Quality of Life Improvement in Kaizen Aspect

Joanna Rosak-Szyrocka 1
 • 1 Department of Production Engineering and Safety, Czestochowa University of Technology, Poland

Abstract

The aim of the research is to analyze the quality of life improvement (Kaizen) in the running aspect in Poland. Until now, issues related to the running analysis of the quality life in terms were not the subject of broader, comprehensive scientific considerations. The research was taken in 2019 year and covered a group of 396 runners. The respondents are women posing 67,9% and men posing 32,1% residing in different areas of Poland. The research was based on a questionnaire (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Although for most respondents the result is not the most important, they try to improve their running attitude and time. Runners use different ways to be motivated to work on themselves. An example of motivators can be a medal, obtained at the finish line or sharing success with participation in competition on social networks (Facebook).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Behensky, J. A., Janet Roe, M. S. & Bolton, R. Lean Sigma – Will it work for Healthcare? FOCUS: Organizational Improvement/Project Management. Journal of Healthcare Information Management, 19 (1): 39-44, (2005).

 • Berwick, D.M. Continuous improvement as an ideal in health care. New England Journal Medicine, (320): 53–56, (1989).

 • Burchart – Korol D., Furman J. Kaizen jako strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych, Hutnik, Nr 2, s. 158-162, (2009).

 • Dickson E.D., Zlatko A., Vetterick D., Eller A., Singh S. Use of Lean in the Emergency Department: A Case Series of 4 Hospitals, Annals of Emergency Medicine, Volume 9, October: 504-510, (2009).

 • Dziubiński Z. Zmiana społeczno-kulturowa a renesans sportu powszechnego w Polsce, [w:] A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk (red.), Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, (2016)

 • Furterer, S., Elshennawy, A. Implementation of TQM and Lean Six Sigma tools in local government: a framework and a case study, Total Quality Management, Vol. 16, No. 10: 1179-91. (2005).

 • Glover W.J., Farris J.A., Van Aken E.M., Doolen T.N. Human resource outcomes: An empirical study, International Journal of Production Economics,Volume 132, Issue 2, August: 197–213 (2011).

 • Imai K. KAIZEN. New York: Random House, (1986).

 • Ito H., Iwasaki S., Nakano Y., Imanaka Y., Kawakita H., Gunji A. Direction of quality improvement activities of health care organizations in Japan, International Journal for Quality in Health Care, Volume 10, Number 4: 361–363, (1998).

 • Kim CS, Spahlinger DA, Kin JM. Lean health care: what can hospitals learn from a world-class automaker? Journal Hospital Medicine, No. 1: 191-199, (2006).

 • Liker, J. The Toyota Way, Simon & Schuster, New York, NY, (2004).

 • Lillrank, P. And Kano, N. Continuous Improvement-Quality Control Circles in Japanese Industry, University of Michigan, Ann Arbor, MI, (1989).

 • Manuel F. Suárez-Barraza, Juan Ramis-Pujol, Su Mi Dahlgaard-Park, Changing quality of life through the Personal Kaizen approach: a qualitative study, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 5 Issue: 2, pp.191-207, https://doi.org/10.1108/IJQSS-03-2013-0015, (2013).

 • Nembhard I. M., Edmondson A. C. Making it safe: The effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams, Journal of Organizational Behaviour, No 27: 941–966 (2006) Published online in Wiley interscience, (2006).

 • Nowak P. F., Supiński J. Uczestnictwo w biegach maratońskichA zdrowotność polskich biegaczy. Rozprawy naukoweAkademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu 45, s. 41-47, (2014).

 • Nowak P.F. Poziom zaangażowania polskich biegaczy w ich sportową pasję, [w:] Siwiński W., Pluta B. (red.), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, Bogucki Wyd. Naukowe, AWF, Poznań, 290–301. Wyd. Naukowe, AWF, Poznań, 290–301, (2012).

 • Nowicka I. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen, Kaizen, Nr 11, 20-24, (2013).

 • Omyła-Rudzka M. Aktywność fizyczna Polaków, komunikat CBOS, nr 4887, (2013).

 • Padilla G.V., Presant C., Grant M., Metter G., Lipsett J., Heide F. Quality of Life Index for Patients with Cancer, Research in nursing and health, Volume 6, Issue 3, pp. 99-154, (1983).

 • Rembowski Ł. Wyścig z czasem. Top Logistyk, Nr 6-7: 48-51, (2011).

 • Skrzypek A. Kaizen jako narzędzie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwie, Problemy Jakości, Nr 2 (2012).

 • Skrzypek E. Kaizen. Problemy Jakości. Nr 7, 18-21, (2010).

 • Smith, R. Medicine's needs for Kaizen: putting quality first. Editorial, British Medical Journal, 301: 679-680, (1990).

 • Stempień J. R. Ku Źródłom Polskiej Mody Na Bieganie – Perspektywa Nietzscheańska, Acta UniversitatisLodziensis Folia Sociologica 58,. (2016).

 • Stempień J. R. Moda Na Bieganie – Doświadczenia Polski I Innych Krajów Analiza Porównawcza, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 65, (2018), s. 89-107.

 • Suarez-Barraza M. F., Ramis-Pujol J. (2010). Implementation of Lean-Kaizen in the human resource service process. A case study in a Mexican public service organisation, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 21, No. 3: 388-410.

 • Suarez-Barraza M. F., Ramis-Pujol J. Implementation of Lean-Kaizen in the human resource service process. A case study in a Mexican public service organisation, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 21 No. 3: 388-410, (2010).

 • Tesler D. Kompetencje menedżera Kaizen, cz.1, Logistyka a jakość, Nr 3, 40-43, (2007a).

 • Tesler D. Kompetencje menedżera Kaizen, cz.2, Logistyka a jakość, Nr 4: 40-43, (2007b).

 • Tetsuya O., Schmitz K.Z., Ahmed R.L., Yee D. Effects of Weight Training on Quality of Life in Recent Breast Cancer Survivors, Cancer, Volume106, Issue 9, pp. 2076-2083, (2006).

 • Walczak M., Tomczak M. Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 78, (2011).

 • Waśkowski Z. Profil polskiego biegacza. Raport z badań, (2014).

 • Waśkowski Z., Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, (2007).

 • Wiśniewska M. Osiągnięcie efektywnych procesów i całej organizacji jest możliwe. Czy Kaizen pozwala osiągnąć ten cel? Problemy Jakości, Nr 1: 24-27, (2005).

 • Witkiewicz W., Cymbała V., Fiałkowska M. Możliwość wykorzystania prostych narzędzi poprawy jakości opartych na filozofii kaizen przy wdrożeniu Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej, XVI Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: 67-75, (2012).

 • Wittenberg G. (2010). Kaizen—The many ways of getting better, MCB UP Ltd. ISSN: 0144-5154.

 • Wolańska T. Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, AWF, Warszawa, (1997).

 • Wolniak R. Wykorzystanie Kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Problemy Jakości, Nr 6: 12-20, (2013).

 • Wronka A. Ryzyko w procesie realizacji usprawnień KAIZEN, Problemy Jakości, Nr 10, s. 23-28, (2013).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search