bauer H.-G. & Ber thold P. (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. Wiesbaden, Aula Verlag.

 • Bibby C. J., Burgess N. D. & Hill D. A. (1992): Bird census technique. London, Academic Press.

 • Bogucki Z. (1977): Ptaki rezerwatu „Dębina” pod Wągrowcem. - Bad. fizjograf. Pol. zach., Ser. C, Zool. 30: 169-183.

 • Dyrcz A. (1963): Badania porównawcze nad awifauną środowiska leśnego i parkowego. - Acta orn. 7: 337-385.

 • Gromadzki M., Dyrcz A., Gło wac iński Z. &Wieloch M. [red.] (1994): Ostoje ptaków w Polsce. Gdańsk. OTOP.

 • Jermaczek A. (1991): Ugrupowania ptaków lęgowych lasów liściastych Ziemi Lubuskiej. - Prz. przyr. 2 (2/3): 3-64.

 • Kopij G. (2000): Badania ilościowe nad ptakami lęgowymi w lasach Nadleśnictwa Tułowice. - Przyr. Śląska opol. 6: 24-30.

 • - (2005b): Ptaki lęgowe rezerwatów przyrody „Dębina” i „Kokorycz” w grądach nad Nysą Kłodzką koło Kopic. - Przyr. Śląska opol. 11: 35-37.

 • Matuszkiewicz M. (2002): Zespoły leśne Polski. Warszawa. PWN.

 • Mazur S. (1992): Podzespół grądu kokoryczkowego Tilio-Carpinetum corydaletosum oraz podzespół grądu czosnkowego Tilio-Carpinetum allietosum w Dolinie Nysy Kłodzkiej. - Zesz. przyr. OTPN 28: 39-53.

 • Ranoszek E. (1969): Ilościowe obserwacje ptaków w grądzie nadodrzańskim. - Not. orn. 10: 10-14.

 • Tomiałojć L. (1974): Charakterystyka ilościowa lęgowej i zimowej awifauny lasów okolic Legnicy (Śląsk Dolny). - Acta orn. 14: 59-97.

 • Tomiałojć L. & Profus P. (1977): Comparative analysis of breeding bird communities in two parks of Wrocław and in an adjacent Querco-Carpinetum forest. - Acta orn. 16: 117-177.

 • Tomiałojć L. & We soło wski T. (1986): Structure of primaeval forest bird community during 1970s and 1990s (Bialowieza National Park). Acta orn., 20: 121-310.

 • Tomiałojć L., Weso ło ws ki T. & Walankiewicz W. (1984): Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). - Acta orn. 20: 241-310.

 • Weiner J. (1999): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Warszawa, PWN.

 • Weso ło wski T., Ro wiński P., Mitrus C. & Czeszczewik D. (2006): Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland) at the beginning of the 21st century. - Acta orn. 41: 55-70.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search