Initiatives to Overcome Social Inequalities in Public Health Management in the European Union

Open access

Abstract

This paper focuses on the methods to reduce social inequalities through appropriate public health management implemented within the EU. In the initiatives taken by the EU, it is important to contribute to the achievement of greater equality in terms of health in all social groups in the member states, and to reduce heterogeneity between countries in combating health inequalities by focusing on their socioeconomic determinants related to health and lifestyles. The research method adopted in this paper was the analysis of documents related to direct actions on health safety and health policy within the European Union.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bsoul-Kopowska M. 2019 Strategic goals of the European Union In managing health security. R. Ulewicz R.R. Nikolić (ed.). System safety: Human - Technical – Facility – Environment wyd. De Gruyter Częstochowa.

 • Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia Fundusze unijne 2007 – 2013http://www.csioz.gov.pl/wiw/index.php/fundusze-unijne-2007-2013.html

 • Dotacje Unijne Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia http://www.dotacja-unijna.com/unijne,link-24,podlink-37.html,Program+Operacyjny+Infrastruktura+i+Srodowisko,Bezpieczenstwo+zdrowotne+i+poprawa+efektywnosci+systemu+ochrony+zdrowia

 • Europejski Fundusz Społeczny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Działanie 2.3.1 – opracowanie kompleksowych programów zdrowotnychhttp://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/priorytet-ii/dzialanie-23/poddzialanie-231/

 • Europejski Fundusz Społeczny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Działanie 2.3.2 – Doskonalenie zawodowe kadr medycznychhttp://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/priorytet-ii/dzialanie-23/poddzialanie-232/

 • Fundusze strukturalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/

 • Ruszkowski J. 2010. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

 • Sytnik-Czetwertyński J. Cianciara D. 2016. The individual face to face with public health: a conflict of interests or a conflict of conditions? Journal of Education Health and Sport 6(2):223-237 eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46590

 • Ślusarz B Mitela-Grzybek A. 2013. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej na przykładzie województwa lubuskiego. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 4 269-278 p. 271

 • Warchoł M. 2017. Dotacje unijne w latach 2007-2013 a system ochrony zdrowia w Polsce Journal of Education Health and Sport 7 (5) 401-409.

 • Wrześniewska – Wal I. 2016 Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej. Postępy Nauk Medycznych. XXIX (5) 322-326.

 • https://europa.eu/european-union/topics/health_pl (dostęp: 03.03.2019)

 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016E168 (dostęp:12.03.2019)

 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-823_pl.htm (dostęp: 23.03.2019)

 • https://ec.europa.eu/health/social (dostęp: 23.03.2019)

 • https://ec.europa.eu/health/state/summary_pl (dostęp: 25.03.2019

 • https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_pl (dostęp: 25.03.2019

 • http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170608STO76912/polityka-spoleczna-europejczycy-oczekuja-od-ue-wiecej-dzialan (dostęp: 23.03.2019)

 • https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_pl.pdf (dostęp: 25.03.2019)

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 8 8 3
PDF Downloads 3 3 3