Records of interesting flies (Diptera) attracted to meat baited pyramidal trap on sapping stump of European walnut (Juglans regia) in Central Bohemia (Czech Republic)

Open access

Records of interesting flies (Diptera) attracted to meat baited pyramidal trap on sapping stump of European walnut (Juglans regia) in Central Bohemia (Czech Republic)

A pyramidal trap with combined bait is described and illustrated. The trap inserted above sapping stump of European walnut (Juglans regia) in a site in Central Bohemia near Uhlířské Janovice in 2010 yielded a rich spectrum of flies (Diptera). Records of 24 species most interesting from the faunistic, biological and nature conservancy point of view are given with comments upon their distribution and biology but a number of other captured species are also mentioned. Besides species developing in or attracted as adults to sap runs [e.g. Syrphidae: Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758), Aulacigastridae: three Aulacigaster spp., various Drosophilidae], other important components were formed by saproxylic [Xylomyidae: Solva marginata (Meigen, 1820), some Stratiomyidae, many Lonchaeidae, Milichiidae: Milichia ludens (Wahlberg, 1847), some Muscidae], mycophagous (some Asteiidae, Sphaeroceridae, Drosophilidae), necrophagous (some Sepsidae, Acartophtalmidae, Milichiidae, Sphaeroceridae) and saprophagous (some Sepsidae, Carnidae, Milichiidae, Sphaeroceridae) species, both latter attracted to meat-bait used in the trap. Aulacigaster falcata Papp, 1998 is the first record from Bohemia.

Nálezy zajímavých druhů dvoukřídlých (Diptera) přilákaných do pyramidální pasti na mokvajícím pařezu ořeˇáku vlaˇského (Juglans regia) s návnadou hnijícího masa ve středních Čechách (Česká republika)

Je popsán a vyobrazen nový model pyramidální pasti, která byla instalována nad mokvajícím pařezem ořeˇáku vlaˇského (Juglans regia) s návnadou masa na lokalitˇ Bláto poblíˇ Uhlířských Janovic ve středních Čechách v roce 2010. Bˇhem celosezónní expozice tato past zachytila bohaté druhové spektrum dvoukřídlého hmyzu (Diptera). Je prezentován výčet nálezů 24 druhů zajímavých z faunistického, bionomického nebo ochranářského hlediska s komentáři k jejich rozˇíření a bionomii, přičemˇ je zmínˇna jeˇtˇ řada dalˇích zachycených druhů. Kromˇ druhů, které se vyvíjejí nebo jsou lákány jako imága na mokvající mízu [např. Syrphidae: Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758), Aulacigastridae: 3 druhy rodu Aulacigaster, různé druhy čeledi Drosophilidae], tvořily dalˇí významné sloˇky zachycených dipter druhy saproxylické [Xylomyidae: Solva marginata (Meigen, 1820), nˇkolik druhů čeledi Stratiomyidae, četné druhy čeledi Lonchaeidae, Milichiidae: Milichia ludens (Wahlberg, 1847) a nˇkteré druhy čeledi Muscidae], mykofágní [nˇkteré druhy z čeledí Asteiidae, Sphaeroceridae a Drosophilidae], nekrofágní [nˇkolik druhů z čeledí Sepsidae, Acartophtalmidae, Milichiidae, Sphaeroceridae] a ˇiroce saprofágní [nˇkteré druhy z čeledí Sepsidae, Carnidae, Milichiidae, řada druhů čeledi Sphaeroceridae], při čemˇ poslední dvˇ skupiny byly zřejmˇ přlákány na masovou návnadu, která byla v pasti také pouˇita. Nález druhu Aulacigaster falcata Papp, 1998 (Aulacigastridae) je prvním záznamem výskytu v Čechách.

References
 • Baechli G., Vilela C. R., Escher S. A. & Saura A. (2004): The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 39, Brill, Leiden-Boston, 362 pp.

 • Barták M. (1997): The biomonitoring of Diptera by means of yellow pan water traps. In Vaˇhara J. & Rozkoˇný R. (eds): Dipterologica bohemoslovaca 8. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biologia 95: 9-16.

 • Barták M. (2005): Sepsidae (kmitalkovití). P. 325. In: Farkač J., Král, D.& ˇkorpík M., (eds): Červený seznam ohroˇených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

 • Barták M., Frydrych J., Loˇák M., Cagaˇ B., Rotrekl J., Kolařík P. & Rudiˇová I. (2008): Diptera families in grassland agroecosystems under different management practices. Pp. 15-25. In Kubík ˇ. & Barták M. (eds): Workshop of Animal Biodiversity, ČZU, Jevany, 96 pp.

 • Barták M., Zeman V. & Zuska J. (1997): Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera: Sepsidae, Piophilidae, Chloropidae. In Vaˇhara J. & Rozkoˇný R. (eds): Dipterologica bohemoslovaca 8. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia 95: 226-227.

 • Ferrar P. (1987): A guide to the breeding habits and immature stages of Diptera Cyclorrhapha. Entomonograph 8, pt. 1 and pt. 2, E. J. Brill/Scandinavian Science Press, Leiden-Copenhagen, 907 pp.

 • Gregor F., Rozkoˇný R., Barták M. & Vaˇhara J. (2002): The Muscidae (Diptera) of Central Europe. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biologia 107: 1-280.

 • Hennig W. (1955-64): Muscidae. In Lindner E. (ed.): Die Fliegen der Palaearktischen Region, 63b, Schweitzerbart, Stuttgart, 1110 pp.

 • Jeˇek J. & Hájek J. (2007): Psychodidae (Diptera) of the Orlické hory Protected Landscape Area and neighbouring areas with descriptions of two new species from the Czech Republic. - Acta Entomol. Mus. Natn. Pragae 47: 237-285.

 • Kassebeer C. F. (2001): Die einheimische Arten der Gattung Aulacigaster, 1835 (Diptera, Aulacigastridae). - Dipteron (Kiel) 1: 23-32.

 • Laveissière C. & Grébaut P. (1990): The trapping of tsetse flies (Diptera: Glossinidae). Improvement of a model: the Vavoua trap. - Trop. Med. Parasitol. 41(2): 185-92.

 • Máca J., Kubík ˇ. & Barták M. (2005a): Lonchaeidae. Pp. 245-248. In Barták M. & Kubík ˇ. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemˇdˇlská univerzita v Praze, Praha, 434 pp.

 • Máca J., Kubík ˇ. & Barták M. (2005b): Odiniidae. Pp. 283-284. In Barták M. & Kubík ˇ. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemˇdˇlská univerzita v Praze, Praha, 434 pp.

 • Máca J., Kubík ˇ. & Barták M. (2005c): Drosophilidae. Pp. 349-354. In Barták M. & Kubík ˇ. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemˇdˇlská univerzita v Praze, Praha, 434 pp.

 • MacGowan I. & Rotheray G. (2008): British Lonchaeidae. Handbooks for the identification of British insects, Vol. 10, part 15, Royal Entomological Society, St. Albans, 142 pp.

 • Marshall S. A., Roháček J., Dong H. & Buck M. (2011): The state of Sphaeroceridae (Diptera: Acalyptratae): a world catalog update covering the years 2000-2010, with new generic synonymy, new combinations, and new distributions. - Acta Entomol. Mus. Natn. Pragae 51: 217-298.

 • Mazánek L. & Barták M. (2005): Syrphidae (pestřenkovití). Pp. 300-303. In Farkać J., Král, D. & ˇkorpík M. (eds): Červený seznam ohroˇených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 760 pp.

 • McLean I. (2010): Chapter 2. Collecting and recording Diptera. Trapping Diptera. Pp. 95-102. In Chandler P. (ed.): A dipterist's handbook (2nd Edition). The Amateur Entomologist Vol. 15, The Amateur Entomologist's Society, Brentwood, Essex, 525 pp.

 • Merz B. & Roháček J. (2005): The Western Palaearctic species of Stenomicra Coquillett (Diptera, Periscelididae, Stenomicrinae), with description of a new species of the subgenus Podocera Czerny. - Rev. suisse Zool. 112(2): 519-539.

 • Nagatomi A. & Rozkoˇný R. (1997): Family Xylomyidae. Pp. 369-378. In Papp L. & Darvas B. (eds): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance). Vol. 2. Nematocera and lower Brachycera. Science Herald, Budapest, 592 pp.

 • Pape T. 1998: 3. 53. Family Rhinophoridae. Pp. 679-689. In Papp L. & Darvas B. (eds): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance). Vol. 3. Higher Brachycera. Science Herald, Budapest, 880 pp.

 • Papp L. (1998): The Palaearctic species of Aulacigaster Macquart (Diptera: Aulacigastridae). - Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 43(3)(1997): 225-234.

 • Pont A. C. & Meier R. (2002): The Sepsidae (Diptera) of Europe. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 37, Brill, Leiden-Boston-Köln, 220 pp.

 • Roháček J. (1996): Fourth supplement to the acalyptrate Diptera fauna of the Czech Republic and Slovakia. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 45: 17-28.

 • Roháček J. (2005a): Stenomicridae. P. 334. In Farkač J., Král D. & ˇkorpík M. (eds): Červený seznam ohroˇených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 760 pp.

 • Roháček J. (2005b): Milichiidae (zavalitkovití). Pp. 338-339. In Farkač J., Král D. & ˇkorpík M. (eds): Červený seznam ohroˇených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 760 pp.

 • Roháček J. (2006): Desmometopa microps Lamb, 1914. Pp. 321-322. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. [Alien species in the fauna and flora of the Czech Republic]. Český svaz ochránců přírody, Praha, 496 pp. (in Czech).

 • Roháček J. (2011): Taxonomy of Stenomicra cogani, with description of S. gracilior sp. nov. from Turkey and comparative morphology of terminalia in Stenomicridae (Diptera). - Acta. Entomol. Mus. Natn. Pragae 51(2): 697-722.

 • Roháček J. & Barták M. (2001): Trixoscelididae. In Barták M. & Vaˇhara J. (eds): Diptera in an industrially affected region (north-western Bohemia, Bílina and Duchcov environs), II. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biologia 105: 407-409.

 • Roháček J., Kubík ˇ. & Barták M. (2005a): Acartophthalmidae. Pp. 282-283. In Barták M. & Kubík ˇ. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemˇdˇlská univerzita v Praze, Praha, 434 pp.

 • Roháček J., Kubík ˇ. & Barták M. (2005b): Carnidae. Pp. 311-315. In Barták M. & Kubík ˇ. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemˇdˇlská univerzita v Praze, Praha, 434 pp.

 • Roháček J., Kubík ˇ. & Barták M. (2005c): Milichiidae. Pp. 315-318. In Barták M. & Kubík ˇ. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemˇdˇlská univerzita v Praze, Praha, 434 pp.

 • Roháček J., Kubík ˇ. & Barták M. (2005d): Trixoscelididae. In Barták M. & Kubík ˇ. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemˇdˇlská univerzita v Praze, Praha, 434 pp.

 • Roháček J. & Máca J. (2010): New and interesting records of Diptera (Asteiidae, Aulacigastridae, Milichiidae, Sphaeroceridae) from the Czech Republic. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 165-170.

 • Rozkoˇný R. (1983): A biosystematic study of the European Stratiomyidae (Diptera). Vol. 2., W. Junk, The Hague-Boston-London, 431 pp.

 • Speight M. C. D. (2003): Species accounts of European Syrphidae (Diptera) 2003. In Speight M. C. D., Castella E., Sarthou J.-P. & Ball S. (eds): Syrph the Net, the database of European Syrphidae, Vol. 39, Syrph the Net publications, Dublin, 209 pp.

 • ˇevčík J. (2010): Czech and Slovak Diptera assocaited with fungi. Slezské zemské muzeum, Opava, 112 pp.

 • Walton W. E. (2009): Effectiveness of pyramidal emergence traps for estimating production of Culex mosquitoes (Diptera: Culicidae). -J. North Am. Benthol. Soc. 28(3): 676-682.

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 8 8 8
PDF Downloads 1 1 1